ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี

เวียนนา-บราติสลาวาปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์ – ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียสล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์-กราซฮัลล์สตัทท์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี ครุมลอฟคาร์โลวี วารีศาลาน้ำแร่กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดารา-เบอร์โน-ศาลาว่าการเมืองเก่าศาลาว่าการเมืองเวียนนาพระราชวังโฮฟบวร์กโบสถ์เซนต์สเตฟาน-ถนนคาร์ทเนอร์– Designer Outlet Parndorf

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี

รหัส 036-0358
วันที่เดินทาง
ก.พ.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26

วันที่ 2 เวียนนา-บราติสลาวา-ปราสาทแห่งบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนต์แมทเทียส-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

05.25 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษา นําชมปราสาทแห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค จากนั้นพาคณะเดินชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้ เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสต์ที่มีความหรูหราทันสมัย นำท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์(Heroes Square) รูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า เพื่อฉลองในชัยชนะของชาวแมกยาร์ที่ร่วมกันสร้างเมืองขึ้นมา นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย

ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แมทเทียส(Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติร์ก และพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านล่องเรือ แม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 บูดาเปสต์-กราซ-ฮัลล์สตัทท์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ(Graz) เมืองแห่งเทือกเขาสูงริมแม่น้ำมัวร์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรีย เมืองที่เฟื่องฟูไปด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม นำท่านชมย่านเมืองเก่า(Haupt Platz) บริเวณโดยรอบมีรูปอนุสาวรีย์ของเจ้าชาย Achduke Johann ซึ่งเป็นเจ้าชายของสตีเรีย จากนั้นเดินชมศาลาว่าการเมือง(City Hall) ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ ของเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งชมเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบสำหรับการพักผ่อนของชาวยุโรป ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ที่ท่านจะประทับใจในความสวยงามของภาพหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นฉากหลัง ให้ท่านมีเวลารื่นรมย์กับความสวยงามของทิวทัศน์ในบริเวณที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในออสเตรียอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว มีร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 ฮัลล์สตัทท์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี ครุมลอฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย ซาลซ์บวร์กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผู้คนไปเยือนเป็นจำนวนมาก นําท่านเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabel Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาโรค และด้านหลังประกอบกับวิวป้อมปราการ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอก สร้างขึ่นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา ซึ่งท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองครุมลอฟ นำท่านเดินชมเมืองที่มีความงดงามเต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที่15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถ์เก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการค้า อาคารบ้านเรือนบรรยากาศแสนคลาสิก ให้ท่านได้เดินชมร้านค้าเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เชสกี ครุมลอฟ-คาร์โลวี วารี-ศาลาน้ำแร่-กรุงปราก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก นำชม“เมืองน้ำแร่”แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปล้า เมืองแห่งนี้ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและพบบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ทำให้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อสุขภาพ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมศาลาน้ำแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลาที่ใหญ่และสวยงามสะดุดตาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นศาลาสไตล์เรอเนสซองส์ สร้างด้วยหิน ภายในมีบ่อน้ำแร่5บ่อและอีก1บ่อตั้งด้านนอก โดยท่านสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมแบบพิเศษ ทำจากพอร์ซเลนที่เมืองนี้เท่านั้น นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ์ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่งดงานและเก่าแก่ให้ท่านอิสระถนนคนเดินที่เชื่อมระหว่าง Old Town Square และจัตุรัส Wenceslas ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินที่กว้างขวางนี้ เป็นศูนย์การช้อปปิ้งของกรุงปราก ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ภายในอาคารสไตส์อาร์ตนูโวซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมดูการแสดงพื้นเมือง (Folklore)

วันที่ 6 ปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดารา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นําท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค นําชมความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1334 และได้มีการปรับปรุงและต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เนื่องจากการใช้เวลาในการสร้างนาน ทำให้ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาร็อค จากนั้นเดินทางสู่สะพานชาร์ลส์(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา นําท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส(Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู่กับการฉ้อราษฎร์ในคริสตจักรและเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นําชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจกเป็นต้น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 ปราก-เบอร์โน-ศาลาว่าการเมืองเก่า-เวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน(Brno) เมืองใหญ่อันดับสองของสาธารณรัฐเชก และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ เป็นแหล่งเพราะปลูกองุ่นและผลิตไวน์ชั้นดีของประเทศ เขตเมืองเก่ามีสถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งได้รับยงย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก บรรยากาศเมืองมีความสงบ นำท่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า(Old Town Hall) สร้างในช่วงศตวรรษที่13 รูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิก ใช้เป็นที่ทำการของสภาเมืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1935 ชมมหาวิหารประจำเมืองเบอร์โน เดิมเป็นโบสถ์แบบโรมาเนสก์ หอคอยระฆังของโบสถ์ จะตีเวลา 11.00 น. แทนที่จะเป็นตอนเที่ยงเหมือนโบสถ์หลังอื่น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนาที่ดึกดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบดั้งเดิม รูปปั้นบุคคลสำคัญ รถม้า โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิ้งชมร้านค้า หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้กต้นตำหรับ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 เวียนนา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-ถนนคาร์ทเนอร์- Designer Outlet Parndorf

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนี้ออกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์(Friedrich Schmidt) ปัจจุบันตึกนี้ใช้เป็นที่ทำการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็นที่จัดงานสำคัญของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวร์ก (Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นำท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมายเชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป นำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

23.20 น. : ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) เที่ยวบินที่ OS25

วันที่ 9 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

15.20 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างเดินทางต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 11. กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว
 12. ซิมเน็ตต่างประเทศ
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
 5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
11/02/2022 19/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
79,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
เดินทาง 11/02/2022 19/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,999.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  11/02/2022 19/02/2022
  79,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เชก-สโลวัก-ฮังการี
  เดินทาง 11/02/2022 19/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,999.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 22 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - มี.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 6 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,300 บาท
   รหัส 019-0395
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 2,300 บาท
   • มี.ค.65
   • 7 วัน 4 คืน
   • 44 ครั้ง
   เริ่มต้น 39,999 บาท
   รหัส 013-0279
   7 วัน 4 คืน
   เริ่มต้น 39,999 บาท
   ชื่นชอบ