ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี

ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา – พระธาตุท่าอุเทน – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ – วัดนักบุญอันนา – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม – พระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี

รหัส 003-0147
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
21 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดหมายปั๊มน้ำมันShell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

17.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา - พระธาตุท่าอุเทน – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - วัดนักบุญอันนา – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม

เช้า : เดินทางถึงจังหวัดนครพนม แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ชม ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่งนครพนม) ลักษณะของถ้ำนาคี มีเพิงหินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ้านและผู้สำรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงาม สำหรับเส้นทางเดินเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เส้นทางปูนเลียบลำธาร) ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่า 300 เมตรก็จะถึงถ้ำนาคี โดยอยู่ห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ชั้นที่ 4 ประมาณ 300 เมตร ใช้ระยะเวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มีจุดนั่งพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเที่ยวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงาม กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์  สร้างโดยชาวเวียดนามหลังชนะสงครามภายในประเทศเมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟู เพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย วัดนักบุญอันนา เป็นวันคริสต์คาทอลิกที่เก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบริเวณริมแม่น้ำโขง อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดินทางนครพนม (มีเฉพาะวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์)

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 พระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า พระธาตุเรณู เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
09/12/2021 11/12/2021
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
เดินทาง 09/12/2021 11/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 700 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/12/2021 01/01/2022
  การเดินทาง
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
  เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 700 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   09/12/2021 11/12/2021
   รถโค้ช
   2,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
   เดินทาง 09/12/2021 11/12/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 700 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    30/12/2021 01/01/2022
    รถโค้ช
    2,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครพนม ถ้ำนาคี
    เดินทาง 30/12/2021 01/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 700 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 21 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 7 วัน 5 คืน
     • 39 ครั้ง
     เริ่มต้น 77,000 บาท
     • Nok Air (DD)
     • ม.ค.65 - มี.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 33 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,999 บาท
     รหัส 011-0048
     3 วัน 2 คืน
     Nok Air (DD)
     เริ่มต้น 5,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 2 วัน 1 คืน
     • 22 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,345 บาท
     ชื่นชอบ