ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ถนนคนเดินชาเดอนี่ 

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี , BUDDY TRAVEL
รหัส 007-0474
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
85 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

19.00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

22.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี

04.10 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

06.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK378 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.45 : เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย นำท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 นำท่านชม อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา (Stepantsminda)  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 3
อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (Russia – Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของ มซเคตา (Mtskheta) ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศวรรษที่ 6

นำท่านชม เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ตั้งอยู่ที่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 4
เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 790 เมตร นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเขตคาเคติ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) คำว่าควาเรลี แปลว่า “ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งของแคว้นคาเคติ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละอุโมงค์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งจอร์เจีย (Georgia) ยังถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 5
โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึ้นในปี 1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆให้เลือกหลากหลาย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

17.00 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.55 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

20.35 : นำท่านเดินทางสู่ สนามสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK064 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ

10.05 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ1-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ2-1.jpg

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ3-1.jpg

ช่วงเดินทาง
29/03/2022 03/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
45,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
เดินทาง 29/03/2022 03/04/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 25,999 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/04/2022 06/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  46,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
  เดินทาง 01/04/2022 06/04/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 26,999 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   48,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
   เดินทาง 10/04/2022 15/04/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 28,999 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    49,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
    เดินทาง 11/04/2022 16/04/2022
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/04/2022 17/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     50,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
     เดินทาง 12/04/2022 17/04/2022
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 30,999 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/04/2022 18/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      49,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
      เดินทาง 13/04/2022 18/04/2022
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/04/2022 28/04/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       46,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
       เดินทาง 23/04/2022 28/04/2022
       *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 26,999 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/04/2022 05/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        49,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
        เดินทาง 30/04/2022 05/05/2022
        *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         03/05/2022 08/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         46,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
         เดินทาง 03/05/2022 08/05/2022
         *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 26,999 ***
         *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/05/2022 16/05/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          47,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
          เดินทาง 11/05/2022 16/05/2022
          *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 27,999 ***
          *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           24/05/2022 29/05/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           45,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
           เดินทาง 24/05/2022 29/05/2022
           *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 25,999 ***
           *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/06/2022 07/06/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            46,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ กูดาอูรี ไซห์นากี
            เดินทาง 02/06/2022 07/06/2022
            *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 26,999 ***
            *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • ก.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 21,999 บาท
             • พ.ค.65 - ก.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 14,999 บาท
             • พ.ย.65 - ธ.ค.65
             • 4 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 14,999 บาท