• เมืองมิเอะ – ศาลเจ้าจักรพรรดิอิเสะจินกุ – ถนนโบราณโอฮาไรมาจิ – ร่วมตำโมจิและแช่ออนเซ็น
 • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาโกไซโช(Gozaisho) ชมใบไม้เปลี่ยนสี – ชมบ้านนินจาของตระกูลฮัตโตริ – ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 • โอซาก้า – เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO  JAPAN– ตลาดปลาคุโรมง – เข้าชมด้านในปราสาทโอซาก้า – ช็อปปิ้งห้างอิออนริงกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 065-1555
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
62,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – โอซาก้า

21.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.25 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

วันที่ 2
สนามบินคันไซ – เมืองมิเอะ – ศาลเจ้าจักรพรรดิอิเสะจินกุ – ถนนโบราณโอฮาไรมาจิ – ร่วมตำโมจิและแช่ออนเซ็น

08.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองมิเอะ จังหวัดมิเอะคือบ้านของอุทยานแห่งชาติโยชิโนะคูมาโนะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกอีโคพาร์ค  นำท่านไปยัง ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Grand Shrine) เป็นศาลเจ้าสำคัญ และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่มากชนิดที่ว่าย้อนตำนานกลับไปได้ถึง 2,000 ปีเลย สร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่างนั่นเองครับ ซึ่งเทพเจ้าองค์นี้นับว่ามีความสำคัญกับชาวญี่ปุ่นมากๆ เพราะเป็นเทพหลักของศาสนาชินโต อันเป็นรากฐานของพิธีกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งยังเชื่อกันว่าจักรพรรดิของชาวญี่ปุ่นนั้นสืบเชื้อสายมาจากเทพองค์นี้โดยตรง รวมถึงธงชาติญี่ปุ่นยังมีสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ด้วย นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ศาลนี้ชาวญี่ปุ่นต่างบอกว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านไปยัง ถนนโอฮาไรมาจิ (Oharaimachi) ถือเป็นถนนเส้นสำคัญของเมืองอิเสะชิมะ(Ise Shima)ในจังหวัดมิเอะ(Mie) โดยเป็นเส้นทางเก่าที่ไปยังศาลเจ้าอิเสะจิงงู(Ise Jingu Shrines) ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้น ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ ณ ที่แห่งนี้   สมควรแก่เวลานำท่านไปยังที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   พิเศษ ชมโชว์ตำโมจิ ให้ท่านได้ทานกันสดๆ

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3
ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาโกไซโช(Gozaisho) ชมใบไม้เปลี่ยนสี – ชมบ้านนินจาของตระกูลฮัตโตริ – ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง Gozaisho ropeway เป็นหนึ่งในจุดชมวิวบนหุบเขา เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าเป็นเวลากว่า 15 นาที  ที่นี่ถูกยกให้เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีความยาวมากที่สุดของญี่ปุ่นเพราะมีความยาวราว 2 กิโลเมตรและภูเขา โกไซโช มีความสูง 1,212 เมตรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 200 Great Mountains ของญี่ปุ่น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านทานชม บ้านนินจาฮัตโตริ ภายใจมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทักษะและการฝึกฝนจริง มีโชว์ตื่นตาตื่นใจให้ดูให้ชมกันอีกต่างหาก ถ้าอยากยกระดับความอินต้องนี้เลย เช่าชุดนินจาใส่มาเดินเอาบรรยากาศความฟินได้ที่นี่ เก็บรูปถ่ายไว้เป็นที่ประทับใจ และที่นี่ยังมีชุดนินจาจำหน่ายให้เหล่าแฟนพันธุ์แท้ให้ซื้อหาเป็นของที่ระลึกกันอีกด้วย  จากนั้นนำท่านไปยังแหล่ง ช็อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ : รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4
โอซาก้า – เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN (เต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเวน สปีลเบิร์ก คือ E.T.  ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR  ภาพยนตร์คนเหล็กที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนลด์ ชวาซ์เซเน็กเกอร์โดยที่ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติและ3 มิติ  รวมทั้งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้นไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า และไปต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตามอัธยาศัย

บ่าย : ให้ท่านได้สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับตั๋วเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งธีมพาร์คใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจำลองสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี 4K สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน” โดยการนั่งซีมูเลเตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของGRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่า MINION นั่นเอง บริเวณโซน “มินเนี่ยนพาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิริยาบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหาร มีเมนูพิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเนี่ยนและราเม็งมินเนี่ยน

ค่ำ : รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

วันที่ 5
โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง - เข้าชมด้านในปราสาทโอซาก้า – ช็อปปิ้งห้างอิออนริงกุ – สนามบินคันไซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market)  ที่นี่เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านขายอาหารซีฟู๊ด เช่น ปูยักษ์ กุ้ง  หอย  ซึ่งมีทั้งแบบสำเร็จพร้อมทาน  อีกทั้งยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกทานตามใจชอบ เรียกว่าเป็นแหล่งของกินยอดฮิต พลาดไม่ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะสายกินต้องห้ามพลาด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำเข้าชม  ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) คือสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1997 มีความโดดเด่นที่ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ และกำแพงหินที่สูงถึง 30 เมตร หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมตัวปราสาทได้อย่างสะดวกสบาย แต่ละชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงระหว่างยุคเซ็งโงะคุ (Sengoku) ถึงยุคเอโดะ (Edo) รวมถึงประวัติความเป็นมาของปราสาท ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวที่งดงามควรค่าแก่การขึ้นไปชมเพราะจะได้เห็นทัศนียภาพเมืองโอซาก้าทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียว และบริเวณปราสาทยังมีสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมด้านตะวันตก และสวนปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle Park) ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นแหล่งชมดอกบ๊วยและซากุระยอดนิยม โดยมีต้นซากุระกว่า 600 ต้น   จากนั้นนำท่านไปช็อปปิ้งก่อนกลับที่ ห้างอิออน ริงกุ   ที่เป็นขวัญใจของเหล่านักท่องเที่ยวอย่างมาก เรียกได้ว่าขาดเหลืออะไรสามารถแวะมาซื้อที่นี่ได้ โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน แบบว่าถ้าลืมเอาอะไรมาจากเมืองไทย ก็มาแวะซื้อได้ที่นี่สะดวกสุด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.55 น. : ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ JL 727

04.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดตามที่สายการบินระบุ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 1,575 บาท/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าแพคเกจที่พัก ASQ ในประเทศไทย,ค่าดำเนินการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสาร Thailand Pass หรือ COE (หากมี), ค่าตรวจ RT-PCR ในประเทศไทย

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
ช่วงเดินทาง
04/10/2022 09/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
62,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN KANSAI AUTUMN UNIVERSAL
เดินทาง 04/10/2022 09/10/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 56,900.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 50,900.- ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 5,900.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/10/2022 16/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  62,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN KANSAI AUTUMN UNIVERSAL
  เดินทาง 11/10/2022 16/10/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 56,900.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 50,900.- ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 5,900.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ