• เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก – โลซานน์ – มงต์เทรอซ์ – ทาสซ์ – แซร์มัท 
 • ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท – ลูกาโน่
 • ทะเลสาบโคโม่ – ซอนดริโอ – ทิราโน่ – รถไฟ BERNINA EXPRESS – ซังมอริทซ์ 
 • กรินเดอวาลด์ – Cable Car สู่ยอดเขายูงเฟรา – อินเทอลาเก้น
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 021-1248
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
128,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2
ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์นถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์  จัตุรัสรัฐสภา และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ ชมบ่อหมีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้วนำคณะไปชมวิวทิวทัศน์เมืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน Rosengaten
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลก “ชาลี แชลปปลิ้น” แห่งฮอลลีวู้ดยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต สู่จุดหมายปลายทางที่เมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eden Palace Au Lac Hotel Montreux **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลกและอากาศบริสุทธิ์ ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ หลังจากนั้น อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Ambassdor Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4
รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข้าสู่เมือง อันเดอร์แมท จุดเด่นของเส้นทางรถไฟนี้คือการชมวิวพาโนรามาผ่านกระจกบานใหญ่ในมุมมอง 180 องศา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  รถรอรับท่านแล้วเดินทางผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ จนเข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบ เสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ ผ่านเมืองตากอากาศที่เรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป ถึงเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Romantik Grand Hotel Della Posta **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5
ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - ซังมอริทซ์ - อินเทอลาเก้น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองทิราโน่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก สู่จุดหมายปลายทางที่เมือง ซังต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน้ำใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบในปีค.ศ. 1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ และโอลิมปิกมาแล้ว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์-โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทำเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง          อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6
กรินเดอวาลด์ – Cable Car สู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. สู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร  สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทำช้อคโกแล็ต  Alpine Sensation อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
  นำคณะเดินทางลงจากยอดเขา แล้วเปลี่ยนขึ้นรถโค้ชเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า, บ้านแบบชาเล่ต์สไตล์ และอิสระให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กกู, ของที่ระลึก และช้อคโกแลตอันเลื่องชื่อ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kreb Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่ 8
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.50 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไข

หมายเหตุ      ทางบริษัทได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ช่วงเดินทาง
09/07/2022 16/07/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
128,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
เดินทาง 09/07/2022 16/07/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/07/2022 30/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  128,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
  เดินทาง 23/07/2022 30/07/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/08/2022 13/08/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   128,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
   เดินทาง 06/08/2022 13/08/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/08/2022 27/08/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    128,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
    เดินทาง 20/08/2022 27/08/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/09/2022 10/09/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     128,000 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
     เดินทาง 03/09/2022 10/09/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/09/2022 22/09/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      128,000 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
      เดินทาง 15/09/2022 22/09/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/10/2022 29/10/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       128,000 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Tralis
       เดินทาง 22/10/2022 29/10/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • พ.ค.65 - ก.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 14,999 บาท
        • มี.ค.66 - เม.ย.66
        • 8 วัน 5 คืน
        เริ่มต้น 54,500 บาท
        • ต.ค.65 - ธ.ค.65
        • 4 วัน 3 คืน
        เริ่มต้น 13,999 บาท