ทัวร์ตุรกี UcanGo!! TURKEY

สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอันล้ำค่า-อิสตันบูล-โบลู-คัปปาโดเกีย-คอนยา-ปามุคคาเล่-คูซาดาซี-อิชเมียร์-ชานักคาเล-ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปี-มัสยิดฮาเกียโซเฟีย-สุสานอตาเติร์ก-นครใต้ดิน-ศูนย์จำหน่ายพรม-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาเดฟเรนท์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขานกและปราสาทหินอุชิซาร์-ที่พักกองคาราวานในอดีต-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-หมู่บ้าน Sirince-จัตุรัสโคนัค-ชมม้าไม้เมืองทรอย-ช้อปปิ้งบาซาร์

ทัวร์ตุรกี UcanGo!! TURKEY

รหัส 014-0206
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
22,800 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – เมืองโบลู

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล

รถรับท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล นำท่านเข้าชมฮิปโปโดรม (Hippodrome), มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque), พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) และมัสยิดฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Mosque) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองโบลู (Bolu)

วันที่ 2 เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คัปปาโดเกีย เข้าชมสุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) และนครใต้ดิน (Underground City)

วันที่ 3 เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า : ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนได้(Join Tour) ราคาประมาณ 230USD/ท่าน โดยต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง> รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมศูนย์จำหน่ายพรม(Carat Outlet Center), หุบเขานกพิราบ (Pigeons Valley), หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley), หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) แวะถ่ายรูปภายนอกหุบเขานกและปราสาทหินอุชิซาร์ (Uchisar Castle)

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) และเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีต (Sultanhani Caravanserai), พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)

วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเซลจุก (Selcuk) เข้าชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) และแวะช้อปปิ้งที่หมู่บ้าน Sirince จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคูซาดาซี (Kusadasi)

วันที่ 6 คูซาดาซี – อิซเมียร์ – ชานัคคาเล่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไปอิซเมียร์ (Izmir) อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือถ่ายรูปที่จัตุรัสโคนัค (Konak Suquare) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เพื่อนำท่านเข้าชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy Wooden Horse)

วันที่ 7 ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรม นำท่านเดินทางสู่อิสตันบูล เพื่อนำท่านสู่บาซาร์ (Bazaar) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 8 สนามบินอิสตันบูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


เงื่อนไข
 • รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • โรงแรม 7 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • อาหาร (อาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารเย็น 7 มื้อ)
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 19,283 บาท หรือสายการบิน Turkish Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 35,358 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบิน
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 40 USD / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมกักตัว (SHA Plus) อย่างน้อย 7 วัน (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   เลือกวันเดินทางได้เอง   พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง    พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 35,300.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 22,800.-  บาท
คริสต์มาสและปีใหม่ (23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65) เพิ่มท่านละ 1,500.-  บาท
ตรุษจีน (1 ก.พ.65) เพิ่มท่านละ 1,800.-  บาท

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
 • หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน(100%) โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแพคเกจทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

หมายเหตุ

 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าตุรกีได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศตุรกีให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • ก่อนเดินทางเข้าตุรกี ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตุรกี โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/
 • เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
 • กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม, ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
จำนวนการเข้าชม 57 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 34 ครั้ง
เริ่มต้น 12,500 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 69 ครั้ง
เริ่มต้น 6,555 บาท
รหัส 011-0049
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 6,555 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 36 ครั้ง
เริ่มต้น 3,600 บาท
รหัส 019-0216
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,600 บาท
 • ธ.ค.64 - มี.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 43 ครั้ง
เริ่มต้น 59,900 บาท
ชื่นชอบ