• ซูริค, น้ำตกไรน์, ดาวอส, เซนต์โมริตส์, อันเดอร์มัท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอกซ์เพรส
 • เซอร์แมท (พักค้าง 2 คืน), ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ซาสเฟ, ไอซ์ พาวิลเลียน, มองเทรอ, เวเว่ย์, โลซานน์
 • เจนีวา, เนอชาแตล, เบิร์น, อินเตอร์ลาเคน, ขึ้นเขาจุงเฟรา  , ลูเซิร์น, ซูริค
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 059-1211
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
119,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – ซูริค

09.00 น. : คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

13.05 น. : ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค

19.35 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 2
ซูริค – น้ำตกไรน์ – ดาวอส – เซนต์โมริตส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ และอาคารสไตล์คลาสสิก นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 172 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) เมืองนี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของทั่วโลก ในทุกๆปี เมืองดาวอส (Davos) ตั้งอยู่เขตรอบแม่น้ำ Landwasser ซึ่งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ที่ความสูง 1,560 เมตร (5,120 ฟุต) ซึ่งเป็นเมืองที่สูงที่สุดในยุโรป และเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และสูงที่สุดในยุโรป นอกจากนี้เมืองนี้ยังโด่งดัง เรื่องของอากาศที่ดี สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การรักษา และฟื้นตัวจากโรคปอด เมืองนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยในธนบัตรที่ระลึกฉบับละ 20 บาท ที่ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นโดย ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 เมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์ ซึ่งทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof hotel) ซึ่งอยู่ที่เมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน นำท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรมเซโฮฟ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์โมริตส์ (St. Moritz) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1,775 เมตรเหนือน้ำทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4,049 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองเซนต์โมริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลาง เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับเซนต์โมริตส์ (Lake St. Moritz) ซึ่งจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนม หรือ สินค้าพื้นเมือง ในย่านจัตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ทแห่งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

วันที่ 3
อันเดอร์มัท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท (พักค้าง 2 คืน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์มัท (Andermatt) (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)หมู่บ้านในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่เรียกว่าอัวร์เซอเริน อันเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำร็อยส์ อันเดอร์มัทถือเป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาที่สำคัญสามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์อัลพ์ทางทิศตะวันออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต้ และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศตะวันออก เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่อากาศดีอีกแห่งและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทาง นอกจากนี้อันเดอร์มัทยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขึ้นรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นรถไฟที่นั่งชมวิวทิวทัศน์และบรรยากาศของเมืองเล็กๆตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านสัมผัสบรรยากาศ นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟที่ได้ชื่อว่าวิ่งช้าที่สุดในโลก และเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้สัมผัส ตลอดการนั่งรถไฟกว่า 3 ชั่วโมง

จากเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบ หรือจะเป็นทัศนียภาพของภูเขาที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาความสูงกว่า 3,000 เมตร ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามและขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสิ้นสุดการเดินทาง ณ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมทเมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

วันที่ 4
เซอร์แมท – เคเบิ้ลสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ) - ไอซ์พาวิลเลียน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ (Matterhorn Glacier Paradise) เพื่อชมภูเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่มีชื่อเสียงในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงพีระมิดตั้งอยู่บนพื้นที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นี้มีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอม “ริกัวล่าร์” และ “พาราเมาต์พิกเจอส์” โดยบริษัทภาพยนตร์ พาราเมาต์พิกเจอส์ ของฮอลลีวูด ได้นำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย ท่านสามารถชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูงกว่า 4,478 เมตร จึงสามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ชัดเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านนั่งกระเช้าเดินทางกลับสู่ เมืองเซอร์แมท (การให้บริการของกระเช้า ขึ้นกับสภาวะอากาศ ณ วันนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหากสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บน Matterhorn Glacier Paradise (***หากห้องอาหารไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะนำท่านรับประทานอาหารที่เมืองเซอร์แมทแทน)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองซาสเฟ (Sass Fee) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสป์ (Visp) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นก็มีชื่อจากทำเลที่ตั้งซึ่งแวดล้อมด้วยภูเขาสูงเสียดฟ้ามากถึง 18 ลูก ทำให้ซาสเฟกลายเป็นปลายทางยอดฮิตสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นได้รับฉายาว่า The Pearl of the Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีรถยนต์วิ่ง มีอากาศที่บริสุทธิ์มาก นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอะลาลิน (Allalin Cable Car) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขาที่รายล้อมโดยรอบ นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงามมาก ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 5
มองเทรอ – ปราสาทชิลยอง – เวเวย์ – โลซานน์ – เจนีวา

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 นาที นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองเล็กๆระหว่างทางสู่เมืองโลซานน์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) นำท่านชมเมืองโลซานน์  ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า

นำท่านผ่านชมอพาทเม้นท์หมายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue Auguste Tissot) ซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที่สามพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 นำท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย สร้างขึ้นจากไม้สัก และมียอดศาลาสูง 9 เมตร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประกอบพิธีเปิดศาลาและส่งมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรน (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร นำท่านชมน้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา” โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้งในปี 1886 นำท่านถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
เจนีวา – เนอชาแตล – เบิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) เมืองแห่งปราสาทของสวิส ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบเนอชาแตล (Lake Neuchatel) ทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกันกับเมืองและรัฐ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทเนอชาแตล (Chateau de Neuchatel) ปราสาทเก่าแก่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทตั้งอยู่บนยอดเนินเขาเล็กๆใจกลางเมืองเก่า จากนั้นนำถ่ายรูปกับโบสถ์คอลเลกีอาเลอ (Collegiale de Neuchatel) โบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและอยู่ติดกันกับปราสาทเนอชาแตล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 ในสไตล์ Roman rhenan โดยมีหลังคาเป็นแบบโกธิก ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของเมืองอีกแห่ง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกำแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นำท่านชมกรุงเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค   เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี

นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 – 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 

วันที่ 7
เบิร์น – อินเตอร์ลาเคน – ขึ้นเขาจุงเฟรา (มรดกโลก)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน     หุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิส ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักๆ  ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์          วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) นำท่านชม กลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กม. และหนา 700 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่ เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ด จุดเปลี่ยนรถไฟ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาเมื่อปี 2440)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 8
ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบที่มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณได้เป็นอย่างดี นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าได้แบบเต็มอิ่ม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

วันที่ 9
ซูริค - กรุงเทพมหานคร

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) นำท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึ่งเป็นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลิมมัต และเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่งเป็น ฉากเปิดเรื่อง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอันเลื่องชื่อ พร้อมกับวิวแม่น้ำลิมมัต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

10.30 น. : นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทำ Tax Refund

13.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชั่วโมง)

วันที่ 10
กรุงเทพมหานคร

05.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

กรณียกเลิก        

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ช่วงเดินทาง
17/07/2022 26/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
125,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 17/07/2022 26/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
*** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 115,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/08/2022 18/08/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  125,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 09/08/2022 18/08/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
  *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 115,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/09/2022 24/09/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   119,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 15/09/2022 24/09/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
   *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/10/2022 20/10/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    119,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 11/10/2022 20/10/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
    *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/10/2022 20/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     119,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 11/10/2022 20/10/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
     *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      20/10/2022 29/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      119,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 20/10/2022 29/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
      *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       30/11/2022 09/12/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       119,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 30/11/2022 09/12/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
       *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/12/2022 03/01/2023
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        125,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ คลาสสิก สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 25/12/2022 03/01/2023
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
        *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 115,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ