• คาวากูจิโกะ – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ – พักโรงแรมออนเซน
 • ฟูจิชั้น 5 -โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดอะเมโยโกะ – อิออน
 • เมืองเก่าเอโดะโซาวาระ-ตลาดปลา-ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 035-1635
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์

15.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต บริเวณชั้น 2 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เคาท์เตอร์ สายการบินสกู๊ด (Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

17.55 น. : ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เที่ยวบินที่ TR653

20.55 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่อง 4 ชั่วโมง) ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โอชิโนะฮักไก - โกเทมบะ เอ๊าเล็ท - ออนเซน

01.10 น. : ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เที่ยวบินที่ TR808

08.55 น. : เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

10.00 น.  : นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปคาวากูจิโกะ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตร จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร Unesco พร้อมกันกับภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และน้ำตกชิระอิโตะ ในปี ค.ศ. 2013

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ภูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่วนหนึ่งของฟูจิซังด้วย และเพราะในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ

ออกเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ตแหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ “เมนูพิเศษขาปูยักษ์”  

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
ภูเขาไฟภูจิ - วัดอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - อิออน - นาริตะ

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว นำท่านเดินทางสู่โตเกียว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) นำท่านมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) เป็นแหล่งชอปปิ้งในย่าน Ueno ภายในตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่ ลักษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็นตึกแถวสองข้างทางเดิน ขนานคู่ไปกับรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร รวมร้านค้ากว่า 400 ร้าน

จากนั้นแวะให้ท่านได้ละลายเงินเยน ณ แหล่งช๊อปปิ้ง ห้างอิออน พลาซ่า (AEON) ที่แห่งนี้เป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และยังมีร้าน 100 เยน ซึ่งของในร้านจะมีราคาเดียวเท่านั้น คือราคา 100 เยน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝาก

เย็น : อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้เต็มที่

วันที่ 4
ซาวาระ Sawara - ตลาดปลาซึกิจิ - ชินจุกุ

เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาวาระ Sawara เมืองซาวาระแห่งนี้ เคยเป็นย่านการค้าเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากๆ เป็นแหล่งขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นตลาดค้าส่งปลา, ผัก และ ผลไม้ ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยังเป็นแหล่งร้านอร่อยชื่อดังของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ที่  ตลาดปลาซึกิจิ เพื่อให้ท่านได้ชิมอาหารจากทะเลสดๆ หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ มหานครโตเกียว

นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง เดินช้อปปิ้งยังย่าน ชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด

เย็น : อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้เต็มที่

วันที่ 5
สนามบินนาริตะ - สนามบินสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

เช้า : äบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.30 น. : นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ

07.00 น. : เดินทางถึงสนามบินนาริตะ นำท่านเช็คอิน

10.00 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เที่ยวบินที่ TR809

16.20 น.  : เดินทางถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง) ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง

18.20 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินสกู๊ด (Scoot) เที่ยวบินที่ TR652

19.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผู้ร่วมทาง 30ท่าน)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน รวม 3 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า หรือมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกำหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 2,500 บาท

ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

ช่วงเดินทาง
19/10/2022 23/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
36,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI เอาใจพี่บ่าว
เดินทาง 19/10/2022 23/10/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 36,900.- ***
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 36,900.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ต.ค.65 - ธ.ค.65
  • 8 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 115,000 บาท
  • ธ.ค.65
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 46,500 บาท
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 13,999 บาท