ทัวร์ตรัง – ดำน้ำ – ถ้ำมรกต – ถ้ำเลเขากอบ
เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะกระดาน
001-0818
รหัส 001-0818
วันที่เดินทาง
พ.ค. - ต.ค. 65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
6,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
6 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-สนามบินตรัง-บ่อน้ำร้อน-ถ้ำเลเขากอบ-สถานีรถไฟกันตัง-ถนนคนเดิน

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินตรัง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL824

08.25 น. : ถึง สนามบินตรัง จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำเล เขากอบ นำท่านลงเรือท้องแบนเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิเช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง เพลิดเพลิดกบการลอดถ้ำที่มีความยาวถึง 800 เมตร ซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำนี้จะแตกต่างจากถ้ำอื่นคือ จะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟ ทั่วไป ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคารและชานชาลา ด้านหน้าของอาคารมีมุขยื่น มีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ถนนคนเดินตรัง เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรัง จัดให้มีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ จ.ตรัง ใช้ชื่อน่ารักๆว่า “Chan Chala Night Market” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ลักษณะคล้ายตลาดนัดขนาดเล็ก เริ่มโดยการวางขายตอนเย็นๆไปจนถึงดึก ช่วงเวลาที่คนมาเดินเคึกคักสุดจะเป็นช่วง 18.00-19.00 น. กลุ่มคนที่มาเดินมีทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พักที่ โรงแรมที่พักในตรัง หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ 2
ถ้ำมรกต-เกาะเชือก-เกาะม้า-เกาะกระดาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือหาดปากเมง ทำการเช็คอิน (ค่าเรือรวมในรายการทัวร์แล้ว)

ออกจากท่าเรือเดินทางสู่ ถ้ำมรกต โดยเรือ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ำ มีทรายขาวที่สะอาด น้ำใสสามารถมองเห็นภายในถ้ำ และในน้ำเมื่อแสงแดดกระทบพื้นน้ำภายในถ้ำ จะเห็นแสง,สีเขียวมรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมภายในถ้ำ ระยะทาง 80 เมตร ปากทางเข้าถ้ำแสงจากภายนอก

จากนั้นเดินทางสู่ เกาะเชือก และเกาะม้า  ทั้งสองเกาะนี้ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรัง สามารถชมปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผัส ดาวขนนก จุดเด่นของ 2 เกาะนี้ อยู่ที่จุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มา ของเกาะเชือก ส่วนเกาะม้า รูปร่างของเกาะคล้ายกับหัวม้ากลางทะเล ออกเดินทางจากเกาะม้า มุ่งหน้าสู่เกาะกระดาน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (3)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน เดินทางถึง เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดในทะเลตรัง น้ำทะเลเขียวใส มีแนวชายหาดเกือบรอบเกาะเหมาะกับการเล่นน้ำ

นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)

พักที่ โรงแรมที่พักในตรัง หรือเทียบเท่า

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย-วงเวียนหอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุปลาพะยูน-Street Art-ร้านของฝาก-สนามบินตรัง-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร โดยการบอกวันเดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้วจึงเสี่ยงโปยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีชื่อกลางเดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วารดิถี งานเทศกาล หรือประสบความสำเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่านแม่นยำผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ หรือความเกี่ยวข้อง ความสำเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญ ลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่านอย่างเนืองแน่น

วงเวียนหอนาฬิกา ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับที่ว่าการอำเภอเมืองตรังไม่ไกลจากวงเวียนน้ำพุพะยูน รูปทรงสง่าตั้งเด่นเป็นเอกลักษณ์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เดิมทีนั้นเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรัง ถ่ายทอดข่าววิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทั้งตอนเช้าและตอนเย็นมีโครงสร้าง  เป็นไม้ชาวบ้านในสมัยก่อนจะเรียกหอกระจายข่าวกันว่า “หอแหลงได้” และในปี พ.ศ. 2504 เทศบาลเมืองตรังได้สร้างหอนาฬิกาขึ้นมาแทน มีความสูง 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร

วงเวียนน้ำพุปลาพะยูน ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)

Street Art เมืองตรัง เป็นผลงานสิลปะชื่อดังของเมืองตรังที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับเมืองตรังมากขึ้น

ซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากชื่อดัง ที่มีเค้กขึ้นชื่อที่เป็นของฝากคู่เมืองตรังอีกเป็นขนมเค้กคู่บ้านคู่เมือง ที่ไม่ว่าใครจะมาก็ต้องได้หิ้วติดไม้ติดมือกลับไปด้วยกันทั้งนั้น

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินตรัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.00 น. : ออกเดินทางจาก สนามบินตรัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่  SL827

18.25 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 500 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
23/05/2022 25/05/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
6,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
เดินทาง 23/05/2022 25/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/05/2022 26/05/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  6,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
  เดินทาง 24/05/2022 26/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/05/2022 27/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   6,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
   เดินทาง 25/05/2022 27/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/05/2022 28/05/2022
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
    เดินทาง 26/05/2022 28/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/05/2022 01/06/2022
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     6,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
     เดินทาง 30/05/2022 01/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/06/2022 09/06/2022
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      6,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
      เดินทาง 07/06/2022 09/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/06/2022 13/06/2022
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       7,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
       เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/06/2022 14/06/2022
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
        เดินทาง 12/06/2022 14/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/06/2022 15/06/2022
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         6,555 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
         เดินทาง 13/06/2022 15/06/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/06/2022 17/06/2022
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          6,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
          เดินทาง 15/06/2022 17/06/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/06/2022 20/06/2022
           การเดินทาง
           Thai Lion Air
           จำนวน
           ราคา
           7,555 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
           เดินทาง 18/06/2022 20/06/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20/06/2022 22/06/2022
            การเดินทาง
            Thai Lion Air
            จำนวน
            ราคา
            6,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
            เดินทาง 20/06/2022 22/06/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             23/06/2022 25/06/2022
             การเดินทาง
             Thai Lion Air
             จำนวน
             ราคา
             6,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
             เดินทาง 23/06/2022 25/06/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/06/2022 26/06/2022
              การเดินทาง
              Thai Lion Air
              จำนวน
              ราคา
              7,555 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
              เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               27/06/2022 29/06/2022
               การเดินทาง
               Thai Lion Air
               จำนวน
               ราคา
               6,555 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
               เดินทาง 27/06/2022 29/06/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                01/07/2022 03/07/2022
                การเดินทาง
                Thai Lion Air
                จำนวน
                ราคา
                7,555 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04/07/2022 06/07/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Lion Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                 เดินทาง 04/07/2022 06/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06/07/2022 08/07/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Lion Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                  เดินทาง 06/07/2022 08/07/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   07/07/2022 09/07/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Lion Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                   เดินทาง 07/07/2022 09/07/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    19/07/2022 21/07/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Lion Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                    เดินทาง 19/07/2022 21/07/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     20/07/2022 22/07/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Lion Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                     เดินทาง 20/07/2022 22/07/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      22/07/2022 24/07/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Lion Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,555 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                      เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       03/08/2022 05/08/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Lion Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                       เดินทาง 03/08/2022 05/08/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        04/08/2022 06/08/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Lion Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        6,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                        เดินทาง 04/08/2022 06/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         05/08/2022 07/08/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Lion Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,555 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                         เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          08/08/2022 10/08/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Lion Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          6,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                          เดินทาง 08/08/2022 10/08/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           16/08/2022 18/08/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Lion Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           6,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                           เดินทาง 16/08/2022 18/08/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            18/08/2022 20/08/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Lion Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            6,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                            เดินทาง 18/08/2022 20/08/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             19/08/2022 21/08/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Lion Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             7,555 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                             เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              24/08/2022 26/08/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Lion Air
                              จำนวน
                              ราคา
                              6,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ตรัง ดำน้ำ ถ้ำมรกต ทะเลตรัง
                              เดินทาง 24/08/2022 26/08/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • พ.ค.65 - ก.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 14,999 บาท
                               • เดินทางมาเอง
                               • ก.ค.65 - ต.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 3,999 บาท
                               • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                               • 7 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 77,000 บาท
                               • Air Asia (FD)
                               • มิ.ย.65 - ก.ค.65
                               • 4 วัน 3 คืน
                               เริ่มต้น 13,999 บาท