• ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง  – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว
 • พระธาตุหลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระธาตุพูสี – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี
 • ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ทัวร์ลาว
รหัส 013-1600
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง

04.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

05.55 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD088 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที

07.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำท่านออกเดินทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศสปป.ลาว

จากนั้นเดินทางเข้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านออกเดินทางไปสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เฝอลาว

จากนั้นนำท่านไปยัง หอพระแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์หลวงที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของสปป.ลาวนำท่านเข้าสักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตามตำนานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ ผู้รองเวียงจันทน์

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่หลวงพระบาง **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง**

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนนั้นนำท่านไปยัง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตั้งอยุ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม) เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ ทำนองเดียวกับไนต์บาซาร์ที่เชียงใหม่

วันที่ 2
พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระธาตุพูสี

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านไปชม พระราชวังเก่าหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

นำทุกท่านล่องเรือแม่น้ำโขงเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี จากนั้นนำท่านไปชมวิว 360 องศาของเมืองหลวงพระบางที่ พระธาตุพูสี ซึ่งคำว่าพูสีแปลว่า ฤาษี เชื่อกันว่าเป็นภูเขาของพระฤาษี ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษีนี่แหละที่ เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก พระธาตุนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช ปี 2337เรียกได้ว่ามีอายุ 226 ปีมาแล้ว

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง

05.30 : ตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าของตักบาตร)

**เฉพาะท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร**

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดวิชุน มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากวัดอื่น วัดนี้มีพระธาตุทรงกลมคว่ำซึ่งชาวหลวงพระบางเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาวนำท่านเดินทางต่อไป วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี หรือน้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางไป คาเฟ่สวนพูนสุข เป็นร้านกาแฟและร้านอาหาร แลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับผู้รักธรรมชาติที่จะแวะพักก่อนจะมุ่งหน้าสู่น้ำตกกวางสี ที่แห่งนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอีกครั้ง เพราะร้านอาหารหันหน้าไปทางทุ่งนาเขียวชอุ่มและล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากหลวงพระบางสู่วังเวียง

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำทุกท่านเข้าสู้ที่พักเก็บสัมภาระ จากนั้นนำทุกท่านไป ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง(รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) **หากท่านใดไม่อยากล่องเรือ สามารถขึ้นบอลลูนชมวิวได้ ราคา 100 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อท่าน**

นำท่านเดินทางต่อไปยัง บลูลากูน (BLUE LAGOON) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำให้วังเวียงมีบลู ลากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามกลับประเทศไทย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19.00  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 10 นาที

20.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.             (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)
 • **หากต้องการทำกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้**

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 • กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
02/08/2022 05/08/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
เดินทาง 02/08/2022 05/08/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/08/2022 10/08/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
  เดินทาง 07/08/2022 10/08/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/08/2022 15/08/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   16,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
   เดินทาง 12/08/2022 15/08/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/08/2022 19/08/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
    เดินทาง 16/08/2022 19/08/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/08/2022 21/08/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     14,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
     เดินทาง 18/08/2022 21/08/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/08/2022 28/08/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      14,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
      เดินทาง 25/08/2022 28/08/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/08/2022 01/09/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       14,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
       เดินทาง 29/08/2022 01/09/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        01/09/2022 04/09/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        14,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
        เดินทาง 01/09/2022 04/09/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         06/09/2022 09/09/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         14,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
         เดินทาง 06/09/2022 09/09/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/09/2022 17/09/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          14,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
          เดินทาง 14/09/2022 17/09/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           17/09/2022 20/09/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           14,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
           เดินทาง 17/09/2022 20/09/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            22/09/2022 25/09/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            14,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
            เดินทาง 22/09/2022 25/09/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             24/09/2022 27/09/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             14,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
             เดินทาง 24/09/2022 27/09/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              27/09/2022 30/09/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
              เดินทาง 27/09/2022 30/09/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05/10/2022 08/10/2022
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
               เดินทาง 05/10/2022 08/10/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06/10/2022 09/10/2022
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                14,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                เดินทาง 06/10/2022 09/10/2022
                *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 07/10/2022 10/10/2022
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                 เดินทาง 07/10/2022 10/10/2022
                 *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  12/10/2022 15/10/2022
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  16,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                  เดินทาง 12/10/2022 15/10/2022
                  *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   13/10/2022 16/10/2022
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   16,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                   เดินทาง 13/10/2022 16/10/2022
                   *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14/10/2022 17/10/2022
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    14,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                    เดินทาง 14/10/2022 17/10/2022
                    *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     19/10/2022 22/10/2022
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     14,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                     เดินทาง 19/10/2022 22/10/2022
                     *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      20/10/2022 23/10/2022
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      14,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                      เดินทาง 20/10/2022 23/10/2022
                      *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       21/10/2022 24/10/2022
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       16,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                       เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
                       *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        22/10/2022 25/10/2022
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        16,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                        เดินทาง 22/10/2022 25/10/2022
                        *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         26/10/2022 29/10/2022
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         14,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                         เดินทาง 26/10/2022 29/10/2022
                         *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          27/10/2022 30/10/2022
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          14,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                          เดินทาง 27/10/2022 30/10/2022
                          *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           28/10/2022 31/10/2022
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           14,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                           เดินทาง 28/10/2022 31/10/2022
                           *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            02/11/2022 05/11/2022
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            14,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                            เดินทาง 02/11/2022 05/11/2022
                            *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             03/11/2022 06/11/2022
                             การเดินทาง
                             Nok Air (DD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             14,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                             เดินทาง 03/11/2022 06/11/2022
                             *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              04/11/2022 07/11/2022
                              การเดินทาง
                              Nok Air (DD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              14,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อุดรฯ ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า
                              เดินทาง 04/11/2022 07/11/2022
                              *** พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ 3,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ