อิสตันบูล-ทบิลิชิ–คัสเบกิ–เกอเกติ-กูดารี-กอรี่-ทบิลิซี
ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA , BUDDY TRAVEL
รหัส 049-0859
วันที่เดินทาง
พค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – อิสตัลบูล

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ N ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69  (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง)

23.00 น. : ออกเดินทางสู่กรุงอีสตันบลู ประเทศตุรกี BKK-IST (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
อิสตันบูล - ทบิลิชิ

05.15 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )

06.30 น. : ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378  IST-TBS  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)

09.45 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอร์เจีย

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก เมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASTORIA TBILISI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ทบิลิซี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่นพร้อมชิมไวน์ที่ทำจากฝีมือชาวบ้าน

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4WD 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที

นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์สมินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  โดยหน้างานในแต่ละครั้งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ****

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RUSTAVELI GUDAURI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ดารี – กอรี่ – ทบิลิซี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้
นำท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็นช่องห้องโถงมากมายที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตนำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

นำท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล

พาทุกท่านกลับเข้าสู่เมืองทบิลิซี แวะห้างคาร์ฟูให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA TBILISI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ทบิลิซี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ขึ้นไปยังป้อมดูวิวทิวทัศน์ ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราได้เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็มตา ซึ่งถ้ามองจากด้านป้อมด้านบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมาร์คหลักๆ ที่สำคัญในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ที่สร้างพาดผ่านแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี, โบสถ์เมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถ์ทรินิตี้โลเคชั่นด้วย

ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีลำธารที่มีสายแร่กำมะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลำธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของกำมะถันด้วยบริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ำ โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ำผสมกำมะถันนี้ จะทำให้ร่างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น

14.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย

17.30 น. : ออกเดินทางสู่สนามบิน IST (TBS-IST) อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 383

19.00 น. : เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่ 6
BKK –กรุงเทพฯ

01.45 น. : ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 (IST-BKK)

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง TWIN-TRP ROOM รวมทั้งสิ้น 3 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 4 วัน = 12 USD
 • 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 4 วัน = 8 USD
 • 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 3 วัน = 18 USD

รวมค่าทิป 32 USD/ท่าน/ทริป

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ***

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก

 

เงื่อนไขการจอง

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง

พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

– กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

– หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก

– ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)

– ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ โปรดอ่าน !!

– กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อำนวยความสะดวก **

– ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง

– เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

– เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

– กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

– ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง

– สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก

– หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสารด้านบนแล้ว

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 18/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
40,8888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
เดินทาง 13/05/2022 18/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/05/2022 22/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  39,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
  เดินทาง 17/05/2022 22/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/05/2022 29/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   39,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
   เดินทาง 24/05/2022 29/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/06/2022 07/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    40,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
    เดินทาง 02/06/2022 07/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/06/2022 12/06/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     39,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
     เดินทาง 07/06/2022 12/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/06/2022 26/06/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      39,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
      เดินทาง 21/06/2022 26/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/07/2022 13/07/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       40,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
       เดินทาง 08/07/2022 13/07/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/07/2022 14/07/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        40,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
        เดินทาง 09/07/2022 14/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/07/2022 17/07/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         40,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
         เดินทาง 12/07/2022 17/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22/07/2022 27/07/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          40,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
          เดินทาง 22/07/2022 27/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           23/07/2022 28/07/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           40,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
           เดินทาง 23/07/2022 28/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27/07/2022 01/08/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            40,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
            เดินทาง 27/07/2022 01/08/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/08/2022 07/08/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             39,988 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
             เดินทาง 02/08/2022 07/08/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              11/08/2022 16/08/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              40,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
              เดินทาง 11/08/2022 16/08/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23/08/2022 28/08/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               39,988 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
               เดินทาง 23/08/2022 28/08/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06/09/2022 11/09/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                39,988 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                เดินทาง 06/09/2022 11/09/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/09/2022 25/09/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 39,988 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                 เดินทาง 20/09/2022 25/09/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  04/10/2022 09/10/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  39,988 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                  เดินทาง 04/10/2022 09/10/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   08/10/2022 13/10/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   42,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                   เดินทาง 08/10/2022 13/10/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    12/10/2022 17/10/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    42,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                    เดินทาง 12/10/2022 17/10/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     18/10/2022 23/10/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     42,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                     เดินทาง 18/10/2022 23/10/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      19/10/2022 24/10/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      42,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA
                      เดินทาง 19/10/2022 24/10/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • เดินทางมาเอง
                       • มี.ค.64 - ต.ค.64
                       • 3 วัน 2 คืน
                       เริ่มต้น 3,899 บาท
                       • ต.ค.65 - ธ.ค.65
                       • 7 วัน 4 คืน
                       เริ่มต้น 48,990 บาท
                       • เดินทางมาเอง
                       • เม.ย.65 - พ.ค.65
                       • 4 วัน 3 คืน
                       เริ่มต้น 7,999 บาท