อิสตันบูล – บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม “Ali and Nino” – Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square – เมืองบอร์จอมี (BORJOMI) –สวนบอร์จอมี (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ -พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมวิหารสเวติสโคเวรี – เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า -อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) –ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ- โบสถ์เมทเตห์คี -ถนนคนเดินชาเดอนี่ –ทบิลิซี่ – เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวาลี – คาซเบกิ – โบสถ์เกอร์เกติ -อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ -สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI   

ทัวร์จอร์เจีย MAGICAL OF GEORGIA , BUDDY TRAVEL
รหัส 049-0861
วันที่เดินทาง
พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
48,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – อิสตัลบูล

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

23.00 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
อิสตันบูล – บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม "Ali and Nino" – Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square

05.10 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

06.45 น. : ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 IST-BUS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)

09.35 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี (BUS) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน

เริ่มสถานที่เที่ยวแรกด้วยการนำท่าน ชมน้ำตก MAKKUNTSESI น้ำตก เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย ตั้งอยู่ใน ADIJARA ในหมู่บ้าน MAKKUNTSESI คุณยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชาวบ้านได้ที่นี่ เช่น น้ำผึ้ง เชิร์ชเคลา และอื่นๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino” ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว

นำทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจียเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน

นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 3
เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) -สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BORJOMI PALACE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
BATUMI-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมวิหารสเวติสเคอเวรี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี

วันที่ 5
เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า -อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) –ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ-โบสถ์เมทเตห์คี -ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ –ทบิลิซี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปยังเมืองซิคนาคลี (Signagi) เมืองเล็กๆ ที่ยังคงความเก่าแก่ดั้งเดิมอยู่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง บ้านเรือน ร้านรวงภายในเมืองนั่นยังคงสภาพสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่เอาไว้ได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักของเหล่านักเดินทาง นั้นคือไวน์ชั้นเยี่ยม เนื่องจากเมืองที่ผลิตไวน์อันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ และไม่พลาดที่เราจะนำท่าน ชิมไวน์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ด้วย รับฟรี ไวน์พื้นเมือง หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า สู่ตัวเมืองทบิลิซีอีกครั้ง นำทุกท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4

นำทุกท่านแวะชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว

นำท่านไปชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 6
เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี– คัสเบกิ – โบสถ์เกอร์เกติ -อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย  ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที

นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ทั้งหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 7
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี -สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI - ISTANBUL

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก นำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเก่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเก่าหายากมาวางขายกันในราคาที่ต่อรองได้  ให้ทุกท่านได้เดินชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำทุกท่านสู่ ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) ให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่            ย่านฟรีดอมสแควร์ (FREEDOM SQUARE) หรือเดินเล่นช็อปปิ้งที่ GALLERIA MALL ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์

14.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทะบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย

17.25 น. : ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล TBS-IST โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 383

18.55 น. : เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 8
IST –กรุงเทพฯ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 IST-BKK

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง TWIN ROOM รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน
  7 ก.ก. 1ใบ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน =18 USD
  2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
  3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่าทิป 54 USD/ท่านหรือประมาณ 1,900 บาทไทย

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ***

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก

 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
 • อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
  (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง
  บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
ช่วงเดินทาง
28/05/2022 04/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
48,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย MAGICAL OF GEORGIA
เดินทาง 28/05/2022 04/06/2022
*** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,888 ***
*** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,888 ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ