• ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส
 • ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 • รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 • รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท
 • ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
 • ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู
 • ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 • ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน
ทัวร์อินโดนีเซีย
รหัส 038-1532
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
30,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน

03.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

06.15 น. : นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD396

นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)   

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU)

 

วันที่ 2
เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ - ย่านมาลิโอโบโร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) นำท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่…….

นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก

จากนั้นนำท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจ จากนั้นนำท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของยอกยาการ์ตา รายล้อมไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายในบริเวณใกล้เคียง ทางเท้าทั้งสองข้างของถนนเต็มไปด้วยแผงขายของเล็กๆ ที่ขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีร้านอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งที่เรียกว่า lesehan ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ตามถนน นี่คือถนนของศิลปิน นักดนตรีข้างถนน จิตรกร และศิลปินอื่นๆ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาบนถนนสายนี้ ไม่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยว แต่สำหรับประชากรในท้องถิ่น ถนนด้านข้าง ตรอก และโครงสร้างที่นำไปสู่มาลิโอโบโรมีความสำคัญพอๆ กับตัวถนนเอง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่…….

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
วัดเบซากีย์ - เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด

จากนั้นเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

 

นำท่านสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้านกาแฟขี้ชะมดและโรงงานผ้าบาติก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไป ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD397

15.40 น.  : เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง       ราคาเท่าผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง       ลดราคา 1,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา   500 บาท
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์   ลดราคา 8,000 บาท
 • หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา
 • กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY
 • เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ช่วงเทศกาลท่านละ 15,000 บาท
 • *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
 • พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา  หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ช่วงเดินทาง
10/08/2022 14/08/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
32,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
เดินทาง 10/08/2022 14/08/2022
*** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
*** พักเดี่ยว 4,900. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/09/2022 18/09/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  30,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
  เดินทาง 14/09/2022 18/09/2022
  *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
  *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/10/2022 16/10/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   32,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
   เดินทาง 12/10/2022 16/10/2022
   *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
   *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/10/2022 24/10/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    32,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
    เดินทาง 20/10/2022 24/10/2022
    *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
    *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/11/2022 20/11/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     30,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
     เดินทาง 16/11/2022 20/11/2022
     *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
     *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/12/2022 01/01/2023
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      33,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
      เดินทาง 28/12/2022 01/01/2023
      *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
      *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/12/2022 02/01/2023
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       35,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful BALI- Borobudur
       เดินทาง 29/12/2022 02/01/2023
       *** ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี 3,900.- ***
       *** พักเดี่ยว 4,900. - ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ