• สะพานไม้ชาเปล – BUCHERER SHOP – ร้านของฝาก Casagrande – กำแพงเมืองเก่า – สิงโตแห่งลูเซิร์น
 • นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์น้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ร้านไฮไทม์ – ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ – เลาเทอร์บรุนเนิน
 • พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมูช – ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – ประตูชัยนโปเลียน
 • อิสระชอปปิ้งกรุงปารีส
 • พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด
ทัวร์ยุโรป สวิต
รหัส 044-1022
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,777 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ   สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 8 กก.สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.

23.00น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK069

05.15น. เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูล(เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - กำแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town - อินเทอร์ลาเคิน - ชอปปิ้งเอาท์เล็ท

08.10น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบิน TK1907

10.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริคสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน

สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

BUCHERER SHOPร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่าง

ร้านของฝาก Casagrandeห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก

กำแพงเมืองเก่าอยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี  ถ่ายรูปกับ

สิงโตแห่งลูเซิร์นเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น

สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น…

เดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเกน เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ VICTIORINOX ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก,เครื่องหนังแบรนด์เนม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง Setbox

ค่ำ แนะนำอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู “ฟองดู”

พักที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - ดีฌง ฝรั่งเศส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนำคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีการแกะสลักน้ำแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์  และท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจุงเฟรา

เลาเทอร์บรุนเนิน เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาสามเกลอ อย่างเทือกเขา Eiger, Monch และ Jungfrau

ออกเดินทางสู่ ดีฌง คือเมืองที่เปี่ยมด้วยสถาปัตยกรรมที่ให้คุณสัมผัสมากกว่ามัสตาร์ด ในสถานที่ที่เป็นใจกลางของยุคกลางที่บูรณะแล้ว คุณจะได้ค้นพบหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Ibis Dijon Gare หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ดีฌง - ปารีส -พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสแห่งดวงดาว - ประตูชัยนโปเลียน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ปารีส เมืองหรูที่น่าสนใจให้เราต้องลัดฟ้าไปที่ยุโรปกันบ้างแล้วมาดูกันว่า ปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และเป็นเมืองชั้นนำทางแฟชั่นที่น่าสนใจ เหมาะที่จะไปเสพงานศิลป์พร้อมชมสถาปัตยกรรมสวย ๆ ที่มีอยู่ทั่ว ถ้าอยากท่องเที่ยวพร้อมหาความอาร์ตใส่ตัวไปด้วยแล้วละก็ ปารีสนี่แหละ เหมาะที่สุด

พระราชวังแวร์ซาย สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์

ล่องเรือบาโตมู คือการล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และโบสถ์โนตเตรอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3

ถนนแฟชั่นชองป์เอลิเซ่ เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!!

ผังเมืองปารีส ประเทศฝรังเศสได้ชื่อว่าเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งนี้ โดย ประตูชัยนโปเลียนสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “จัตุรัสแห่งดวงดาว” เนื่องจากมีถนน 12 สายมาบรรจบกันทำให้มีลักษณะเหมือนดวงดาว

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย                                                                                                 

พัก Holiday Inn Paris หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
อิสระชอปปิ้งกรุงปารีส ไกด์แนะนำ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – ห้างลาฟาแยตต์ - ปารีสโอเปร่า - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ย่านเลอมาเร่ส์ - มาร์เก็ตสตรีท - ตลาดนัด Saint Ouen - ย่าน Triangle d’Or

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปารีส เข้าสู่ดินแดนจิตนาการศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของยุโรป

ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยตต์ เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ยังควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยู่ดี

ปารีสโอเปร่า เป็นโรงอุปรากรตั้งอยู่ในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ที่สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลกแสดงถึงประวัติศาตร์ความรุ่งเรืองของยุคบางยุคเป็สถานที่หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด

ย่านเลอมาเร่ส์ เป็นย่านหนึ่งในปารีสที่ยังคงรักษาสภาพเเวดล้อมต่างแบบปาครีเซียงไว้ได้เป็นอย่างดี เเละด้วยเหตุนี้เองย่านนี้จึงเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวและชาวปารีสเองนั้นมักจะเเวะเวียนมาเยี่ยมชม อยู่เสมอๆ

ตลาดนัด Saint Ouen ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสำรวจเสาะหาสินค้าราคาถูก ตลาดนัดแห่งนี้ด้วยร้านค้าแผงลอยหลายร้อยร้าน ย่าน Triangle d’Orไปถึง ปารีส ทั้งทีแต่ถ้าไม่ได้ไปช้อปปิ้งที่ Triangle d’Or ก็น่าเสียดายแย่ ย่านนี้อยู่ใน เขต 8 สามเหลี่ยมทองคำ Triangle d’Or ล้อมรอบด้วย ถนน George V , Rue Francois-ier และ ถนน Montaigne เป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง

เที่ยง/ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย                                                                                                 

พัก Holiday Inn Paris หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ดิวตี้ฟรีช็อป - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ลาวาเล่ เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอโกล – ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ดิวตี้ฟรีช็อป เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard ในปารีสเป็นพิพิธภัณฑ์น้ำหอมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแบรนด์น้ำหอมของ Fragonard มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปีเคยเป็นผู้จัดหาน้ำหอมให้กับราชวงศ์ฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นแบรนด์น้ำหอมที่มีเกียรติที่สุดในฝรั่งเศส มีหลายสิ่งที่ควรค่าแก่การชมเช่นน้ำหอมที่ราชวงศ์ใช้และสูตรของน้ำหอมต่างๆในขณะเดียวกันคุณยังสามารถซื้อน้ำหอม Huagongna ของแท้มากที่สุดได้อีกด้วยดังนั้นจึงควรค่าแก่การเยี่ยมชม

หอไอเฟล เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรป โดยหอไอเฟลตั้งอยู่ที่เมืองปารีส แคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์  ประเทศฝรั่งเศส

จัตุรัสคองคอร์ด ป็นจัตุรัสที่กว้างขวางที่สุดในกรุงปารีส จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศสที่ไม่อาจลืมเลือน

ลาวาเล่ เอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล

00.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

01.45 น. เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TK1910

15.25 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
12/07/2022 18/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
57,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี
เดินทาง 12/07/2022 18/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,977 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/08/2022 15/08/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  62,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี
  เดินทาง 09/08/2022 15/08/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,977 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/09/2022 19/09/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   62,777 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี
   เดินทาง 13/09/2022 19/09/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,977 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/10/2022 17/10/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    62,777 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สวิต ฝรั่งเศส ดี๊ ดี
    เดินทาง 11/10/2022 17/10/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,977 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน