ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วังยะหริ่ง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำพุร้อน อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – ถนนคนเดินเบตง – ติ่มซำ – สตรีทอาร์ต – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – วัดช้างให้ -ตลาดกิมหยง

ทัวร์เบตง
รหัส 024-0446
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
75 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วังยะหริ่ง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

05.00 น. : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ของ Consortium Trip ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.10 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสาย การบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259  พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

08.30 น. : เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้ากล่อง 

ให้ท่านได้ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้าขาย และหน้าที่การงาน ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านธาราซีฟู๊ด 

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง ก่อนนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ป้ายโอเคเบตง

17.00 น. : นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า

ค่ำ : นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย หลังอาหารค่ำนำท่านชมแสงสีสวยงามของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมือง เบตง หลังจากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - อุโมงค์ปิยะมิตร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดินเบตง

04.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง @บ้านธารมะลิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 ก.ม. จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สำคัญคือ มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้นเป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ และที่ส่วนปลายสุดมีทางเดินยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่สวยที่สุดในเบตงในขณะนี้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า บริเวณใกล้ ๆ จุดชมวิวเป็นร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน เมนูโจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวปิ้ง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกลกับจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านค้าท้องถิ่นมาตั้งเป็นร้านอาหารเช้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าแบบชาวเบตง

หลังจากนั้นเดินทางออกจากจุดชมวิว และนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงด้วยลวดสลิง ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีของชาวบ้านท้องถิ่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีความยาวกว่า 100 เมตร ก่อนนำท่านไปยัง สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเหมาะกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด

นำท่านไปยัง บ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า (รายการในช่วงเช้าหลังจากชมทะเลหมอกที่ SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน บ่อปลานิล สายน้ำไหล (โกหงิ่ว) เซ็ตเมนูอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่า เมื่อเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ก็จะพบทั้งป่าไม้ และลำธารที่ค่อนข้างสะอาด และสดชื่น รวมถึงต้นไทรพันปีที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สำคัญ

หลังจากนั้น นำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และนับเป็น    ท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเลื่องชื่อแห่ง อ.เบตง ตั้งอยู่บริเวณใกล้หอนาฬิกาเบตง

วันที่ 3
ติ่มซำ - สตรีทอาร์ต - พิพิธภัณฑ์เบตง - สนามกีฬากลางหุบเขา - วัดช้างให้ -ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำยอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซำ ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม อยู่ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา ข้าง ๆ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร้านนี้มีอายุมากกว่า 20 ปี เปิดตั้งแต่ 04:30-12:00 ของทุกวัน

จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และของขึ้นชื่อของชาวเบตง

จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มารวมตัวออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากด้านนอก) จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง ชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร พระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นรวม ๕ ชั้นโดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นำท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอดฮิตเมืองเบตง ที่ทำขายมากว่า 40 ปี มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน ๆ สำหรับคนใต้เฉาก๊วยเราจะเรียกกันจนติดปากว่า “วุ้นดำ” หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็ก ขึ้นชื่อของเมืองยะลา ณ ร้าน Maki Cafe คาเฟ่ที่มีเมนูหลากหลายแห่งหนึ่งในเมืองยะลา มีให้เลือก เช่น สเต็กปลา    แซลมอล สเต็กไก่ หรือ สเต็กเนื้อ (ร้านนี้เป็นมุสลิม) และคนพื้นที่ก็มักจะมาทานอาหารที่นี่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันจะดูวุ่นวายนิดหน่อย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าหาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา   นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

18.00 น. : ถึงสนามบินหาดใหญ่

20.25 น. : เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268

22.20 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ สายการบินไทยสไมล์
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าที่พัก 4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอาหารรสเลิศ รวม 8 มื้อ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 3. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ง ทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง
 4. ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
 2. ราคานี้คิดตามราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษีน้ำมันใน อัตราปัจจุบัน ถ้ามีการปรับราคาสูงขึ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 3. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมารวมรายการ และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น ค่าอาหาร ค่านำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯ จะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
 6. การยกเลิก หลังจากทางบริษัทฯได้รับเอกสารการยืนยันการใช้บริการและค่ามัดจำตามที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว
  6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หมายถึงคืนค่าทัวร์ทั้งหมด)
  6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์
  6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางต่ำกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
  6.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ (หมายเหตุ ยกเว้นกรณี ส่งรายชื่อและออกตั๋วเดินทางจากสายการบินไปแล้ว ในส่วนนี้กรณีเป็นตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไขการคืนเงินในส่วนของตั๋วเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นสำคัญ)
  6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 6 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ ได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว (อ้างอิงจากข้อ 2 ในเงื่อนไขของการให้บริการ)
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนท้องถิ่นในประเทศ (แบบเหมาจ่าย) ไว้ล่วงหน้าแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 4,000 บาท จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
 2. การยกเลิก หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารการยืนยันการใช้บริการและค่ามัดจำตามที่บริษัทฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว
  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ้นไป ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ตาม เงื่อนไขการให้บริการในข้อ 6 ด้านบน)
  2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30 % ของราคาค่าทัวร์
  2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ (หมายเหตุ ยกเว้นกรณี ส่งรายชื่อและออกตั๋วเดินทางจากสายการบินไปแล้ว ในส่วนนี้กรณีเป็นตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไขการคืนเงินในส่วนของตั๋วเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นสำคัญ)
  2.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทางสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
 2. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางเงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน
ช่วงเดินทาง
04/02/2022 06/02/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
12,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/02/2022 11/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  11,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
  เดินทาง 09/02/2022 11/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   12,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
   เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/02/2022 27/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    12,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
    เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/03/2022 06/03/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     12,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
     เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/03/2022 09/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      11,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
      เดินทาง 07/03/2022 09/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/03/2022 13/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
       เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/03/2022 20/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        12,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
        เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         25/03/2022 27/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         12,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
         เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/04/2022 03/04/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          13,590 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
          เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           06/04/2022 08/04/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           13,590 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
           เดินทาง 06/04/2022 08/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/04/2022 15/04/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            14,290 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
            เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             14,290 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              13,590 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               29/04/2022 01/05/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               12,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
               เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                13/05/2022 15/05/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                12,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
                เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/05/2022 22/05/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 12,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
                 เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  27/05/2022 29/05/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง โอ.เค. เบตง Premium
                  เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • Thai Airways (TG)
                   • พค.65 - กย.65
                   • 8 วัน 5 คืน
                   เริ่มต้น 37,900 บาท
                   • เดินทางมาเอง
                   • ม.ค.65 - พ.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   เริ่มต้น 4,788 บาท
                   • มิย.65 - กย.65
                   • 5 วัน 2 คืน
                   เริ่มต้น 28,988 บาท