เมืองแวนคูเวอร์ – เมืองคัลการี – เมือนโตรอนโต – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแอการา –
ทะเลสาบหลุยส์ – นั่งกระเช้า Gondola ชมเทือกเขาซัลเฟอร์
ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA , BUDDY TRAVEL
รหัส 036-0823
วันที่เดินทาง
ก.ค. 65
ช่วงเวลา
11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น
189,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
1 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร์

11.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินแอร์แคนาดา (AC) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.55 น. : ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC6130

(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

16.45 น. : เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองแวนคูเวอร์(VANCOUVER) แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่ควรค่าแก่การเดินทางมาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
แวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - สวนบูชาร์ด - ชมเมืองวิคตอเรีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน(TSAW WASSEN) ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอาร์กติกที่เลาะเลียบไปตามรอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่แปดในโลก และนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) อาคารที่สำคัญและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามที่สุดของเมืองวิคตอเรียแวดล้อมด้วยอุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองวิกตอเรีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหากมีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแห่งนี้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) อยู่ในเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดาอีกด้วย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย ส่วนตอนกลางคืนสวนแห่งนี้จะประดับไฟอย่างสวยงาม ถึงเวาอันสมควร นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ แวนคูเวอร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
แวนคูเวอร์ - เเกสทาวน์ - สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสแตนลีย์ พาร์ค(STANLEY PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ที่ล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอร์ในบริติชโคลัมเบียแคนาดาและล้อมรอบไปด้วย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM POLE) เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เเกสทาวน์(GAS TOWN) เป็นที่ย่านเก่าแก่ที่สุดของ แวนคูเวอร์ ที่นี่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งจะสังเกตเห็นตึกราบ้านช่องที่ยังคงสภาพตึกเก่าอันงดงามให้ได้ชม และยังมีร้านขายสินค้าเก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ที่ดูแล้วสวยงามเช่นกัน เขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานที่มีความยาว 140 เมตร และสูงจากระดับน้ำด้านล่าง 70 เมตร เริ่มแรกสะพานที่นี่มีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง ทำมาจากแผ่นกระดานไม้สนและเชือกปอ สร้างขึ้นในปี 1889 โดยวิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนด์ชื่อ จอร์จ แกรนท์ แม็คเคย์ เพื่อทำทางเดินเชื่อมไปยังป่า  ต่อมาในปี 1910 เชือกปอที่ใช้ก็ถูกเปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของคนมากกว่า 1,300 คนได้และเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในโลกและกล่าวกันว่าสามารถรับน้ำหนักของ เครื่องบินรบได้ถึง 3-4 ลำเลยทีเดียว บริเวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพันธุ์ปลาแซลมอน มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาแซลมอนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)

ถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแวคคูเวอร์

14.10 น. : ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 216 (14.10-16.34)

16.34 น. : เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่เป็นอุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด  ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  และนำท่านเข้าพักโรงแรมที่มีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี้ และสามารถมองเห็นได้ทุกมุมของทะเลสาบ ทำท่านตราตรึงใจมิรู้ลืม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาดทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสามาบสีมรกตสมกับชื่อ แสงแดดที่สาดส่องลงมา ทำให้เห็นในน้ำทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไล่ตามเงาไม้ มีสะพานไม้ทอดยาว ลงไปสู่กระท่อมในทะเลสาบอีกด้วย พร้อมพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ(SPIRAL TUNNEL) เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  มีธารน้ำแข็งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขึ้นไปด้านบนของยอดเขาจะได้อีกมุมมองของทะเลสาบเมื่อมองลงมา ด้านหลังเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าเป็นทะเลสาบ ที่แห่งนี้มองไปด้านไหน มุมไหนก็สวยทุกมุม เชิญท่าน อิสระในการเดินชมธรรมชาติที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่แห่งไหน เป็นความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติบามฟ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบัมฟ์ที่ซุกตัวเข้าไปในเทือกเขาร็อกกี้แคนาดา Banff – เมืองและสวนสาธารณะ – ดึงดูดผู้เข้าชมได้ตลอดทั้งปีสำหรับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวอื่น ๆ การเดินป่าและตั้งแคมป์น้ำพุร้อนและความงามโดยรวม เมืองนี้มีโรงแรมร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์และโรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคุมการเติบโตทางการค้าอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มันพังทลายให้กับสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบามฟ์(BANFF NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเทือกเขาร็อกกี้ ในตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน้ำแข็ง ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบ ธารน้ำแข็ง และน้ำพุร้อน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ เช่น อินทรีย์สีทอง หมีกริซลี หมีดำ กวางมูส กวางมูล กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คาริบู หมาป่า แพะภูเขา ซึ่งสวยงามเหมือนภาพวาด และให้ท่านหลงใหลไปกับธรรมชาติ นำท่านชมน้ำตก(BOW FALLS) น้ำตกสายสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโบว์แม่น้ำธารน้ำแข็งอันมีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติบามพ์ คือลักษณะความกว้างของน้ำตกที่ลดหลั่งมาเป็นชั้น ไหลไปตามโขดหินและเป็นแม่น้ำลำธารอีกแห่งเข้าสู่เส้นทางอื่น ๆ ของรัฐ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีต เรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามมาก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้คือ Sanson’s Peak นำท่านนั่งกระเช้า Gondola ขึ้นไปเทือกเขาซัลเฟอร์เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนมากมายในอุทยานโดยเมื่อฝนตกลงมาที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันและได้รับความ ร้อนจากใต้โลก จึงกลายเป็นบ่อน้ำร้อน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคัลการี(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองได้อย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลาอันสมควร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
คัลการี - เมืองโตรอนโต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางบสู่ สนามบิน เมืองคัลการี (CALGARY)

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 30 CAD)

12.10 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 140 (12.10-17.45)

17.45 น. : เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
เมืองโตรอนโต - CN TOWER - ช็อปปิ้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโตรอนโต ชื่ออาคาร CN ย่อมาจาก Canadian National Railway”เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์รูปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงล้อมรอบเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นชั้นชมวิวชั้นล่างภายในทาวเวอร์มีภัตตาคารและร้านอาหารหรูไว้ให้ทานอาหารพร้อมชมความงามยามค่าคืนของโตรอนโต ณ จุดชมวิวสูงสุดของ CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นักท่องเที่ยวจะสามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอนโต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโก CN TOWER ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช็อปปิ้ง ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่แบบจุใจ ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยังมีร้านอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9
เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ และยังคงอนุรักษ์สภาพและบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก นำท่านเที่ยวชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับตกแต่งดอกไม้นานาชนิดได้อย่างสวยงามและลงตัว ท่านจะได้ชมดอกไม้ตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละฤดูกาล จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) คือ เซนต์จอร์จ ตั้งในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วยอุทยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และมหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM) จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพื่อให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ ค.ศ. 1828 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยโทรอนโต เมื่อ ค.ศ. 1850 หลังจากการตัดความสัมพันธ์กับคริสตจักรแห่งอังกฤษ มหาวิทยาลัยโทรอนโตก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้ทำให้เกิดเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลมเทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตับอ่อนเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนที่ใช้งานได้เครื่องแรก การโคลนที-เซลล์ครั้งแรกและการสกัดอินซูลิน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา น้ำตกแห่งนี้จะประกอบด้วย 3 น้ำตกด้วยกัน คือน้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Fall  s) อยู่ทางฝั่งแคนาดา, น้ำตกอเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา และน้ำตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝั่งอเมริกาเช่นกัน ช่วงหน้าหนาว ก็จะเห็นน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง ยามค่ำคืนจะมีการแสดงแสงไฟอร่ามตาไปที่น้ำตก ถือได้ว่าที่นี่เป็น The Must ของแคนาดา เชิญท่านรวมกิจกรรม ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ท่านจะได้ชื่นชมกับน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสน้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการติดอันดับโลก จากนั้นแวะชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชั้นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากฝั่งแคนาดาที่ น้ำตกไนแองการ่า รัฐออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสังเกตการณ์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า จนถึงเวลาอันสมควร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 10
เมืองโตรอนโต - สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางจากก เมืองโตรอนโต กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC15 (09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 11
สนามบินสุวรรณภูมิ

18.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันรักษาโควิดระหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่าแคนาดาและบริการ
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 11. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว
 12. ซิมเน็ตต่างประเทศ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 80,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 70,000 บาท
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มี Refund จากทางสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
 5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ช่วงเดินทาง
09/07/2022 19/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
189,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA
เดินทาง 09/07/2022 19/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 42,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Airways (TG)
  • มิย.65 - สค.65
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 178,999 บาท
  • พค.65 - กย.65
  • 8 วัน 5 คืน
  เริ่มต้น 75,999 บาท
  • Air Asia (FD)
  • มิ.ย.65 - ก.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 13,999 บาท