• เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
 • เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต– ชมพระอาทิตย์ขึ้น
 • เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ 
ทัวร์เนปาล
รหัส 007-1728
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
25,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง

07.00     นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

10.10      ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE319

12.25     เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมืองกาฐมัณฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนนี้ด้วย เพราะที่นี่นั้นเป็นจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังที่พักเพื่อทำการเช็คอิน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย นำท่านนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังกาฐมาณฑป ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าของพระราชวัง และสัการะเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์ ที่วัดตะเลชุ

นำท่านเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เเห่งหนึ่งของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยัมภูนาถนั้นมีลักษณะคล้ายโอคว่ำขนาดใหญ่สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า หรือดวงตาแห่งปัญญาทั้งสี่ทิศ

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมืองนี้อยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากนี้แล้ว เมืองบักตะปูร์ ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ประตูทองคำ ประตูที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อนคริสต์ศักราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ พระราชวัง 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

จากนั้นพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ตั้งอยู่บนเขามีความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ** เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอินเดีย

พักที่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

พาทุกท่าน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ต้องยอมรับว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พร้อมภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกายตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในทั่วไป  **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ**

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ด้วยปะติมากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวังน้อยใหญ่ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร์ โดยเมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 3 อีกทั้งเมืองแห่งนี้นั้นยังถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหัตถสิลป์ของชาวทิเบต และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางที่ทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ นำทุกท่านไปยัง จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนั้นทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหน้าต่างได้อย่างงดงามปราณีตอีกด้วย

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณ์สําหรับการปีนเขา สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดที่จะมาแวะเที่ยวชม หรือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

หลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั้นพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ ซึ่งในการสร้างวัดครั้งนี้ก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาคอวตารหนึ่งของพระศิวะ และยังมีความเชื่ออีกว่าแม่น้ำพัคมาตีนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เนื่องจากการไหลของแม่น้ำสายนี้นั้นจะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคา วัดนี้มีหลังคาที่ทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ถือได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล

หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวัดนั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุนี้จึงทำให้เห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง

พักที่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.30      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE320

18.00      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 2,000 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก

**ทั้งนี้ทุกท่านสามารถซื้อกิจกรรมเสริมที่ถือว่าเป็นกิจกกรมแนะนำที่ไม่ควรพลาดหากท่านใดที่ได้มาเยือนยังประเทศเนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรือที่เรียกว่าการนั่งเครื่องบินชมวิวของยอดเขา เพื่อสัมผัสบรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญยังถือว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปชมจุดที่สูงที่สุดของโลกอีกด้วยโดย จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD (ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)**

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
 5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

ช่วงเดินทาง
22/09/2022 25/09/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
25,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
เดินทาง 22/09/2022 25/09/2022
*** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,990 ***
*** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 25,990 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,990 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/09/2022 27/09/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  25,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
  เดินทาง 24/09/2022 27/09/2022
  *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,990 ***
  *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 25,990 ***
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,990 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/09/2022 02/10/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   25,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
   เดินทาง 29/09/2022 02/10/2022
   *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 25,990 ***
   *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 25,990 ***
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,990 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/10/2022 11/10/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    27,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
    เดินทาง 08/10/2022 11/10/2022
    *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 27,990 ***
    *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 27,990 ***
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 17,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 6,990 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/10/2022 16/10/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     29,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
     เดินทาง 13/10/2022 16/10/2022
     *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 29,990 ***
     *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 29,990 ***
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 19,990 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 7,990 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/10/2022 18/10/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      27,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
      เดินทาง 15/10/2022 18/10/2022
      *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 27,990 ***
      *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 27,990 ***
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 17,990 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 6,990 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/10/2022 23/10/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       29,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
       เดินทาง 20/10/2022 23/10/2022
       *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 29,990 ***
       *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 29,990 ***
       *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 19,990 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 7,990 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/10/2022 24/10/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        29,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก็อต ปาทัน
        เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
        *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 29,990 ***
        *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 29,990 ***
        *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 19,990 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 7,990 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ