• โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์ – แคงเกอร์ลุสซวค
 • แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท
 • ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง – ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม 
ทัวร์กรีนแลนด์
รหัส 002-1746
วันที่เดินทาง
ส.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
255,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ค)

22.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ สายการบินไทย Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์
01.20 : เหินฟ้าสู่เมืองโคเปนฮาเก้น ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
07.40 : เครื่องลงจอด ณ สนามบินโคเปนฮาเก้น ประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก” (Rosenborg Castle)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ เคยใช้เป็นที่พักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ในปัจจุบันเป็นที่เก็บมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ำค่า เครื่องราชกกุธภัณฑ์และวัตถุล้ำค่ามากมาย ชมความงามของห้องต่างๆ ภายในพระราชวัง เช่น ชมห้องอัศวิน(Knights’ Hall) ชมบัลลังก์ของราชวงศ์เดนมาร์กที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของสวน (King’s Garden) รอบๆพระราชวังอย่างจุใจ

ได้เวลาสมควร มุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น Copenhagen พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ออกแบบและปั้นโดยนายเอ็ดวาร์ด อิริคเซ่น (Edvard Eriksen) และได้รับการสนับสนุนการเงินจาด คาร์ล จาคอบเซ่น (Carl Jacobsen) ลูกชายผู้ก่อตั้งบริษัทคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่าสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ำพุเกฟิออน” เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ ประเทศเดนมาร์กขึ้นมา รูปปั้นบรอนซ์นี้ได้รับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจากบริษัทคาร์ลเบิร์ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัท

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านชม จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม นำคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจัตุรัสซิตี้ ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษในย่านถนนสตรอยก์ (Strøget Street) ถนนคนเดินที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มากมาย และในบริเวณจัตุรัสเล็กๆบนถนนเส้นนี้จะมีศิลปินอิสระมาแสดงผลงานกันมากมาย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3
โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง
เช้า : บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง

06.00 : ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

06.30 : นำท่านเช็ค-อิน สายการบินกรีนแลนด์ เดินทางสู่เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq)

09.00 : นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) ประเทศกรีนแลนด์ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL779 (บิน4 ชั่วโมง 40 นาที)

09.40 : เดินทางถึงสนามบินกรีนแลนด์ เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศหลักของกรีนแลนด์และเป็นที่ตั้งของสนามบินเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์ เป็นฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และในสมัยก่อนเป็นที่จอดแวะพักของเครื่องบินที่บินจากอเมริกาเหนือสู่ยุโรป

เที่ยง :  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น แวะเก็บภาพความน่ารักของตัวเมืองและบ้านเรือนสีสดใส ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันแสนเรียบง่ายของเมืองนี้ โดยตัวเมืองจะตั้งอยู่ริมแคงเกอร์ลุสซวค ฟยอร์ด (Kangerlussuaq Fjord) ช่วยเพิ่มความงดงามให้เมืองนี้มากยิ่งขึ้น

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4
แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier มุสก้า อ๊อก
เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นรถโฟร์วิลล์ไดร์ฟ(4WD) ตะลุยเส้นทางสู่ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) นำทางโดยไดร์ฟเวอร์ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง ลัดเลาะไปบนถนนลูกรัง ผ่านชมธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ นำท่านชมธารน้ำแข็งรัสเซลล์ ที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่หาชมได้ที่กรีนแลนด์เท่านั้น รูปร่างของน้ำแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการกัดเซาะของลม ฝน ธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็นธารน้ำแข็งแห่งเดียวของกรีนแลนด์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถแบบง่ายดาย ไม่ต้องเดินเยอะ ในบริเวณรอบๆ ของธารน้ำแข็ง จะมีลักษณะทางธรรมชาติที่เรียกว่า ทุนดร้า เป็นชื่อเรียกลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีทุ่งหญ้าสลับกับน้ำแข็งสวยงาม เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า โดยเฉพาะวัวมัสค์ (Musk-ox) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กระจายพันธุ์อยู่ในแถบอาร์กติกของเกาะกรีนแลนด์ สวีเดน ไซบีเรีย นอร์เวย์ และอลาสก้า  ตัวโตเต็มที่หนักเฉลี่ย 285 กิโลกรัม มันมีขนที่หนามากเพื่อช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็น และขนที่หนานี้จึงทำให้พวกมันดูมีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะกินหญ้า มอสส์และไลเคนเป็นอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ตัวเมืองแคงเกอร์ลุสซวค

เที่ยง :  บริการอาหารมื้อกลางวัน

บ่าย : มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศของแคงเกอร์ลุสซวค หรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5
แคงเกอร์ลุสซวค – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก)
เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : เดินทางถึงสนามบิน เช็ค-อิน อินเคาสายการบินแอร์กรีนแลนด์

09.45  :  ออกเดินทางสู่เมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ GL502

10.25 : เดินทางถึงเมืองอิลลูลิสแซท จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอิลลูลิสแซท ในสมัยก่อนใช้ชื่อว่า Jakobshavn ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวดิสโก (Disko Bay) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์ และภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg)

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชมเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นอวานนาทา (Avannaata) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีนแลนด์และมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด นำท่านชมบ้านเรือนหลากสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมชายฝั่งทะเล ซึ่งในบริเวณแถบนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเช็ค-อินเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
อิลลูลิสแซท – จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ชมเมือง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จุดประวัติศาสตร์เซอเมอร์มิอูท (Sermermiut Settlement Walk) ในบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินูอิค (Inuit) (ชาวพื้นเมืองกรีนแลนด์) อยู่อาศัยมากว่า 4,000 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านแหล่งโบราณคดีทางมนุษย์วิทยาและวัฒนธรรมโบราณยุคหิน ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของธารน้ำแข็งอิลลูลิสแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Sermeq Kujalleq เป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไวมากประมาณ 40 เมตร ใน 1 วัน มีขนาดกว้าง 6 กม. และยาวถึง 45 กม. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชมหมู่บ้านอินูอิต (Inuit Village) ชาวอินูอิตหรือพวกเอสกิโม (Eskimo) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในกรีนแลนด์มาก่อนอีริค เดอะ เรด และชาวไวกิ้งจะเดินทางมาถึง นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวอินูอิต การกิน การอยู่อาศัย การล่าสัตว์ การประมง รวมไปถึงการใช้ชีวิตในทุ่งน้ำแข็ง ตลอดชีวิตของชาวอินูอิต มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศของเมืองอิลลูลิสแซท หรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง-ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Iceberg boat tour & Whale watching) ท่านจะตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง ที่ท่านเห็นด้วยสายตานั้นเพียงแค่ 10% ของขนาดจริง เนื่องจาก 90% ของก้อนน้ำแข็งนั้นอยู่ใต้น้ำ ภูเขาน้ำแข็งนี้กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวดิสโก้ น้ำแข็งเหล่านี้มีอายุมากกว่าล้านปี นำท่านล่องเรือผ่านธารน้ำแข็งไปยังจุดชมวาฬ ซึ่งกรีนแลนด์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของวาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วาฬสีน้ำเงินที่ตัวขนาดกลาง ๆ จะยาวประมาณ 30 กว่าเมตร แต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีความยาว 56 เมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ 100–200 ตัน เฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหนึ่งตัว หัวใจมีขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่ง และเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปว่ายน้ำได้ และครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่าปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก จัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะประทับใจไปกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างจุใจ

*** ปลาวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีเหลือน้อยมากบางครั้งในการล่องเรืออาจไม่สามารถพบปลาวาฬสีน้ำเงินได้ ***

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเอง ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้เดินทางในเขตหนาว

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ท่าเรืออิลลูแซท ล่องเรือชมความงามของริมชายฝั่งกรีนแลนด์ ชมหมู่บ้านชาวประมงโอคเวยสุท (Oqaitsut) บริเวณอ่าวร็อด เบย์ (Rodebay) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีอยู่ประมาณ 50 หลังคาเรือน ตัวบ้านทาสีสันสวยงามจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรีนแลนด์ ชมวิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงวัฒนธรรมและการดำรงค์ชีวิตแบบดั้งเดิม

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกท่านในเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9
อิลลูลิสแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม

เช้า :  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท

11.00 : นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ GL571

11.50 : เดินทางถึงเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เปลี่ยนเครื่องต่อสู่กรุงโคเปนเฮเกน

12.40 : ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ GL780

21.00 : เดินทางถึง โคเปนเฮเกน รับสัมภาระ เข้าสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 10
มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสกลางเมืองมัลเมอที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป จากนั้นเดินทางข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดนเดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

14.25 : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951

วันที่ 11
กรุงเทพมหานคร

06.20 : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ระหว่างประเทศ และ ในประเทศ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าโหลดสัมภาระท่านล่ะ 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000.- บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ