เวียดนามกลางสุดคุ้ม 3 เมืองหลัก พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง และเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมพระราชวังดายโนย พระราชวังต้องห้าม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน , BUDDY TRAVEL
รหัส 007-0731
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
12,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
1 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

08.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

หมายเหตุ : ใช้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ตของท่านในการเช็คอิน ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในรายการ

10.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960

12.30 : เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

เที่ยง : บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม  สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน เช่นเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น หลังจากนั้นนำท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชมศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชสำนักของกษัตริย์เวียดนาม เป็นเรือมังกร 2 หัว จำลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน

วันที่ 2
พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างยิ่ง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน เนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก

เที่ยง : บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น **นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D’AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์

วันที่ 3
เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองจำนวนหนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก นำท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา

นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ค่ำ : บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 4
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น

11.00 : ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/รวม.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/1-1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/2-1.png

ช่วงเดินทาง
26/06/2022 29/06/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
12,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
เดินทาง 26/06/2022 29/06/2022
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/07/2022 20/07/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  12,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  เดินทาง 17/07/2022 20/07/2022
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/08/2022 10/08/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
   เดินทาง 07/08/2022 10/08/2022
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/08/2022 24/08/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    12,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
    เดินทาง 21/08/2022 24/08/2022
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/09/2022 14/09/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     12,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
     เดินทาง 11/09/2022 14/09/2022
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/09/2022 28/09/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      12,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
      เดินทาง 25/09/2022 28/09/2022
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/10/2022 12/10/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       12,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
       เดินทาง 09/10/2022 12/10/2022
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/10/2022 26/10/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        14,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน – พักบานาฮิลส์ 1 คืน
        เดินทาง 23/10/2022 26/10/2022
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 5,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • มิ.ย.65
         • 9 วัน 6 คืน
         เริ่มต้น 39,950 บาท
         • VietJet Air
         • ก.พ.65 - มี.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 6,999 บาท