เที่ยวเวียดนามใต้ สุดคุ้ม โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งตลาดเบนถั่น บริการอาหารบนเครื่อง พัก 3 ดาว พิเศษ ดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี , BUDDY TRAVEL
รหัส 007-0698
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
12 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – โฮจิมินห์

13.30 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน ใช้เอกสารผลตรวจเป็นลบแบบ ATK+ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 24 ชม. เพื่อใช้ในการเช็คอิน

16.35 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH326 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.00 : เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระนำท่านเดินทาสู่ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์

ค่ำ  : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ … ดินเนอร์บนเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้

วันที่ 2
มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – หมู่บ้านชาวประมง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านชม ทะเลทรายแดง (RED SAND DUNES)  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่

นำท่านชม ลำธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรือ แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ:รวมค่ารถจิ๊บแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) จุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านของเวียดนาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 3
Day3 มุยเน่ – โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี๋

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางกลับ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี๋ (CU CHI TUNNELS) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมถึงกันในอำเภอกู๋จีในไซ่ง่อน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อุโมงค์กู๋จีเป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้งระหว่างสงครามเวียดนาม และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง อุโมงค์ดังกล่าวถูกใช้โดยกองโจรเวียดกงเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการปะทะ เช่นเดียวกับเป็นเส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล สถานที่เก็บอาหารและอาวุธและที่พักอาศัยของนักสู้กองโจรจำนวนมาก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) ที่ขึ้นชื่ออย่างในการมาเยื่อนโฮจิมินห์ เลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า และที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องซื้อกลับเป็นของฝากอย่างแน่นอน

เที่ยง : บริการขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามบริการบนรถ (BANH MY) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

14.00 :  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH325 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.30 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-14.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-7.png

ช่วงเดินทาง
28/04/2022 01/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี
เดินทาง 28/04/2022 01/05/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/05/2022 08/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  9,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี
  เดินทาง 05/05/2022 08/05/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 7,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/05/2022 15/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   10,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี
   เดินทาง 12/05/2022 15/05/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/05/2022 22/05/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี
    เดินทาง 19/05/2022 22/05/2022
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 7,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/05/2022 29/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ กู๋จี
     เดินทาง 26/05/2022 29/05/2022
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • พ.ค.65 - มิ.ย.65
      • 5 วัน 3 คืน
      เริ่มต้น 29,999 บาท
      • พ.ค.65 - ก.ค.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 14,999 บาท