• หอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า 2 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • พิชิตยุงฟราวด์ Top Of Europe
ทัวร์ยุโรป
รหัส 008-0980
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ม.ค.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา

18.00 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.25 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 833

23.40 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
โดฮา • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน • ปิซ่า

02.10 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QR 115

07.20 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่ (FIUMICINO ROME AIRPORT) ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (STATE OF THE VATICAN CITY) นครแห่งคริสตจักรที่อยู่ในกรุงโรม ถือเป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ นำท่าน ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (ST. PETER’ SQUARE) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีกหนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันที่มีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น

นำท่านเก็บรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอก กับความยิ่งใหญ่ของ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวียนแอมฟิเธียเตอร์ สร้างขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาที่จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น

ผ่านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN’S FORUM) อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบริเวณนี้นั้นเป็นที่ตั้งของประตูชัย 2 แห่ง ที่เป็นต้นแบบของฝรั่งเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สร้างขึ้นในครั้งที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสที่สร้างขึ้นหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปี 81จากนั้น ชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มักกล่าวกันว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS) บันไดที่กว้างที่สุดในยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติคของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบได้เช่นนั้น เพราะภาพยนตร์รักหลากหลายเรื่องที่ถ่ายทำในโรมนั้น ก็มักจะไม่พลาดที่จะให้คู่พระนางบอกรักหรือจุมพิตกันที่บันไดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มที่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อยู่ในแคว้นทัสคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซ่า  ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 5

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

วันที่ 3
ปิซ่า• เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหินอ่อนขาว เอกลักษณ์และสาเหตุที่ทำให้หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการที่ตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา (รวมค่ารถ Shuttle Bus ยังไปหอเอนแล้ว)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้(TRONCHETTO) ล่องเรือแบบเหมาลำ ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก สมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โคศูนย์กลางของเกาะเวนิส

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส  

นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค (ST. MARK’S SQUARE) ที่จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารประจำเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เนื่องจากถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นในครั้งที่ออกโตมันเข้ายึด สำหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอร์จ (DOGE’S PALACE) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของยุคแห่งเวนิส และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (ST MARK’S CAMPANILE) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514  ไม่ไกลกันจะเป็นที่ตั้งของ สะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) สะพานซุ้มโค้งที่เชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์จและเรือนจำ

นำท่านชมบริเวณ สะพานรีอาลโต้ (RIALTO BRIDGE) สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ที่สุดของเวนิส รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ที่ท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่ใหญ่ที่สุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้ำของชาวท้องถิ่นที่ใช้คลองแทนถนน

หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนั่งเรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ เพื่อประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ท่านติดต่อกับเรือเองเพื่อความปลอดภัยของท่าน เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับขึ้นสู่ฝั่งเมสเตร้

วันที่ 4
เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองสำคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANO) หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงที่ใช้ในการประหารชีวิตพระเยซูอยู่ มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1386 โดยตระกูลวิสคอนดิ และใช้เวลาในการสร้างถึง 579 ปี ซึ่งประตูบานสุดท้ายซึ่งถือเป็นการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกประกอบในปี 1965 จนกระทั่งได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เมืองที่อยู่ท่ามกลาง 2 ทะเลสาบ และโอบล้อมด้วย 4 ขุนเขา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเสิร์ฟชีสฟองดู แบบฉบับสวิสเซอร์แลนด์

วันที่ 5
อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (GRINDELWALD) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี รัฐแบร์น เมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื่อพาท่านขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา โดยจะทำให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วขึ้นถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe  เมื่อถึงแล้ว นำท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (ICE PALACE) ที่เจาะธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (ALPINE SENSATON) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง

นอกจากนั้นหากมีเวลาแนะนำให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT และเลือกซื้อกลับเป็นไปเป็นของฝากจากร้านช็อคโกแลตที่สูงที่สุดในโลก และนำท่านขึ้นสู่ JUNGFRAU PANORAMA VIEW จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง : พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนจุงฟราว เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที่ 10)

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (LAUTERBRUNNEN) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (STAUBBACH) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ล้อมโดยรอบ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง (DIJON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบ และดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจ ตลอดการเดินทางจนทำให้ท่านหลับตาไม่ลง เป็นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายปารีสอย่างมาก เดินทางถึงเมืองดิฌง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 6
ดิฮง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน นำท่านเข้าสู่ นครปารีส (Paris) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ชมจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามชื่อของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมีภาพยนตร์เรื่องใดที่จะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE L’ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 

วันที่ 7
พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์(Château de Versailles) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุด และยังเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย แต่เดิมนั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์เท่านั้นแต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14 ครั้งทรงพระเยาว์ เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ ทรงโปรดพื้นที่บริเวณนี้มากเมื่อทรงขึ้นครองราชย์นจึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุงปารีสโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เดินทางกลับสู่กรุงปารีส นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM) เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในปารีสที่ต้องไปเยือน นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง

วันที่ 8
สนามบินนานาชาติปารีส • โดฮา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (PARIS-CHARLES DE GAULLE AIRPORT) เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)

16.05 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 040 บินตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์

23.25 น. : ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

02.20 น. : ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 836  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

13.10 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-โรม-ปารีส-โดฮา-กรุงเทพฯ)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
ช่วงเดินทาง
02/06/2022 10/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
87,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เดินทาง 02/06/2022 10/06/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 87,999 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 86,999 ***
*** พักเดี่ยว 12,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/07/2022 16/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
  เดินทาง 08/07/2022 16/07/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,999 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 88,999 ***
  *** พักเดี่ยว 12,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 19/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   89,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
   เดินทาง 11/08/2022 19/08/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,999 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 88,999 ***
   *** พักเดี่ยว 12,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/09/2022 17/09/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    87,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
    เดินทาง 09/09/2022 17/09/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 87,999 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 86,999 ***
    *** พักเดี่ยว 12,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/10/2022 15/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     89,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
     เดินทาง 07/10/2022 15/10/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 89,999 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 88,999 ***
     *** พักเดี่ยว 12,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/11/2022 12/11/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      79,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
      เดินทาง 04/11/2022 12/11/2022
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,999 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 78,999 ***
      *** พักเดี่ยว 12,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/12/2022 17/12/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       85,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
       เดินทาง 09/12/2022 17/12/2022
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,999 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 84,999 ***
       *** พักเดี่ยว 12,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/12/2022 01/01/2023
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        95,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
        เดินทาง 24/12/2022 01/01/2023
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 95,999 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 94,999 ***
        *** พักเดี่ยว 12,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/01/2023 20/01/2023
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         85,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
         เดินทาง 12/01/2023 20/01/2023
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,999 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 84,999 ***
         *** พักเดี่ยว 12,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • ส.ค.65 - ก.ย.65
          • 5 วัน 3 คืน
          เริ่มต้น 18,999 บาท
          • ส.ค.65 - เม.ย.66
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 10,900 บาท
          • ธ.ค.65
          • 9 วัน 6 คืน
          เริ่มต้น 39,950 บาท