เดินทางโดยสายการบินนกแอร์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

20 จุด Check In เมืองน่าน เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์

ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง , BUDDY TRAVEL
รหัส 024-9003
วันที่เดินทาง
กค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
น่าน - พระธาตุแช่แห้ง – ถนนหมายเลข3 – เดอะวิวกิ่วม่วง - บ่อเกลือ

07.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 3 แถวที่ 14 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

09.35 น.        เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 170

10.40 น.        คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระก่อนผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ  ซึ่งองค์พระธาตุแช่แห้งนั้น ตั้งอยู่บนเชิงเนินปูอิฐลาดขึ้นไปยังยอดองค์พระเจดีย์ ถือเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (1)

บ่าย        นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านตาม เส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน

ก่อนเดินทางสู่ต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ที่นี่ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น

18.00 น.        บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก…ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
บ้านสะบัน - ดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือ - บ้านสะปัน - ถนนคนเดิน

06.00 น.        นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (3)  

08.30 น.        นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน

สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึงหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย

08.00 น.        นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินเวอร์กับจุด Check-In สุดฮิตในสกาด อาทิเช่น สกาดคอฟฟี่ และบ้านจักษ์กะพัฒน์

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล (4)

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

ก่อนนำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัว คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะ

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(6) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ก่อนเดินทางสู่ ที่พัก  โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮัง

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9

05.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในดอยที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด เพราะเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็น วิวหัวสิงห์ ตั้งตระหง่าน และจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทะเลหมอกทั้ง 2 จุดจะลอยเหนือแม่น้ำน่าน..งดงามมาก

08.30 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (8) 

09.30 น.        คณะพร้อมกัน บริเวณล็อบบี้โรงแรม ทำการ Check-Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมเมืองน่านแบบเนิบ ๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชมวัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวนฤมล (7)

บ่าย        นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ “วัดภูมินทร์” หรือที่ทุกคนรู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งในปัจจุบันที่นี่มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่า  และประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ ก่อน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น.        นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน บริเวณลานชมทิวทัศน์ยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท หากพอมีเวลานำท่านออกเดินทางสู่ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน มีสินค้าทั้งของกิน ของใช้กว่า 1,000 รายการ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

18.35 น.        เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 179

19.40 น.        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง..โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********* ขอบคุณที่ใช้บริการ *********

การันตี บริการระดับ 5 ดาว

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 •  ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
29/07/2022 31/07/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
12,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
*** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/08/2022 07/08/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  12,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
  เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
  *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/08/2022 15/08/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   12,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
   เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
   *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/08/2022 21/08/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    12,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
    เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
    *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/08/2022 28/08/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     12,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
     เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
     *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/09/2022 04/09/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      12,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
      เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
      *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/09/2022 11/09/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       12,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
       เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
       *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        16/09/2022 18/09/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        12,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
        เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
        *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/09/2022 25/09/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         12,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
         เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
         *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/10/2022 03/10/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          12,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
          เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
          *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/10/2022 09/10/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           12,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
           เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
           *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/10/2022 16/10/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            12,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
            เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
            *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/10/2022 23/10/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             12,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
             เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
             *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              28/10/2022 30/10/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              12,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวไทย Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
              เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
              *** ราคา / ท่าน 12,990.- บาท ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.- บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • ก.ค.65 - ก.ย.65
               • 6 วัน 4 คืน
               เริ่มต้น 59,900 บาท
               • พ.ย.65
               • 5 วัน 3 คืน
               เริ่มต้น 36,888 บาท
               • มีค.65 - ตค.65
               • 10 วัน 7 คืน
               เริ่มต้น 92,900 บาท
               • ก.ย.65 - พ.ย.65
               • 5 วัน 3 คืน
               เริ่มต้น 17,900 บาท