สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
เข้าชม Edinburgh Castle
ล่องเรือชมทะเลสาบสวยงาม แห่งเขตวินเดอร์เมียร์
เข้าชม Old Trafford Stadium at Manchester
อิสระเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และย่านต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน
อิสระช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet สุดชิค

ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์ , BUDDY TRAVEL
รหัส 001-0488
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
66,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ลอนดอน (London Gatwick Airport)

10.00 น.      คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.30 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ)

20.05 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2
ลอนดอน - แคมบริดจ์ - สะพานคณิตศาสตร์ – มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคมบริดจ์ - แม่น้ำแคม - สะพานแคลร์ - ยอร์ก

เช้า        ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

             หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ ANTIGENT หรือ RT-PCR TEST ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ค่าใช้จ่ายประมาณ 150 GBP)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) เมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ทั้งในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและความโดดเด่นของพื้นที่และบรรยากาศโดยรอบ เมืองเคมบริดจ์ ประกอบด้วยถนนสายต่างๆ ที่คดเคี้ยวและผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมีอะไรมากมายให้ค้นหาตลอดทั้งปี เที่ยวชม iสะพานคณิตศาสตร์ (Mathematical Bridge) เป็นสะพานที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างผิดปกติ จึงเป็นที่มาของชื่อ iมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคมบริดจ์ อาทิเช่น King’s College,Queen’s College,Darwin College iแม่น้ำแคม (River Cam) เป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านเคมบริดจ์ทางตะวันออกของอังกฤษ หลังจากออกจากเคมบริดจ์ แม่น้ำจะไหลไปทางเหนือและตะวันออกสู่ Great Ouseไปทางทิศใต้ของ Ely iสะพานแคลร์ (Clare Bridge) สะพานเชื่อมระหว่างศาลเก่าของวิทยาลัยแคลร์กับศาลอนุสรณ์ ซึ่งอุทิศในปี 2469 เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ในเคมบริดจ์

เที่ยง      ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       มุ่งหน้าสู่ เมืองยอร์ก (York) เป็นนครที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ ยอร์กเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ ก่อตั้งมาและยังเป็นเมืองที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในประเทศอังกฤษ ยอร์กถือเป็นเมืองที่มี สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมือปี 2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค นำท่านเที่ยวชม ยอร์ค มินเซอร์ เดอะ แชปเตอร์ เฮาส์ เดอะ แชมเบิ้ล และ Stone Gate

 

เย็น        ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ยอร์ก - นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ - เอดินเบอระ - มหาวิหารเซนต์ไจลส์ - อนุสาวรีย์สกอตต์- รัฐสภาบริสเบน และถนนจอร์จ - หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติสก็อต

เช้า        ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชม iกำแพงเมืองยอร์ก (Ancient city walls) เป็นกำแพงเมือง ตั้งแต่ยุคโรมัน ที่เหลือรอดมาในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ลักษณะของกำแพงจะเป็นสี่เหลี่ยม ล้อมเมืองยอร์ก มียาวประมาณ 5 กิโลเมตร iโบสถ์ยอร์ก (York Minister) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของยุโรป โบสถ์นี้เป็นที่ประทับของอาร์บิชอปแห่งยอร์ก เป็นผู้ที่มีอำนาจอันดับ 3 รองจาก พระมหากษัตริย์ และอัครสังฆราช เพียงเท่านั่น ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค iถนนแชมเบิ้ล (The Shambles street) หนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์ก และเป็นถนนช้อปปิ้งยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารรอบๆ เป็นอาคารเก่าแก่ที่สวยงาม และถนนเส้นนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์

iนิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ (Newcastle upon Tyne) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มีความสำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงประวัติศาสตร์ของอังกฤษ iศูนย์ศิลปะร่วมสมัยบอลติก (Baltic Center for Contemporary Arts) โรงโม่แป้งเก่าขนาดใหญ่ตกแต่งภายในสไตล์มินิมอล มีส่วนจัดแสดงผลงานชั่วคราวของศิลปินร่วมสมัย iสะพานไทน์ (Tyne Bridge) สะพานที่มีประวัติศาสตร์มากมาย ชมเรือที่ลอดผ่านสะพานและโครงสร้างเหล็กโค้ง ชื่นชมทัศนียภาพของเมืองและสะพานอื่นๆ จากจุดที่มุมมองสวยที่สุดบนสะพาน

เที่ยง      ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 เดินทางสู่ เมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสก็อตแลนด์รองจากเมืองกลาสโกว์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศสก็อตแลนด์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดึงดูดผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมแห่งนี้ และเอดินเบอระยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเป็นมิตรกับเด็ก” เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็กมากมาย iมหาวิหารเซนต์ไจลส์ (St.Giles Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สวยงามมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่น่าทึ่งและเป็นสถานที่สำคัญในการนมัสการของโบสถ์แห่งสกอตแลนด์ในเอดินเบอระ iอนุสาวรีย์สกอตต์ (Scott Monument) เป็นอนุสาวรีย์สไตล์โกธิกสไตล์วิกตอเรียสำหรับ เซอร์วอลเตอร์ สก็อตต์นักเขียนชาวสก็อต เป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่สร้างไว้สำหรับนักเขียน iรัฐสภาบริสเบน และถนนจอร์จ (Parliament House and George Street) รัฐสภาในบริสเบนเป็นสถานที่นัดพบของรัฐสภาแห่งควีนส์แลนด์ซึ่ง มีสภานิติบัญญัติ แห่งเดียวคือสภานิติบัญญัติ อาคารนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสังคมนิยม แห่งแรกของโลก ในประวัติศาสตร์ และ ถนนจอร์จ เป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจบริสเบน iหอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติสก็อต(Scottish National Portrait Gallery) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนถนนควีนเมืองเอดินเบอระ แกลเลอรีมีคอลเล็กชันภาพเหมือน ระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคอลเล็กชันภาพถ่ายแห่งชาติสก็อต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ตัวอาคารเป็น สไตล์โกธิกหินทรายสีแดง

เย็น        ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

วันที่ 4
เอดินเบอระ - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ (

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle) ปราสาทเอดินเบอระ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลคดิสทริค LAKE DISTRICT ถือเป็นอุทยานแห่งชาติ และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมาก ที่สุดของประเทศอังกฤษ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (Windermere Lake) อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอังกฤษ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ จากนั้นเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เป็นนครและโบโรฮ์ มหานคร ในเทศมณฑล      เกรเทอร์แมนเชสเตอร์ ตอนเหนือของประเทศ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
อัลเบิร์ต สแควร์ - ศาลากลาง - ไชน่าทาวน์ - เมืองคาร์ดิฟ - มหาวิหารแมนเชสเตอร์ - โอลด์แทรฟฟอร์ด - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ้านแนช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อัลเบิร์ต สแควร์ (Albert Square)เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีบรรยากาศคริสต์มาสและคุ้มค่าแก่การชม iศาลากลาง (City Hall) อยู่ใจกลางเมืองไม่ห่างจากจัตุรัส =อัลเบิร์ตมากนัก โดยเป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดีและ ไชน่าทาวน์ (China Town) ที่เต็มไปด้วยสีสัน และร้านอาหารจีนอร่อยๆ ที่ดีที่สุดในยุโรป

มหาวิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) เป็นโบสถ์ของแองกลิกันสังฆมณฑลแมนเชสเตอร์ ที่ประทับของบิชอปแห่งแมนเชสเตอร์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนวิกตอเรียในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) เป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสโมสรในสหราชอาณาจักร และซื้อสินค้าจากทีม Manchester united

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน (Stratford Upon Avon) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Church of The Holy Trinity) มักจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคริสตจักรเช็คสเปียร์เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของการล้างบาป การแต่งงาน และการฝังศพของวิลเลียมเช็คสเปียร์ บ้านแนช (Nash’s House) เป็นบ้านและสวนของวิลเลียมเช็คสเปียร์ส ภายหลังได้รับการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ดิฟ (Cardiff) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของประเทศเวลส์ โดยเป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครในสหราชอาณาจักรและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
บาธ - รอยัล เครสเซนต์ - สะพานพัลท์นีย์ - โบสถ์บาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - อเมซเบอร์รี่ – สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน นำท่านเข้าชม โรมันบาธ เป็นสถานที่อาบน้ำโบราณอายุกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคโรมัน แล้วชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าต่างๆ  แล้วเดินทางไปกลับกรุงลอนดอน รอยัล เครสเซนต์ (Royal Crescent) บ้านเรือนที่มีเฉลียง 30 หลังวาง เรียงกันเป็น รูปพระจันทร์เสี้ยว อันกว้างใหญ่ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาปัตยกรรมจอร์เจียนที่พบในสหราชอาณาจักร

สะพานพัลท์นีย์ (Pulteney Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองบาธ เป็นสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดีโอ โบสถ์บาธ (Cathedral of Bath) เป็นโบสถ์ที่มีอายุตั้งแต่ปี 1499 นับเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง บาธเป็นเมืองแต่ไม่จัดว่าเป็นอาสนวิหาร และด้านยังมีห้องใต้ดินเป็นพิพิธภัณฑ์งานแกะสลักและสิ่งประดิษฐ์จากโบสถ์ เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Baths) โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และยังมีส่วนที่เป็นสถานที่อาบน้ำ เพื่อใช้ชำระล้างให้ความสะอาดบริสุทธิ์ และเพื่อบำบัดโรค โดยโรงอาบน้ำของที่นี่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบัน มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในอุณหภูมิประมาณ 46 องศาเซลเซียส

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเมซเบอร์รี่ (Amesbury) เป็นเมืองและตำบลในวิลต์เชียร์ประเทศอังกฤษ เป็นที่รู้จักจากอนุสาวรีย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของสโตนเฮนจ์ซึ่งอยู่ภายในตำบล เมืองนี้อ้างว่าเป็นนิคมที่เก่าแก่ที่สุดในบริเตนใหญ่ซึ่งถูกตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเมื่อประมาณ 8820 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) นำท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ กลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตันมาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์

เดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นอังกฤษ และสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นอังกฤษ นอกจากนี้ลอนดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป และเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป และ ยังเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร - บิ๊กเบน - พระราชวังบักกิงแฮม - บ้านเลขที่ 10 - ทาวเวอร์บริดจ์ - เดอะชาร์ด - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ในการเดินทางเที่ยวและกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT-PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาประมาณ 100-150 GBP)

นำทุกท่าน ผ่านชม รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (House of Parliament) พระราชวัง     เวสต์มินสเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันในชื่ออาคารรัฐสภา เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอน มรดกโลก และอาคารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ตั้งของวังในยุคกลาง และอาจเป็นวิหารโรมันที่อุทิศให้กับอพอลโล บิ๊กเบน (Big Ben) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่รู้จักมากที่สุดของสหราชอาณาจักร อันที่จริงหอนาฬิกานี้ชื่อว่า หอเอลิซาเบธ แต่ทุกคนมักจะรู้จักกันดีในชื่อของ บิ๊กเบน มากกว่าเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง

พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) อาคารที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางของพระราชวังหลังปัจจุบันนั้นในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของทาวน์เฮาส์ที่สร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของดยุกแห่งบักกิงแฮมในปี 1703 บ้านเลขที่ 10 (Downing Street) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า บ้านเลขที่ 10 เป็นที่พำนักและสำนักงานอย่างเป็นทางการของขุนคลังเอก และยังเป็นสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ผู้ซึ่งปัจจุบันได้ถือว่าดำรงตำแหน่งขุนคลังเอกแห่งราชสมบัติไปด้วย ผ่านชมทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) เป็นสะพานแบบผสมผสานบาสคูลกับสะพานแขวนในลอนดอน สร้างขึ้น เพื่อข้ามแม่น้ำเทมส์ และเป็นสัญลักษณ์ระดับโลกของเมืองลอนดอน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านไป ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างย่านช้อปปิ้ง Oxford street ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงลอนดอนสวรรค์ของนักช้อป ด้วยร้านค้าที่มีมากกว่า 300 ร้าน ที่มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนม ไปจนถึงสินค้าอาร์ตๆ โนเนม พ่วงด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมทั้งยังมีการลดราคาสินค้าอยู่บ่อยๆ อย่าง Debenhams และห้างสรรพสินค้าสุดหรูอย่าง ห้างแฮร์รอด (Harrods) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ทั้งกระเป๋า น้ำหอม นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ง ถนนสายเดียวกันนี้ท่านยังจะได้พบกับ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม **ให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย

***อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตแบบชาวลอนดอนอย่างแท้จริง***

วันที่ 8
ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ - ไบเซสเตอร์วิลเลจ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิส แห่ง COTSWOLDS มีสะพานสร้างข้ามแม่น้ำ WINDRUSH ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง ธารน้ำใสล้อมรอบหมู่บ้านชนบทพื้นเมืองของอังกฤษ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก สวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มาเยือนทุกเพศทุกวัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ iไบเซสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village Outlet) อิสระให้ท่านช็อปปิ้งจุใจ

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

22.05 น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ)

วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16.05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม
 • ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาลเท่านั้น (ไม่รวมการกักตัวด้วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศอังกฤษ ทั้งในโรงแรม หรือบ้านพัก)
 • ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย)
 • ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR /2 ครั้ง ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับประเทศไทย (ประมาณ 120 GBP/คน/ครั้ง)
 • ค่าโรงแรม AQ/SHA+ 1 คืน และ ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า เริ่มต้นท่านละ 7,000 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 90 GBP/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 40,000 บาท ต่อท่าน พร้อมค่าวีซ่าเริ่มต้น7,000 บาท เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)

 

ช่วงเดินทาง
14/04/2022 12/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
70,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
เดินทาง 14/04/2022 12/04/2022
*** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 70,899 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
*** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/05/2022 16/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 69,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
  เดินทาง 08/05/2022 16/05/2022
  *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 69,899 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
  *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/06/2022 20/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   66,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
   เดินทาง 12/06/2022 20/06/2022
   *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 66,888 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
   *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/08/2022 19/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    70,899 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
    เดินทาง 11/08/2022 19/08/2022
    *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 70,899 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
    *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/09/2022 19/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     66,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
     เดินทาง 11/09/2022 19/09/2022
     *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 66,888 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
     *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/10/2022 14/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      66,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
      เดินทาง 06/10/2022 14/10/2022
      *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 66,888 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
      *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/10/2022 28/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,899 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ลอนดอน สก๊อตแลนด์
       เดินทาง 20/10/2022 28/10/2022
       *** เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 69,899 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,190 ***
       *** ไม่รวมค่าวีซ่า เริ่มต้น 7,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • เดินทางมาเอง
        • ม.ค.65 - พ.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 4,788 บาท
        • Air Asia (FD)
        • พ.ค.65 - มิ.ย.65
        • 5 วัน 4 คืน
        เริ่มต้น 16,999 บาท