เที่ยวจอร์เจียแบบครบทุกไฮไลท์
ทบิลิซี่ – มิทสเคต้า – คาสเบกิ – อุพลิสชิเค – คูไทซี – บาทุมิ
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA , BUDDY TRAVEL
รหัส 048-0847
วันที่เดินทาง
เม.ย. - ธ.ค. 65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
46,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

19.00 น. : คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเข้าที่ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. : ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 069 (ใช้เวลาบินประมาณ10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน

วันที่ 2
อิสตันบูล – ทบีลิซี่ - ป้อมนาริคาล่า

05.10 น. : เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK378

06.30 น. : ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.)

09.45 น. : เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเดินทางสู่เมืองทบีลิซี่ (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา  (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ชมสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป เป็นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยูระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย นำท่านผ่านชม โรงอาบน้ำโบราณ (Bath House) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่านั้นเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทบิลิซี่ โรงอาบน้ำเหล่านี้เกิดขึ้นจากน้ำพุร้อนจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยธาตุซัลเฟอร์และธาตุอื่น ๆ อีกมากที่ช่วยในเรื่องสุขภาพและช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างดี ในเมืองทบิลิซี่นี้มีโรงอาบน้ำแร่ร้อนมากกว่า 60 แห่ง โรงอาบน้ำเหล่านี้จะสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยมีลักษณ์เป็นตัวอาคารอิฐที่มีโดมจำนวนมากอยู่ด้านบนพร้อมด้วยไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งออกมาเกือบจะตลอดเวลา ชมโบสถ์เมเตคิ (Metekhi Church)โบสถ์แห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เป็นโบสถ์ที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 5นอกจากเป็นโบสถ์แล้วยังเป็นที่พำนักของกษัตริย์โบสถ์เมเตคิเป็นโบสถ์ที่ถูกทำลายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสงครามแต่ก็ได้รับการสร้างใหม่และบูรณะอยู่ตลอดมา จนมาถึงช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีการสร้างคุกขึ้นที่ใต้โบสถ์ก่อนที่คุกจะถูกปิดลงไปในปี 1988 และได้บูรณะโบสถ์กลับมาสู่สภาพเดิม ที่ด้านหน้าของโบสถ์มีรูปปั้นแสนสง่าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgassli ผู้ก่อตั้งเมืองที่กำลังทรงม้าอยู่ และที่บริเวณโบสถ์เมเติคินี้เองยังเป็นจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งเลย นำท่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูที่ใช้ข้ามแม่น้ำมตควารีแห่งนี้สร้างขึ้นจากเหล็กและแก้ว ที่ออกแบบโดยสถาปนิดชื่อดังชาวอิตาลี มิคาเอง เดอ ลุชชี ที่เคยออกแบบอาคารสำคัญอีกหลายๆ แห่งในจอร์เจียเช่น อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย เป็นต้น สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จสิ้นในปี 2010 มีความยาวรวมแล้ว 150 เมตร เป็นสะพานที่โดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย    

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยคาดว่ามีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองมิทสเคต้าคือเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียโยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียตะวันออกแห่งไอบีเรียและเป็นเมืองแรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศและยังคงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์แบบจอร์เจียออร์โธด็อกซ์มาจนถึงปัจจุบัน ในปีค.ศ. 1994 เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด ยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศ ตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1029 วิหารสเวติสโคเวลีถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมารับถือศาสนาคริสต์ของชาวจอร์เจียจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันที่ 2 ของประเทศและเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่งดงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านชมถนนคนเดินชาเดอนี่ ซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL ELISI BY GTM TBILISI 3* หรือเทียบเท่

วันที่ 4
คาซเบกี - ป้อมอนานูรี -โบสถ์เกอร์เกตี้ - Monument of friendship

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง คาซเบกี (Kazbegi) หรือชื่อใหม่ที่เรียกว่า สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองเล็กๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ความสูง 1,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงเกือบทุกด้าน ทำให้เมืองคาซเบกีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแม้ในช่วงฤดูร้อน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาคอเคซัส นำท่านชม ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยูในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ชมความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้นภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้

รวมถึงอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บ ไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง และใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหว่างการเดินทางท่านให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส จากนั้นกลับสู่นำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) แวะให้ท่านถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหวางรัสเซียและ จอร์เจีย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL ELISI BY GTM TBILISI  3*หรือเทียบเท่

วันที่ 5
อัพลีสต์ซีคห์ - คูไทซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งตามประวัติศาสตร์ ได้บันทึกวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสต์วรรษที่ 9ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์วรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด และสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์ หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองเกล่าแก่ของอาณาจักร Colchis และ Imeretia ทางภาคตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองคูไทซี (Kutaisi) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามในจอร์เจียตามธรรมเนียมแล้วมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากเมืองหลวงทบิลิซิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ นำท่านเดินเล่นชมเมือง ชมโรงละครโอเปร่าที่มีรูปปั้นที่โดดเด่นบนหลังคา ชมโรงละครแห่งรัฐ Lado Meskhishvili ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองนี้ ชมบ้านเดี่ยว Okros Chardakhi ซึ่งเป็นที่ตั้งของImereti Kings เก็บภาพประทับใจกับ น้ำพุColchis Fountain ตั้งอยู่จัตุรัสกลางเมืองทำด้วยทองสำริขนาดใหญ่โดดเด่นตระการตาอย่างสวยงาม  ด้วยน้ำพุและรูปปั้นแพะและแกะสลัก 30 รูปเป็นของใหม่ นำท่านชมWhite Bridge ตั้งอยู่ส่วนเก่าของเมืองในแม่น้ำ Rioni เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดใน Kutaisi การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1850 และสิ้นสุดลงในปี 1852 ผู้เขียนโครงการเป็นวิศวกรทหาร Vite ในปี 1860 มันถูกทำลายและในปี 1870 สะพานรับการบูรณะใหม่ฟื้นฟูขึ้นมาโดยชิ้นส่วนโลหะของสะพานทาด้วยสีขาวและเรียกว่า “สะพานสีขาว” ปัจจุบันเป็นสะพานคนเดิน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากนั้นนำท่านสู่ Green Bazzar ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่คึกคักที่สุดในคอเคซัส ชมสินค้าพื้นเมืองและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจอร์เจีย สินค้าอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก WEST TOWER HOTEL KUTAISI 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastery)องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์ เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระ แม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดัง มากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชม มหาวิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ เนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำและเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LEGACY HOTEL BATUMI 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ตลาดผลไม้- -ล่องเรือทะเลดำ-ย่านเมืองเก่า Old Town

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ตลาดผลไม้ ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์เจียก่อนขึ้นเครื่องกลับ ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) นำท่านช็อปปิ้งที่ The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวตามริมอ่าวทะเลและเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย

นำท่านเดินชมนครบาทูมิ ชม บรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old ชมจัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วย  ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพ โมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัสแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวาง่ ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย  อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ***ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.25 น. : ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)

21.30 น. : เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-ทบีลิซี่/บาทูมิ -อิสตันบูล-กรุงเทพ)
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์เจีย
 3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 2000 บาท/คน/ทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าตรวจ PCR หรือ Antigen Test กรณีสายการบินหรือสถานที่เข้าชมบางแห่งให้แสดงผล
 8. ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ
 9. ค่ากักตัวเข้าประเทศไทยตามมาตรการของรัฐบาลไทย

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 1. ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-30 วันทำการ หักค่ามัดจำ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 29-15 วันทำการ หักมัดจำ 20,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-1 วันทำการ หักค่าทัวร์เต็มจำนวน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 3. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 5. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ  

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

หมายเหตุ :

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 4. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

โรงแรมและห้อง

ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )

หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

สําหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

**เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งไว้แล้ว**

ช่วงเดินทาง
14/05/2022 21/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
48,950 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
เดินทาง 14/05/2022 21/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/05/2022 06/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  48,950 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
  เดินทาง 30/05/2022 06/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/06/2022 09/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   48,950 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
   เดินทาง 02/06/2022 09/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/07/2022 15/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    48,950 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
    เดินทาง 08/07/2022 15/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/07/2022 03/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     48,950 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
     เดินทาง 27/07/2022 03/08/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/08/2022 17/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      48,950 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
      เดินทาง 10/08/2022 17/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/09/2022 28/09/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       48,950 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
       เดินทาง 21/09/2022 28/09/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/10/2022 19/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        48,950 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
        เดินทาง 12/10/2022 19/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/10/2022 20/10/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         46,500 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
         เดินทาง 13/10/2022 20/10/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22/10/2022 29/10/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          46,500 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
          เดินทาง 22/10/2022 29/10/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           09/11/2022 16/11/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           46,500 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
           เดินทาง 09/11/2022 16/11/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16/11/2022 23/11/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            46,500 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
            เดินทาง 16/11/2022 23/11/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             30/11/2022 07/12/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             46,500 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
             เดินทาง 30/11/2022 07/12/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/12/2022 10/12/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              46,500 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
              เดินทาง 03/12/2022 10/12/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               07/12/2022 14/12/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               46,500 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
               เดินทาง 07/12/2022 14/12/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24/12/2022 31/12/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                46,500 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
                เดินทาง 24/12/2022 31/12/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 31/12/2022 07/01/2023
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 50,550 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA
                 เดินทาง 31/12/2022 07/01/2023
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                  • Thai Lion Air
                  • พ.ค .65 - ต.ค.65
                  • 3 วัน 2 คืน
                  เริ่มต้น 5,999 บาท
                  • มี.ค.65 - พ.ค.65
                  • 8 วัน 5 คืน
                  เริ่มต้น 69,999 บาท
                  • พ.ค.65 - ต.ค.65
                  • 7 วัน 4 คืน
                  เริ่มต้น 69,990 บาท