• วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี
 • มิชิมะสกายวอล์ค
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
 • ตลาดปลาโอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค
 • วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1235
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน
และสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่ 2
วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี – มิชิมะ สกายวอร์ค – Rainbow Flower Festival (ตามฤดูกาล) – แช่ออนเซน

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า Kaminari-Mon ซึ่งแปลว่า ประตูสายฟ้า ทำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาจดจำวัดนี้ได้เป็นอย่างดี และด้วยที่ตั้งที่อยู่ในย่านอาซากุสะ ทำให้ทุกคนเรียกวัดนี้ว่า วัดอาซากุสะ  วัดนี้เป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ในส่วนของด้านหน้าวัด จะมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านขนม ร้านของฝาก และอื่นๆ

โตเกียวสกายทรี หอคอยสูงที่สุดในโลกที่ผสานทั้งความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านข้อมูลจากผู้ออกแบบที่ทำให้หอคอยแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโตเกียว โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงของของตึกถึง 634 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้น 350 เมตร และ ชั้น 450 เมตร (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง เพราะสามารถชมวิวได้ 360 องศา และยังมีร้านค้า ร้านอาหารอีกมายมายภายในตึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ เนื้อย่าง

อาหารขึ้นชื่อ โยกันออนเซน มากิการิ ทีอยู่ในฟูจิโยชิดะ ซึงเนือย่างของทีนีจะแตกต่างกับ ของทีอื่นคือ หินลาวากระทะร้อนทีใช้ย่างเนือนันเอง และด้วยฟาร์อินฟาเรด ของกระทะร้อนลาวา ทําให้เนือทีย่างออกมาแตกต่างจากการย่างด้วย แก๊สธรรมดาโดยสินเชิง เนือจะหอมหวานและอร่อยมากเปนพิเศษ

มิชิมะสกายวอล์ค (Mishima Skywalk) มีอีกชื่อหนึ่งว่า The Hakone-seiroku Mishima Grand Suspension Bridge เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีความยาว 400 เมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 70.6 เมตร เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปลายปี ค.ศ. 2015 และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ลอยฟ้าให้ได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

เดินทางสู่ เทศกาล Rainbow Flower Festival 2022 นำท่านเข้าชมดอกไม้ตามฤดูกาล เมืองแห่งภูเขาไฟ จังหวัดยามะนาชิ เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก ช่วง 16 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม ก่อน 16 ก.ค. ชมดอกลาเวนเดอร์ที่โออิชิพาร์ค

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่

วันที่ 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ตลาดปลาโอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด)

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาโอดาวาระ (Odawara Fish Market) เป็นตลาดขายปลาของชาวประมง ที่ในทุกๆ เช้าจะมีผู้ประกอบการร้านอาหาร และบริษัทจากที่ต่างๆ มารอซื้อปลา และของทะเลสดๆ กันจากที่ตลาดแห่งนี้เป็นประจำ ซึ่งที่ตั้งของตลาดจะอยู่ริมอ่าวซากามิ ของเมืองโอดาวาระจังหวัดคานากาว่า

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอดาวาระ ที่เพลิดเพลินได้แม้ไม่ชอบประวัติศาสตร์! ถือเป็นปราสาทที่สัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวลับของจังหวัดคานากาวะ ผู้เขียนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดคานากาวะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก จึงอยากแนะนำความน่าสนใจของปราสาทที่ต้องไปถ่ายรูปกัน อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะให้ท่านได้ชมดอกไม้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น ต้นซากุระ ไอริส วิสทีเรีย บ๊วยและอื่นๆ

เดินทางสู่ ชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
หลวงพ่อโตไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค(Guinness Book of word records)เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว

ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) เป็นอุทยานแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันโตและเป็นจุดท่องเที่ยวชมดอกไม้ยอดนิยมมากมาย (ยกเว้นช่วง พฤศจิกายน – มีนาคม)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน จึงให้ท่านอิสระในการเลือกรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA TOYOKO INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บนเครื่อง

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสู่ สนามบินนาริตะ

09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ 601

14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
01/07/2022 05/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
35,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
เดินทาง 01/07/2022 05/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/07/2022 12/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  35,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
  เดินทาง 08/07/2022 12/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/07/2022 14/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   35,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
   เดินทาง 10/07/2022 14/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/07/2022 19/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    35,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
    เดินทาง 15/07/2022 19/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/07/2022 26/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     35,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
     เดินทาง 22/07/2022 26/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/07/2022 28/07/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      35,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
      เดินทาง 24/07/2022 28/07/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/07/2022 02/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       35,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
       เดินทาง 29/07/2022 02/08/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/08/2022 09/08/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        36,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
        เดินทาง 05/08/2022 09/08/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/08/2022 16/08/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         36,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
         เดินทาง 12/08/2022 16/08/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2022 23/08/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          36,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER
          เดินทาง 19/08/2022 23/08/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ