ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน

 • ชมทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ หนึ่งปีมีครั้งเดียว
 • ชม หมู่บ้านรักไทย ชุมชนจีนวิวทะเลสาบกลางหุบเขา ปกคลุมด้วยม่านหมอก
 • ชมจุดไฮไลท์สุดฮิตเมืองปาย, จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล, หมู่บ้านสันติชล, สะพานประวัติศาสตร์ปาย
 • แวะจุดเช็คอินสุดฮิต คิงคองยักษ์ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
 • ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ขาหมูหมั่นโถว

ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน

รหัส 016-0052
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
54 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–เชียงใหม่-หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ห้วยตึงเฒ่า-ปาย-สะพานประวิติศาสตร์ปาย-หมู่บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai Lion air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

06.15 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai Lion air) เที่ยวบินที่ SL506 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.30 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่อำเภอปาย โดยรถตู้ปรับอากาศ*หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า นำท่านชม หุ่นฟางคิงคองยักษ์ จากนั้นนำท่านแวะชม สะพานประวัติศาตร์ปาย สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธยุทโธ ปกรเข้าไปยังประเทศพม่า

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม หมู่บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน สัมผัสกับการจำลองบรรยากาศของชุมชนจีนยูนนานในประเทศจีน ด้วยการประดับตกแต่งสถานที่โดยรอบ เป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด จากนั้นนำท่านแวะชม วัดน้ำฮู เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปายและนักท่องเที่ยวต้องแวะกราบสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดแก่เก่าคู่เมืองปายมาช้านาน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ทั่วทั้งบ้านเรือนและทุ่งนา ได้อย่างกว้างไกลสุดสายตาแบบพาโนรามา

เย็น : บริการอาหารค่ำ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล-จุดชมวิวดอยกิ่วลม-บ้านจ่าโบ่-หมู่บ้านรักไทย-สะพานซูตองเป้-วัดพระธาตุดอยกองมู-วัดจองกลาง-วัดจองคำ

05.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมวิวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันท่ามกลางหุบเขาในอำเภอปาย อย่างงดงาม พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า และรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเช้า บริการอาหารเช้า สไตล์จีนยูนนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย ร

ะหว่างนำท่านแวะชม จุดชมวิวดอยกิ่วลม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองด้านของฝั่งอำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ เป็นชุมชนชาวเขาที่ตั้งอยู่ใน อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวลาหู่ หรือมูเซอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย นำท่านสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ ชมทิวทัศน์ของบ้านรักไทยที่สวยงามด้วยทะเลสาบกลางอ้อมกอดของทิวเขาและไอหมอกลอยเหนือผืนทะเลสาบ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขาหมูหมั่นโถว

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกุงไม้สักและสวนธรรมภูสมะ ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือ ความสำเร็จ  ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวังตามปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน นำท่านชม วัดพระธาตุดอยกองมู

จากนั้นนำท่านชม วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ วัดจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่งดงามเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ-แม่สะเรียง-สวนสนบ่อแก้ว-กาดต้นพยอม-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเข้า นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่อูคอ นำท่านชม ทุ่งดอกบัวตอง ชมความงามของบรรดาดอกบัวตองสีเหลืองสดใสที่บานสะพรั่งบนดอยแม่อูคอถือได้ว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขนาดพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่สะเรียง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม สวนสนบ่อแก้ว เป็นสถานที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ  จากนั้นทำท่านเดินทางต่อไป กาดต้นพยอม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝาก อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ไส้อั่ว, แค้ปหมู และน้ำพริกหนุ่ม อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai Lionair) เที่ยวบินที่ SL519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.45 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋า กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 5 ก.ก. ราคา150 บาท, 10 ก.ก. ราคา 270 บาท, 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน เป็นราคาสำหรับการแจ้งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 14 วัน
 • บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID-19 หรือ ผลตรวจ ATK ตามคำสั่งจังหวัดปลายทางได้ระบุไว้

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จำนวน 3,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 13-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 8-12 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
10/11/2021 12/11/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/11/2021 13/11/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  7,590 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
  เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/11/2021 16/11/2021
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   7,590 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
   เดินทาง 14/11/2021 16/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/11/2021 18/11/2021
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
    เดินทาง 16/11/2021 18/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/11/2021 23/11/2021
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     7,590 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
     เดินทาง 21/11/2021 23/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/11/2021 24/11/2021
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      6,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
      เดินทาง 22/11/2021 24/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/11/2021 25/11/2021
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       6,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
       เดินทาง 23/11/2021 25/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/11/2021 26/11/2021
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        6,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
        เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/11/2021 30/11/2021
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         7,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
         เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/11/2021 01/12/2021
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          6,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
          เดินทาง 29/11/2021 01/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           30/11/2021 02/12/2021
           การเดินทาง
           Thai Lion Air
           จำนวน
           ราคา
           6,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
           เดินทาง 30/11/2021 02/12/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            01/12/2021 03/12/2021
            การเดินทาง
            Thai Lion Air
            จำนวน
            ราคา
            7,590 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
            เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/12/2021 04/12/2021
             การเดินทาง
             Thai Lion Air
             จำนวน
             ราคา
             7,590 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
             เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              10/11/2021 12/11/2021
              Thai Lion Air
              6,990 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
              เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               11/11/2021 13/11/2021
               Thai Lion Air
               7,590 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
               เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                14/11/2021 16/11/2021
                Thai Lion Air
                7,590 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                เดินทาง 14/11/2021 16/11/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 16/11/2021 18/11/2021
                 Thai Lion Air
                 6,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                 เดินทาง 16/11/2021 18/11/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  21/11/2021 23/11/2021
                  Thai Lion Air
                  7,590 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                  เดินทาง 21/11/2021 23/11/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   22/11/2021 24/11/2021
                   Thai Lion Air
                   6,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                   เดินทาง 22/11/2021 24/11/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    23/11/2021 25/11/2021
                    Thai Lion Air
                    6,990 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                    เดินทาง 23/11/2021 25/11/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     24/11/2021 26/11/2021
                     Thai Lion Air
                     6,990 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                     เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      28/11/2021 30/11/2021
                      Thai Lion Air
                      7,490 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                      เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       29/11/2021 01/12/2021
                       Thai Lion Air
                       6,990 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                       เดินทาง 29/11/2021 01/12/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        30/11/2021 02/12/2021
                        Thai Lion Air
                        6,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                        เดินทาง 30/11/2021 02/12/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         01/12/2021 03/12/2021
                         Thai Lion Air
                         7,590 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                         เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          02/12/2021 04/12/2021
                          Thai Lion Air
                          7,590 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ชมทุ่งดอกบัวตอง รับลมหนาวสุดฟิน
                          เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           จำนวนการเข้าชม 54 ครั้ง
                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • Air Asia (FD)
                           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 40 ครั้ง
                           เริ่มต้น 9,999 บาท
                           รหัส 013-0027
                           3 วัน 2 คืน
                           Air Asia (FD)
                           เริ่มต้น 9,999 บาท
                           • เดินทางมาเอง
                           • พ.ย.64 - เม.ย.65
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 54 ครั้ง
                           เริ่มต้น 3,999 บาท
                           • VietJet Air
                           • พ.ย.64 - ก.พ.65
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 50 ครั้ง
                           เริ่มต้น 8,999 บาท
                           รหัส 007-0010
                           3 วัน 2 คืน
                           VietJet Air
                           เริ่มต้น 8,999 บาท
                           ชื่นชอบ