พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
มหาวิหารมองต์แซงมิเชล มหาวิหารกลางน้ำสิ่งมหัศจรรย์แห่งฝรั่งเศส
เข้าชม ปราสาทชอมบอร์ด เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
เมืองอานน์ซี ANNECY เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส
วิหารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงปารีส

039-0958
รหัส 039-0958
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
107,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ปารีส

21.30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 839 / QR 041 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์ 

วันที่ 2
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายร์ – มองต์แซงมิเชล

06.35 น. : เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปนำท่านเดินทางไปยัง เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

บ่าย : นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมองต์แซงมิเชล Mont-Saint-Michel เมืองนี้อยู่ในแค้วน นอร์มังดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1979 เนื่องจากมีความสวยงามและมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะสถานที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุคกลาง ระหว่างทางท่านจะผ่านชมทุ่งหญ้าที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส และเส้นทางนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากชายหาดโอมาฮา และหาดยูทาห์ ที่ในช่วงวัน D-Day ที่กองทัพอเมริกัน อังกฤษ และกองทัพของประเทศสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 3
มองต์แซงมิเชล – ฟัวเจียร์ – ตูรส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปยัง มหาวิหารมองต์แซงมิเชล Mont-Saint-Michel มีที่ตั้งอยู่บนเกาะที่อยู่ริมทะเล สุดปลายทางแม่น้ำครุสนอง Couesnon ที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟัวเจีย เป็นเมืองประวัติศาสตร์และปราสาทหินยุคกลางที่สวยงาม นำท่านชม ปราสาทฟัวแจียร์ Château de Fougères จากด้านนอก ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางอันโอ่อ่าที่มีหอคอย 13 แห่ง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเสริมความแข็งแกร่งในศตวรรษที่ 15

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูรส์ ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำลัวร์ ระหว่างออร์เลอ็องและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกโดยผู้ก่อตั้งจักรพรรดิ ออกุสตุส เป็นเมืองแรกที่มีอุตสาหกรรมผ้าไหม ซึ่งเป็นที่ต้องการของ พระเจ้าหลุยส์ ที่11 ถึงเมืองตูรส์นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองตูรส์ จากด้านนอกเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคนิกายโรมันคาธอลิกและอุทิศให้กับนักบุญกาเทียนุสมหาวิหารประจำเมืองของคณะสงฆ์ตูร์ สร้างขึ้นระหว่างปี 1170 ถึง 1547

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
ตูรส์ – ปราสาทเชอนองโซ – ปราสาทชอร์บอร์ด – มูแลง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ปราสาทแสนสวยแห่งลุมแม่น่ำลัวร์ เชอนงโซ Château de Chenonceau เป็นปราสาทมี่มีสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1514–1522 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำลัวร์นั่นคือ ปราสาท ชอมบอร์ด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม ปราสาทชอมบอร์ด CHÂTEAU DE CHAMBORD เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักล่าสัตว์ของฟรานซิสที่ 1 การออกแบบดั้งเดิมของมาจากสถาปนิกชาวอิตาลี เลโอนาร์โด ดา วินชี ลักษณะของปราสาทมีป้อมปราการ หอคอยและคูน้ำป้องกัน สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซอง การออกแบบภายในเป็นการจัดห้องต่างๆ สไตล์ฝรั่งเศสและอิตาลี สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูแลงส์ Moulins  เป็นเมืองในภาคกลางของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้น อัลลิเยร์ Allier

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
มูแลง – อานน์ซี – ดิจอง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอานน์ซี Annecy เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส เมืองอานน์ซีตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใกล้กับเทือกเขาเอลป์ มีทะเลสาบอานน์ซีที่สวยงามที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ทะเลสาบเมืองนี้ได้รับชื่อว่า “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ฝรั่งเศส”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : นำท่านเข้าสู่เขต เมืองเก่า Vieille Ville ชม คุกเก่าบนเกาะกลางแม่น้ำ ธีอู (thiou) เดิมทีเป็นปราสาทของขุนนางมาตั้งแต่ ในศตวรรษที่12 และ13 เคานต์แห่งเจนีวา ไฮไลท์ของการมาเที่ยวเมืองอานน์ซี คือการเดินชมย่านเมืองเก่ามีสะพานข้ามและน้ำลำคลองเหมืองกับเวนิซ ท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านเมืองที่มีสีสันสวยงามมีความโรแมนติคและคล้ายกับเกาะเวนิซ ประเทศอิตาลีอยู่หลายมุม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบอานน์ซีได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์ของฝรั่งเศส

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – มองมาร์ต – ล่องแม่น้ำแซน – ดิวตี้ ฟรี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลำบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน )

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านมองมาร์ต เป็นย่านที่เป็นแหล่งรวม ศิลปินและศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส และใกล้กันนั้นก็จะมี วิหารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับสองในปารีส มหาวิหาร SacréCœur ยังคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหารได้รับการออกแบบโดย Paul Abadie การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1875 และแล้วเสร็จในปี มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของการปลงอาบัติให้กับฝรั่งเศสในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย 1870 และการกระทำของประชาคมปารีสในปี 1871

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน (ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านสินค้าปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ค่ำ : รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน )

วันที่ 7
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ถนนชองป์ เอลิเซ่ – แกลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง Louise Vuitton ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก

ค่ำ : ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกและให้เวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

วันที่ 8
หอไอเฟิล (ชั้น 2) – ช้อปปิ้ง Outlet ลา วาเลย์ La Vallee Village – กรุงเทพมหานคร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนในสมัยนั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทั่วถึงและจุใจ นำท่านออกเดินทางยัง ลาวัลเล่ย วิลเลจ Outlet ซึ่งเป็น ช้ออปิ้ง เซนเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

บ่าย : ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับสินค้าแบรนด์เนมรถราคา หลากหลายี่ห้อ อาทิ armani  coach  boss balenciaca clavin klein  diesel  dknk  livi’s longchamp ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาล์ เดอ โกล เพื่อเตรียมดเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.40 น. :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสายการ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์

วันที่ 9
กรุงเทพมหานคร

19.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน
 7. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยและขาออกจากยุโรป
 8. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ
 9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมได้)

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

หมายเหตุ 

 1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
ช่วงเดินทาง
02/06/2022 10/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
109,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
เดินทาง 02/06/2022 10/06/2022
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/07/2022 15/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  115,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
  เดินทาง 07/07/2022 15/07/2022
  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/07/2022 05/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   115,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
   เดินทาง 28/07/2022 05/08/2022
   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/08/2022 19/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    115,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
    เดินทาง 11/08/2022 19/08/2022
    *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/09/2022 30/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     109,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
     เดินทาง 22/09/2022 30/09/2022
     *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/10/2022 21/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      109,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
      เดินทาง 13/10/2022 21/10/2022
      *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/10/2022 28/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       109,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
       เดินทาง 20/10/2022 28/10/2022
       *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10/11/2022 18/11/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        107,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
        เดินทาง 10/11/2022 18/11/2022
        *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/11/2022 02/12/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         107,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส
         เดินทาง 24/11/2022 02/12/2022
         *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • เดินทางมาเอง
          • ธ.ค.64 - ต.ค.65
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 2,600 บาท
          • พ.ค.65 - ก.ย.65
          • 7 วัน 4 คืน
          เริ่มต้น 59,999 บาท
          • Air Asia (FD)
          • เม.ย.65 - ต.ค.65
          • 4 วัน 3 คืน
          เริ่มต้น 11,999 บาท