เมืองดานัง – สะพานมังกร – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม – พระราชวังไดโนย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานทอง Golden Bridge – นั่งรถรางชมโรงเก็บไวน์ – วัดหลินอึ๋ง

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ , BUDDY TRAVEL
รหัส 003-0711
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
13,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
9 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร

13:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

15:55 น. : นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD638

17:40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ นำท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่น้ำ Han River ช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยังถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึ้น จุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

วันที่ 2
ดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน –เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน นำท่านสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถชมพร้อมบันทึกภาพหรือเลือกซื้องานแกะสลักกลับไปเป็นของฝาก ของประดับในบ้านได้ เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม นำท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย : เดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองมรดกโลกเป็นเมืองหลักของจังหวัดเถื่อเทียน นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเด่นของวัดคือ เจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นนั้นจะเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน้ำหนักถึง 2,000 กิโลกรัม นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดดองบา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป ให้ทุกท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ หลังทานอาหารค่ำ นำท่าน ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม โดยเรือมังกร (สัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ)จะเป็นเรือขนาดใหญ่ มีหัวเรือเป็นมังกร 2หัว ระหว่างล่องเรือมังกร ท่านจะได้ชมศิลปะการแสดง มีศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่มาฟ้อนรำและบรรเลงเพลงพื้นบ้านให้ฟังกันสดๆ ซึ่งในอดีตการฟ้อนรำและการบรรเลงเพลงพื้นบ้านนี้ เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านั้น

วันที่ 3
เว้ - พระราชวังไดโนย - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด พระราชวังไดโนยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้านและพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) พิเศษ!!! อาหาร seafood

บ่าย : นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ปีค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา บานาฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

เมื่อท่านเดินทางมาถึง บานาฮิลล์ แห่งนี้ท่านจะได้พบกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ อิสระให้ท่านเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวาดเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันด้วย *รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้นบ้านผีสิง,หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวม* หลังจากนั้น นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 4
สะพานทอง Golden Bridge – นั่งรถรางชมโรงเก็บไวน์ – วัดหลินอึ๋ง - ร้านของฝากพื้นเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านชม สะพานทอง Golden Bridge ตั้งตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ มีความสวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มอิ่ม นำท่าน นั่งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถซื้อได้จากที่นี่หรือจะเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้ นำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย : ก่อนกลับแวะให้ท่านซื้อของฝากที่ ร้านซื้อของฝากพื้นเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

18:10 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD639

19:55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัทดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน ** ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ท่าน **
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้นเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณี
 6. สัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ้งอย่างช้า 10 วันก่อนเดินทาง
  -20 กิโลกรัม 700 บาท     -25 กิโลกรัม 880 บาท
  -30 กิโลกรัม 1,460 บาท   -40 กิโลกรัม 2,140 บาท
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 9. แพคเกจ “Test & Go” เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (บริษัทมีแพ็คเกจสำหรับท่านที่สนใจหรือท่านสามารถจองเองได้)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
ช่วงเดินทาง
05/05/2022 08/05/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
13,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง 05/05/2022 08/05/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/05/2022 16/05/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  14,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
  เดินทาง 13/05/2022 16/05/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/05/2022 22/05/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   13,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
   เดินทาง 19/05/2022 22/05/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/05/2022 29/05/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    13,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
    เดินทาง 26/05/2022 29/05/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/06/2022 05/06/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     14,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
     เดินทาง 02/06/2022 05/06/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/06/2022 06/06/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      14,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
      เดินทาง 03/06/2022 06/06/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/06/2022 12/06/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       13,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
       เดินทาง 09/06/2022 12/06/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/06/2022 19/06/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        13,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
        เดินทาง 12/06/2022 19/06/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/06/2022 26/06/2022
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         13,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
         เดินทาง 23/06/2022 26/06/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทาง ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 4,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          Tags ที่เกี่ยวข้อง
          Share on social networks
          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • Thai Smile Airways (WE)
          • พ.ค.65 - ธ.ค.65
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 11,999 บาท
          • มิ.ย.65 - ต.ค.65
          • 10 วัน 7 คืน
          เริ่มต้น 165,000 บาท
          • เดินทางมาเอง
          • พ.ย.64 - ก.ย.65
          • 3 วัน 2 คืน
          เริ่มต้น 5,890 บาท
          • VietJet Air
          • พ.ค.65 - ต.ค.65
          • 4 วัน 3 คืน
          เริ่มต้น 13,999 บาท