• นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะ
 • จุดชมวิวดอยภูคา 1715  จุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
 • บ่อเกลือสินเธาว์ เกิดเองตามธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลก
 • วัดภูมินทร์ ชมภาพ “ภาพปู่ม่านย่าม่าน”
ทัวร์เที่ยวไทย
รหัส 006-1761
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-พระธาตุแช่แห้ง-วัดศรีมงคล-กาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต- หมู่บ้าน Go High’ O -พิพิธภัณฑ์ดอยซิลเวอร์ -วัดปรางค์-ถนนคนเดินปัว
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาร์เตอร์เชคอินสายการบินไลอ้อนแอร์
08.05 น. เดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL560

(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน

จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ

  นำท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เคารพของชาวน่าน เคยได้รับนิมนต์มาจำวัดแห่งนี้จนมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้าสักการะพระประธานในวิหารหลวง และนำชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอันกว้างขวางมีพื้นหลังเป็นดอยภูคา
  นำท่านเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
  นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่ง52นาที่กว้าง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
  นำท่านชม หมู่บ้าน Go High’ O หมู่บ้านของชนเผ่าอิ่วเมี่ยน (เย้า) นำท่านขอพรที่สะพานแดง ตำนานสะพานแดง(โก้งต๊ะเจี่ยว โก้งต๊ะเจี่ยว เป็นภาษาอิ๋วเมี่ยนแปลว่า สะพานบุญหรือสะพานแห่งความดีโดยมาจากรากศัพท์ 2 คำได้แก่โก้งต๊ะ แปลว่า บุญญาบารมี,ความดี และ เจี่ยว แปลว่า สะพาน หรือ ทางสู่บุญ ตามความเชื่อ คนใดที่ล้มเหลวในชีวิต,ยังขาดคู่ชีวิต และ อยากได้ลูกที่ดีนั้น จำเป็นต้องสร้างสะพานขึ้นมาเพื่อขอพรโดยที่มี อาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชุน หรือที่เราเรียกว่า หมอผี เป็นผู้ประกอบพิธี การขอพรจากโก้งต๊ะเจี่ยว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ดอยซิลเวอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาผ่านเครื่องประดับเงินที่ชาวเขาเผ่าเย้าใช้ในชีวิตประจำวัน
  จากนั้นนำท่าน ชม Unseen in Thailand ชมต้นดิกเดียม ที่วัดปรางค์ ต้นไม้ที่ลูบเบาๆที่ลำต้น กิ่งและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี้ นั่นเอง นอกจากนั้นยังมีพระธาตุบุญนาค สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระธาตุอยู่ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์  ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตกสำหรับไว้รับประทานอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านที่สลับหมุนเวียนตลอดทั้งคืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดินนี้ ที่ต้องห้ามพลาด คือ ซุ้มรำวงย้อนยุค ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดินแห่งนี้ให้คึกครื้นและประทับใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ฮักปัว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-เฮือนฮังต่อ-ถนนคนเดินน่าน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จังหวัดน่าน โดยมีความสูง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นภูเขาหินปนทราย ต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านและลำธารอีกหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน นำท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วย ต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ
  นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี จากนั้นนำท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
  นำท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เฮือนฮังต่อ สร้างขึ้นมาด้วยความรักของเจ้าของที่มีต่อกาแฟน่านและความสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองน่าน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม น้ำทอง น่าน หรือเทียบเท่า
เย็น อิสระอาหารเย็น
  นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินน่านจะเปิดทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
วันที่ 3
อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-โฮมฟองคำ-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี เป็นซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกที่นึง ให้ท่านได้เก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน ยังมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อันเลื่องลือ “ปู่ม่านย่าม่าน” เป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ ในภาพมีการกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ

  นำท่านสู่ โฮงฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 คำว่า “ โฮง ” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท  โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูงรูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินจากนั้น ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมืองน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
บ่าย นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ด้านบนมีองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ ให้ท่านนมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน อยู่เป็นพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่
  จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
  นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
17.10 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL565

(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

18.25 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบน เครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้นพักห้องละ 2-3 ท่าน
  หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของ โรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 5. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง
 2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน
 3. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 4. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
 5. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 6. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 7. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
 8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
05/08/2022 07/08/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
*** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/08/2022 21/08/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
  เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
  *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/08/2022 28/08/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
   เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
   *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/09/2022 04/09/2022
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
    เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
    *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/09/2022 11/09/2022
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
     เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
     *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/09/2022 18/09/2022
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
      เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
      *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/09/2022 25/09/2022
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
       เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
       *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/09/2022 02/10/2022
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
        เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
        *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/10/2022 09/10/2022
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
         เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
         *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          28/10/2022 30/10/2022
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          ราคาต่อท่าน รัฐจ่าย 40 % 5,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย เฮอร์ไมโอ น่าน
          เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
          *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,800.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน