ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง

วัดช้างให้-เขื่อนบางลาง-เบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วย กม.4-อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไทรพันปี – บ่อน้ำร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – สตรีทอาร์ต-ตู้ไปรษณีย์-หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง

รหัส 003-0081
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
61 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ปัตตานี-วัดช้างให้-เขื่อนบางลาง-เบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

03.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินAir Asia

06.30น. : นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3102

08.05น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ วัดช้างให้ สักการะหลวงปู่ทวด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ถ่ายรูป จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิวแบบ 360 องศา  เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่ำคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับสีสันสวยงาม

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วย กม.4-อุโมงค์ปิยะมิตร - ต้นไทรพันปี - บ่อน้ำร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม

04.00น. : จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)*มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวเที่ยวละ20บาท* และท่านสามารถ ชมSkywalkอัยเยอร์เวง(ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบำรุงสถานที่ชำระหน้างาน) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) Üถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี แวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) ให้ท่านลิ้มลองรสชาติดั้งเดิมสูตรอร่อยระดับตำนาน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ปลานิลสายน้ำไหล อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน ให้ท่านถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ ต้นไทรพันปี Üบ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้แช่เท้าผ่อนคลาย  ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 สตรีทอาร์ต-ตู้ไปรษณีย์-หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง Üตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง เดินทางเข้าสู่  ตัวเมืองยะลา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่ปัตตานี จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สักการบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้าน ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง

19.40น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3111

21.10น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/01/2022 03/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
    เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04/12/2021 06/12/2021
     Air Asia (FD)
     6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
     เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      10/12/2021 12/12/2021
      Air Asia (FD)
      6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
      เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       31/12/2021 02/01/2022
       Air Asia (FD)
       6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
       เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        01/01/2022 03/01/2022
        Air Asia (FD)
        6,599 รัฐช่วยจ่าย 40% จากราคา 10,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง อัยเยอร์เวง
        เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         จำนวนการเข้าชม 61 ครั้ง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • ต.ค.64 - เม.ย.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 42 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,555 บาท
         • Nok Air (DD)
         • ธ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 30 ครั้ง
         เริ่มต้น 13,990 บาท
         • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
         • 7 วัน 5 คืน
         • 40 ครั้ง
         เริ่มต้น 77,000 บาท
         • Thai Smile Airways (WE)
         • ต.ค.64 - ธ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 45 ครั้ง
         เริ่มต้น 9,999 บาท
         รหัส 007-0009
         3 วัน 2 คืน
         Thai Smile Airways (WE)
         เริ่มต้น 9,999 บาท
         ชื่นชอบ