• วัดถ้ำเสือ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ – สระมรกต – น้ำตกร้อน – เกาะไผ่
 • เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวลิง
ทัวร์เที่ยวไทย
รหัส 006-1770
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,540 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 Row C เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน และหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ตอนเช็คอิน
10.50 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ VZ346

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 7 วัน (มีค่าใช้จ่าย)

12.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกระบี่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเพื่อท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  นำท่านสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของหลวงพ่อจำเนียร ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือ สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ
  นำท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์ โดยมีฉากหลักเป็นเขาขนาบน้ำ ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดเด่นริมแม่น้ำกระบี่
  นำท่านเดินทางสู่ เขาทองฮิลล์คาเฟ่ คาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาทองฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นธรรมชาติได้ 360 องศา เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีวิวสวยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ปัจจุบันนี้มีคนไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านสั่งเครื่องดื่มของหวานตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
วันที่ 2
เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวลิง – เกาะไผ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 3)
09.00 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ชมบรรยากาศของท้องทะเล เที่ยวรอบ เกาะพีพีเล โดย เรือSpeedboat เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม ให้ท่านได้ชม อ่าวมาหยา (อ่าวมาหยา ปิดชั่วคราว ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน) จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  ออกจากอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ ชม อ่าวปิเล๊ะ ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูง จากนั้น ชม ถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 4 )
14.00 น. เข้าสู่ อ่าวลิง มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว
15.00 น. เดินทางกลับ และแวะชมความสวยงามของ เกาะไผ่ ที่ได้ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ หาดทรายขาวมาก น้ำใสประกาย น้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างจะตื้นลงไปเดินได้สบายๆ
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่ท่าเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
วันที่ 3
สระมรกต - น้ำตกร้อน - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
  นำท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ำใสสีเขียวมรกตท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ถือกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น เป็นน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
  เดินทางสู่ น้ำตกร้อน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของกระบี่ เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติมีสารกำมะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่น้ำเพื่อรักษาสุขภาพ มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา
  ทำท่านแวะร้านขายของฝากจังหวัดกระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายทั้ง ข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร  ปลางฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น
  สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ท่าอากาศยานกระบี่
21.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VZ345
22.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยว 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
  – กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  – กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)
 6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 1. 1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว   (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 7 วัน)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 1. ในการจอง ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด (ภายใน 24 ชม. หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาประประชาชน และสำเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. 2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

การยกเลิกการเดินทางสำหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พัก)
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

ช่วงเดินทาง
05/08/2022 07/08/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
*** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/08/2022 15/08/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 7,140.- บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
  เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
  *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/08/2022 21/08/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
   เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
   *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/08/2022 28/08/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
    เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
    *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/09/2022 04/09/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
     เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
     *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      09/09/2022 11/09/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
      เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
      *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/09/2022 18/09/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
       เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
       *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/09/2022 25/09/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
        เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
        *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30/09/2022 02/10/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 6,540 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
         เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
         *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          07/10/2022 09/10/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 7,140 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
          เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
          *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           28/10/2022 30/10/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 7,140 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
           เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
           *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29/10/2022 31/10/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 7,140 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี
            เดินทาง 29/10/2022 31/10/2022
            *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ