• เที่ยวเมืองเซนต์ มอริตซ์ เมืองที่เงียบสงบและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
 • พัก เมืองเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
 • ขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต ถ่ายรูปและชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
 • หมู่บ้านกรีเมนซ์ สถานที่ตากอากาศที่อยู่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านแบบสวิสที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์
 • เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก
 • นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
 • หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
039-0952
รหัส 039-0952
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
122,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ซูริค

16.30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 2
ซูริค – เซนต์ มอริตซ์ – คูร์

06.30 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังจากผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่นๆ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง เมืองนี้ต้นกำเนิดของการท่องเที่ยวในฤดูหนาวย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 18 และจากเมืองสกีแห่งแรกก็ได้พัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเล่นสกี ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย : จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์ เมืองที่เงียบสงบและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เลือกหาซื้อสินค้า ของที่ระลึก ถ่ายรูปกับบรรยากาศภายในเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกเมืองหนึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคโรมันรุ่งเรือง และมีภาษาท้องถิ่นที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือภาษาโรมองค์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

พักค้างคืน ณ  Hotel ABC Chur หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

วันที่ 3
คูร์ – อันนเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เมืองในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์สูงชันล้อมรอบ เมืองอันแมทท์นั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก และในช่วงฤดูหนาวจะมีนักเล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้ และเมืองนี้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาขึ้นรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส เข้าไปยังเมืองเซอร์แมทท์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย : นำคณะนั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที )

หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส เต็ม หรืองดให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรถไฟไปเป็นขบวนอื่นที่เดินทางในเส้นทางเดียวกัน และวิวเดียวกัน

ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิตแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยวอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

พักค้างคืน ณ  Hotel Pollux Zermatt หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเซอร์แมทซ์มีจำนวนจำกัด หากที่พักในเมืองเซอร์แมทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านเข้าพัก บริเวณเมืองไกล้เคียงแทน

วันที่ 4
ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – เมืองซาสเฟ่ – เมืองซาสกรุนด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น (ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาซ โดยรถไฟ และนั่งรถโค้ชเดินทางต่อไปยัง เมืองซาสเฟ่ Saas-Fee เป็นเมืองตากอากาศที่ปราศจากมลพิษ สงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้าไปในเมืองรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาซาส (Saas) ในแคว้นวาเลย์ เมืองซาสเฟ่เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของแฟนกีฬาฤดูหนาวสมัยใหม่ มากไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว คำนิยามของการท่องเที่ยวของ เมืองซาสเฟ่ คือ “Die Perle der Alpen” (ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์) เนื่องจากล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้งหมด 13 ยอดเขาที่สูงกว่า 4,000 เมตร อิสระให้ท่านเดินชมเมืองซาสเฟ่ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาสกรุนด์ เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวยอีกเมืองหนึ่งของแคว้นวัลเลย์ สวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

พักค้างคืน ณ Hotel Bergheimat Saas-Grund  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันที่ 5
ซาสกรุนด์ – หมู่บ้านกรีเมนซ์ – เมืองกีสตัด – เมืองสเปียซ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentz เป็นหมู่บ้านและเป็นสถานที่ตากอากาศที่อยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ณ หมู่บ้านแห่งนี้ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ เป็นบรรยากาศแบบสวิสที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของอาคารบ้านเรือน โรงแรม ร้านอาหาร ทำจากไม้สไตล์สวิสอย่างแท้จริง ออกเดินทางสู่ เมืองกีสตัด Gstaad เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆ ของโลก ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเล่นสกีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ปัจจุบันเป็นสถานตากอากาศและสถานสกีหลักแห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่สังคมชั้นสูง บุคคลมีชื่อเสียงมากมายต่างเคยมาเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้ รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศาณุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2503 เมืองกีสตัด ถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ก็มีร้านเครื่องประดับชื่อก้องโลกอยู่อย่างหลุยส์ วิตตอง, แอร์แม็ส, พราดา, ราล์ฟ ลอเรน, การ์ตีเย, คาร์เทียร์ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกของเมืองกีสตัดได้อย่างเต็มที่

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปียซ Spiez เพื่อนำท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ทะเลสาบธูน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างเมืองสเปียซและเมืองอินเทอร์ลาเก้น และบริเวณใกล้กันนั้นจะเป็นที่ตั้งของ ปราสาทสเปียซ ที่สร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 933 โดยกษัตริย์ รูอร์ฟ ที่ 2 แห่ง เบอร์กันดี และมีไร่องุ่นที่ปลูกตามเนินเขา ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) (ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)

พักค้างคืน ณ Metropole หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา –หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย นำท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา (มื้อที่ 13)

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์วาวล์ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)

พักค้างคืน ณ Astoria Hotel Lucerne หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

วันที่ 7
อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – ซุก – น้ำตกไรน์ – ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองและนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 16)

บ่าย : นำท่านชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก จากนั้นอออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์เซ่น นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงซูริค เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้าน การเงิน ธนาคาร และธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)

วันที่ 8
ซูริค – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)

นำท่านไปยัง เมืองซูริค นำท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงค์ของกษัตริย์ชาส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำ Limmat ในเมืองซูริก  จากบนสะพานจะมองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริคเลยก็ว่าได้ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูหรา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.55 น. : เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12.40 น. : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

1)     ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)

2)     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3)    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

4)     ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

5)     ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6)     ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7)     ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

8)     ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)

9)     ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

10)   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1)     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3)     ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

4)     ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน

6)     ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน

7)    ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยและขาออกจากยุโรป

8)     ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ

9)    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมได้)

10)   เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **

       ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี

 1. 1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
 2. 2. ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป

สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ

***หมายเหตุข้อสำคัญที่ท่านควรทราบ***

1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000บาท)
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 – 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้น **

 เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)

3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน

7.5 ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)

7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น)  , หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น

8. หลักฐานการทำงาน

8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สำเนา)

8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัท เบอร์โทร และตราประทับบริษัทด้วย จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )

8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา

8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ

9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร นำเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า

 • เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******

10.  ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)

– กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้

 • เขียนจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 • กรณีมีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก

10.2 กรุณาแนบสำเนาสเตทเมนท์ (Statement) ตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

12.กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนำเล่มเก่ามาด้วย)

เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นำตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

 

***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า :

1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น

2.การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางชำรุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

ช่วงเดินทาง
03/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
125,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/06/2022 25/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  125,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 17/06/2022 25/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/07/2022 21/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   128,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 13/07/2022 21/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/07/2022 04/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    128,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 27/07/2022 04/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/08/2022 20/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     128,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 12/08/2022 20/08/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/09/2022 24/09/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      128,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 16/09/2022 24/09/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       30/09/2022 08/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       128,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 30/09/2022 08/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/10/2022 20/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        128,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 12/10/2022 20/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/10/2022 29/10/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         128,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
         เดินทาง 21/10/2022 29/10/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/11/2022 19/11/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          125,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
          เดินทาง 11/11/2022 19/11/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           30/11/2022 08/12/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           122,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
           เดินทาง 30/11/2022 08/12/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 28,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
            • Thai Smile Airways (WE)
            • พ.ค.- ธ.ค. 65
            • 4 วัน 3 คืน
            เริ่มต้น 14,999 บาท
            • Thai Airways (TG)
            • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
            • 5 วัน 3 คืน
            เริ่มต้น 31,500 บาท
            • รถตู้
            • ม.ค.65 - พ.ค.65
            • 3 วัน 2 คืน
            เริ่มต้น 6,990 บาท