ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ

วัดโพธิ์ชัย-พระธาตุบังพวน-วัดถ้ำศรีพรหม – หินพญานาคเล่นน้ำ- วัดห้วยหินแหบ-ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา-พระธาตุท่าอุเทน – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร-ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ

รหัส 006-0339
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดหมาย-หนองคาย

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (โครงการThe Wiz Ratchada2) การเดินทาง MRT รัชดาฯ ทางออกประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

20.30 น. : ออกทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 2 หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-พระธาตุบังพวน-วัดถ้ำศรีพรหม

06.00 น. : ทางถึงจังหวัดหนองคาย อิสระทำธุระส่วนตัว และอิสระรับประทานอาหารเช้า

09.30 น. : กราบขอพร หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย

10.30 น. : สักการ พระธาตุบังพวน เสริมวาสนา และชม “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ำเก่าแก่สุด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. : นำคณะออกเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ วัดถ้ำศรีพรหม ชม “หินหัวงู” ความงามตามธรรมชาติของก้อนหินที่ดูงดงามลึกลับคล้ายกับหัวของงูขนาดใหญ่ที่พบภายในถ้ำศรีพรหม ในพื้นที่ของวัดถ้ำศรีพรหม

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 หินพญานาคเล่นน้ำ- วัดห้วยหินแหบ-ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา-พระธาตุท่าอุเทน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น. : ชม หินพญานาคเล่นน้ำ ณ วัดห้วยหินแหบ อีกหนึ่งสถานที่ที่เชื่อกันว่าเกี่ยวพันกับสายนาคา โดยเฉพาะก้อนหินที่ที่มีลักษณะแปลกตาที่มองดูคล้ายลำตัวของพญานาคเล่นน้ำ และบริเวณนี้ยังมีรูปปั้นปู่ศรีสุทโธและย่าศรีประทุมมาปรดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ โดยเชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาสถานที่แห่ง

ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา จะคล้ายกับถ้ำนาคา ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่าอีก 300 เมตรจะถ้ำนาคี ใช้เวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. โดยมีจุดนั่งพักเป็นระยะ และบางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน ***ในกรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี***
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ณ วัดท่าอุเทน จำลองมาจากพระธาตุพนม ลักษณะขนาดเล็ก และสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง
วิธีบูชาพระธาตุท่าอุเทน ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้าเงิน) ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่มคาถาบูชาพระธาตุท่าอุเทน วา โธ โน อะ มะ มะ วา เดินทางกลับที่พักระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก จ.นครพนม หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พระธาตุพนมวรมหาวิหาร-ลานพญาศรีสัตตนาคราช

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น. : กราบขอพร พระธาตุพนมวรมหาวิหาร ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน เสริมสิริมงคล เดินทางสู่ พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตต พญานาค 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.30 น. : นำคณะเดินทางกลับถึง จุดนัดหมาย กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า 2 คืน  (พัก 2ท่าน)
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 4. มัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญ
 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล
 7. ความล่าช้าไปสนามบินไม่ทัน อันเกิดจากปัญหาที่ไม่คาดคิด
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
28/01/2022 31/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
เดินทาง 28/01/2022 31/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/02/2022 20/02/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
  เดินทาง 17/02/2022 20/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/02/2022 27/02/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
   เดินทาง 24/02/2022 27/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/03/2022 27/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
    เดินทาง 24/03/2022 27/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     28/01/2022 31/01/2022
     รถตู้
     8,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
     เดินทาง 28/01/2022 31/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      17/02/2022 20/02/2022
      รถตู้
      8,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
      เดินทาง 17/02/2022 20/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       24/02/2022 27/02/2022
       รถตู้
       8,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
       เดินทาง 24/02/2022 27/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        24/03/2022 27/03/2022
        รถตู้
        8,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์รอยทางแห่งศรัทธา ภูลังกา ถ้ำนาคี ถ้ำศรีพรหม หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ
        เดินทาง 24/03/2022 27/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         จำนวนการเข้าชม 34 ครั้ง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • มี.ค.65
         • 7 วัน 4 คืน
         • 42 ครั้ง
         เริ่มต้น 39,999 บาท
         รหัส 013-0283
         7 วัน 4 คืน
         เริ่มต้น 39,999 บาท
         • ก.พ.65 - พ.ค.65
         • 7 วัน 4 คืน
         • 41 ครั้ง
         เริ่มต้น 45,900 บาท
         • ม.ค.65 - เม.ย.65
         • 9 วัน 6 คืน
         • 24 ครั้ง
         เริ่มต้น 99,888 บาท
         รหัส 039-0356
         9 วัน 6 คืน
         เริ่มต้น 99,888 บาท
         ชื่นชอบ