• ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ เมืองสวยน่ารักริมแม่น้ำไรน์ ที่คุณไม่ควรพลาด
 • ชมเมืองแอพเพนเซล เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และเอกลักษณ์แบบชาวสวิส
 • ชมเมืองดาวอส เมืองสกีรีสอร์ท
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส รถไฟสายโรแมนติก
 • ชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
 • ขึ้นกระเช้าชมยอดเขาไคล์น แมทเทอร์ฮอร์น
 • แวะถ่ายรูปที่ปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
 • ชมศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์
 • ชมเมืองเจนีวา เมืองแห่งองค์กรนานาชาติ
 • ชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  ยอดเขาที่ได้ชื่อว่ามีสถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 063-1385
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
115,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – ซูริค

09.30 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

12.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง)  เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการมื้ออาหาร ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Zurich Airport **** หรือเทียบเท่า  

วันที่ 2
ซูริค - สไตน์ แอม ไรน์ – เซนต์ มอริซ – ดาวอส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองสไตน์ แอม ไรน์ (Stein am Rhine) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของเมืองโบราณที่ยังคงถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับรางวัล The first wakker Prize เมื่อปีค.ศ. 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้เป็นอย่างดี ได้เวลานำท่านเดินชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของภาพเขียนผนังแบบ Fresco จนได้ยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่า เป็นเมืองที่มีหมู่ตึกแถวที่สวยงามที่สุดแห่งนึงในโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอพเพนเซล (Appenzell) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองชนบทขนาดเล็กที่ยังคงเอกลักษณ์ และกลิ่นอายของชาวสวิสมาตั้งแต่อดีตกาล จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้สมญาว่า เมืองในนิยายของชาวสวิส  เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) ติดกับประเทศลิคเทนสไตน์  นอกจากนี้เมืองแอพเพนเซลยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเบียร์ และชีสอีกด้วย อีกทั้งอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 106 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสูงที่สุดในยุโรป อีกทั้งยังเป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของทั่วโลกในทุกๆปี

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sunstar Hotel Davos **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
อันเดอร์แมท– นั่งรถไฟกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) )  (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองเล็กๆน่ารัก ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ หลายๆคนจะรู้จักกันดี และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาขึ้นรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านขึ้นรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟสายโรแมนติกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะได้สัมผัส อีกทั้งยังเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแอลป์ อันรายล้อมด้วยยอดเขาสูงของเทือกเขาPennine Alps จึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักปีนเขา นักสกี และนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางมาเพื่อทำกิจกรรมและเที่ยวชมความสวยงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษทางอากาศอย่างสิ้นเชิง เพราะเมืองนี้ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมท ตลอดการเดินทาง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่มีความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Pollux/ Hotel Sonne/ Hotel Albana Real **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาซ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาที่มีความสูง 3,833 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีรามิด ณ จุดบนยอดเขา และสูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์อันลือลั่น ด้วยความงามที่แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยอดเขาแห่งนี้จึงมิใช่เรื่องแปลกที่บริษัทดังระดับโลกต่างก็ช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน อาทิ พาราเมาท์พิคเจอร์ และช็อคโกแลตทับเบอโรน อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย  (หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่อำนวย จะจัดให้ท่านขึ้นยอดเขากรอแนแกรคแทน)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองทาซ (Tasch) โดยรถไฟใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  (ระยะทาง 139 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอย่างมากริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา และมีทิวทัศน์ที่งดงามจนเปรียบได้เป็นริเวียร่าแห่งสวิสเซอร์แลนด์  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ชาโตว์ เดอ ชิลยอง (Chateau de Chillon) ปราสาทยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา เพื่อเป็นที่ประทับของดยุคแห่งซาวอย และเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาในช่วงยุคกลาง  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิค นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเจนีวาได้อย่างชัดเจน สิ่งสำคัญห้ามพลาดของที่นี่ก็คือ ศาลาทรงไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นลิง 3 ตัว ที่อยู่ในลักษณะแตกต่างกัน คือปิดหู ปิดปาก และปิดตา ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงฉายพระรูปร่วมไว้ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Lausanne Bussigny **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากมายเช่น ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ เป็นต้น เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาครอม็องดีอัน เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวาตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโรนซึ่งไหลออกจากทะเลสาบเจนีวา ณ ปัจจุบัน เจนีวามีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา นำท่านถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุ Jet d’Eau หรือ แฌโด หรือบางคนเรียกว่าน้ำพุเจ็ทโด้ (ฝรั่งเศส: Jet d’Eau, ความหมาย: พวยน้ำ) เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองเจนีวา ตั้งอยู่ในกลางทะเลสาบเจนีวาบริเวณปากแม่น้ำโรน น้ำพุแห่งนี้ใช้ปั๊มขนาด 500 กิโลวัตต์สองตัวที่กำลังไฟฟ้า 2,400 โวลต์ ทำการปั๊มน้ำขึ้นสู่อากาศที่ความสูง 140 เมตร เป็นนับเป็นปริมาตรกว่า 500 ลิตรต่อวินาที นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่น้ำพุแห่งนี้ทำงาน จะมีน้ำปริมาณกว่า 7,000 ลิตรลอยอยู่ในอากาศเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์น (Berne) (ระยะทาง 157 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโบราณอันเก่าแก่และสุดแสนโรแมนติกที่มีความเป็นมากว่า 800 ปี มีแม่น้ำอาเร่ล้อมรอบทั้ง 3 ด้านคือทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้นได้มีการสร้างกำแพงและสะพานข้ามสมัยยุคกลางที่สามารถชักขึ้นและลงได้ ปัจจุบันย่านเมืองเก่าของเมืองเบิร์นยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์จึงทำให้ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1983 อีกทั้งเป็น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทึ่สุดของโลกในปีค.ศ. 2010

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเบิร์น จากนั้นได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกา Zytglogge หอนาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเมือง ใช้เป็นคุก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นหอนฬิกาภายหลังจากที่ติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ในปีค.ศ. 1530 จากนั้นนำท่านเดินสู่ถนนมาร์คแกส (Marktgasse) ใจกลางของย่านเมืองเก่า เพื่อเดินชมอาคารบ้านเรือนที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งปัจจุบันแปลงเปลี่ยนเป็นร้านค้าและร้านอาหาร นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งเบิร์น (Berner Munster) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์  นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 56 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็นเมืองที่มีทัศยภาพที่งดงามและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูฟองดูร์)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Metropole/ Hotel Interlaken**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
จุงเฟรา – ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) (ระยะทาง 20.3 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่งรีสอร์ทและกีฬาฤดูหนาวที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งมีวิวทิวทัศน์อันสวนงามและโรแมนติก นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) มีความหมายว่า “สาวน้อย” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรปมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น Top of Europe และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปีค.ศ. 2001  นอกจากนี้ระหว่างทางขึ้นเขาท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติที่สลับไปด้วยทิวเขา บ้านเรือนของผู้คน และทุ่งหญ้าอันเขียวขจี จนถึงยอดเขา จากนั้นนำท่านสู่ Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป (3,571 เมตร) และสัมผัสอากาศหนาวและวิวอันสวยงามจากบนจุดชมวิวแห่งนี้ นำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจ่าะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเล่นหิมะ และเก็บภาพความประทับใจบนยอดเขาจุงเฟรา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (บนยอดเขาจุงเฟรา)

บ่าย  นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเทอบรุนเน่น นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งยุโรป” นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น จากนั้นนำท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย เบอร์เทล ธอร์วัลเซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Astoria Hotel/ Ameron Hotel Flora  **** หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7
ซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรียกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ZRH) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ     ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน LX 180 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน )
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว และCovid -19 (ตามเงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 สวิสฟรังค์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 สวิสฟรังค์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 สวิสฟรังค์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 สวิสฟรังค์)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)
 • ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการและการจองทัวร์

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี เข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
 1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
 3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
ช่วงเดินทาง
13/10/2022 20/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
115,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Nice Switzerland
เดินทาง 13/10/2022 20/10/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2022 17/12/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  115,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Nice Switzerland
  เดินทาง 10/12/2022 17/12/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 49,900 บาท
   • ก.ค.65 - ต.ค.65
   • 10 วัน 7 คืน
   เริ่มต้น 139,000 บาท