• ซูริค-ชไตน์อัมไรน์-น้ำตกไรน์-ยอดเขาจุงเฟราน์-ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาริกิ
 • ลูเซิร์น-รถไฟเบอร์นินา-กลาเซียเอ็กซ์เพลส-แทซ-เซอร์แมท
 • ยอดเขากอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น)-มองเทรอ-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-ซูริค
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 012-1062
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
90,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย

22.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ประเทศไทย - ซูริค - ล่องเรือทะเลสาบ - อินเทอร์ลาเก้น

01.05 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 05.00-08.25 น. ***

12.25 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ซึ่งทะเลสาบลูเซิร์น เป็นทะเลสาบที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในสวิสฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (68 กม.)…เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอร์วาลว์ เพื่อพาท่านนั่งกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส (Eiger Express) ขึ้นสู่สถานี EIGERGLETCHER ด้วยเวลาเพียง 15 นาที และต่อด้วยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขา

บ่าย : จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึงนำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นทางหนึ่ง โดยการนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อีกฝั่งสู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN)…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (79 กม.)…นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ลูเซิร์น - วาดุส - ทีราโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VADUZ) (132 กม.) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล…อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) (180 กม.) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น…

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS ไปยัง เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST MORITZ)

ถึงสถานี เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST MORITZ) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden)เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2 ครั้ง..นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : LUCERNE  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) …เมืองเล็กๆน่ารักๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) (ชั้น2) ท่านจะได้ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย  จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย เอ๊กซ์เพลส ….เดินทางถึงเมืองแทซ (TASCH)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : TASCH Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนีวา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) (39 กม.)…เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ จาก เซอร์แมท (ZERMATT) สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ผ่านชมทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่าง ๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น…นำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ เมืองแทซ (TASCH) แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : อออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (140 กม.)…ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็นสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (31 กม.)…ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้งปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย …

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (66 กม.)… เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : RAMADA ENCORE GENEVE hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เจนีวา - เบิร์น - เวกกีส์ - ยอดเขาริกิ - ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล …แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) (160 กม.)……เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวกกีส์  (WEGGIS) (136 กม.) เมืองน่ารักริมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความเป็นธรรมชาติ อากาศดี…แล้วนำท่านนั่งรถไต่เขา RIGI ถือเป็นรถไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RIGI KULM) เป็นที่รู้จักกันในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา (MONS REGINA) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา อิสระชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิร์น (LUZERN) และ ซุก (ZUG)

….…. น : นำท่านลงจาก ยอดเขาโดยเคเบิ้ลคาร์ ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง จนกระทั่งถึง เมืองเวกกีส์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (49 กม.)ชมเมืองซูริค บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง ที่มีความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างสวิส และเยอรมัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:  PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ซูริค - น้ำตกไรน์ - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (Stein am Rhein) (55 กม.)…เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

22.15 น. : ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086/EK372

*** เปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0625-0940 น. ***

วันที่ 9
ประเทศไทย

18.55 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด

หมายเหตุ   กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
– ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
– กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว

หมายเหตุ
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
– หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
– นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน – เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ช่วงเดินทาง
05/06/2022 13/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
90,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
เดินทาง 05/06/2022 13/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/06/2022 27/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  90,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
  เดินทาง 19/06/2022 27/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/06/2022 04/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   90,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
   เดินทาง 26/06/2022 04/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/07/2022 11/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    90,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
    เดินทาง 03/07/2022 11/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/07/2022 25/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     90,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
     เดินทาง 17/07/2022 25/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/07/2022 01/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      90,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
      เดินทาง 24/07/2022 01/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/08/2022 15/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       90,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
       เดินทาง 07/08/2022 15/08/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/08/2022 29/08/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        90,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
        เดินทาง 21/08/2022 29/08/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/08/2022 05/09/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         90,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
         เดินทาง 28/08/2022 05/09/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/09/2022 12/09/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          90,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
          เดินทาง 04/09/2022 12/09/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/09/2022 26/09/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           90,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
           เดินทาง 18/09/2022 26/09/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/09/2022 03/10/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            90,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
            เดินทาง 25/09/2022 03/10/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/10/2022 10/10/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             90,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
             เดินทาง 02/10/2022 10/10/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              09/10/2022 17/10/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              90,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
              เดินทาง 09/10/2022 17/10/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16/10/2022 24/10/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               93,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
               เดินทาง 16/10/2022 24/10/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                23/10/2022 31/10/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                93,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                เดินทาง 23/10/2022 31/10/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 06/11/2022 14/11/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 90,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                 เดินทาง 06/11/2022 14/11/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  20/11/2022 28/11/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  90,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                  เดินทาง 20/11/2022 28/11/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   27/11/2022 05/12/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   90,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                   เดินทาง 27/11/2022 05/12/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    04/12/2022 12/12/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    93,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                    เดินทาง 04/12/2022 12/12/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     11/12/2022 19/12/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     93,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                     เดินทาง 11/12/2022 19/12/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      23/12/2022 31/12/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      100,900 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                      เดินทาง 23/12/2022 31/12/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       30/12/2022 07/01/2023
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       100,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND
                       เดินทาง 30/12/2022 07/01/2023
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                        • มี.ค.65 - ต.ค.65
                        • 3 วัน 2 คืน
                        เริ่มต้น 4,800/คู่ บาท
                        • พ.ย.65 - ธ.ค.65
                        • 5 วัน 3 คืน
                        เริ่มต้น 38,999 บาท
                        • มิ.ย.65 - มี.ค.66
                        • 9 วัน 6 คืน
                        เริ่มต้น 59,900 บาท