ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA

ชมเขตเมืองเก่า ณ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
เก็บภาพประทับใจคู่ สนามพูล่า อารีน่า สิ่งก่อสร้างสมัยโรมันอายุนับพันปี
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 1 ใน อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในยุโรป
เพลิดเพลินไปกับเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ ณ ซี ออแกน
ชมเมือง ดูบรอฟนิค ตามรอยซีรี่ย์ชื่องดัง Game of throne
ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย และ ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก

ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA

รหัส 035-0244
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน

23.30 น. : ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK69 สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2 อิสตันบูล – กรุงซาเกรบ – โรวินจ์

06.10 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

07.35 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ TK1053

07.40 น. : เดินทางถึง สนามบินเมืองกรุงซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านเที่ยวชม กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงประเทศโครเอเชีย ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicular ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป

นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น และนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น (St.Stephen) โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโบสถ์

จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า สินค้าแนะนำที่ควรซื้อจะเป็นพวกผลไม้สด และพืชผักพื้นเมือง

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันบริเวณตลาด เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม เมืองโรวินจ์ (Rovinj) ระยะทาง 253 กม. เป็นเมืองที่สวยงาม ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อยโรวินจน์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก,ร้านกาแฟ และร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย นำท่านเดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ ทีสูงที่สุดของแคว้น ท่านชม เขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 โรวินจ์ – พูล่า – อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า (Pula) ระยะทาง 36 กม.  ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย นำท่านชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนาม พูล่า อารีน่า (Pula Arena) หรือ Amphitheater (ถ่ายรูปด้านนอก) สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Nation Park Plitvice) ระยะทาง 280 กม. ซึ่งเป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถื่น

วันที่ 4 ซาดาร์ – ซิเบนิค – สปลิท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) ระยะทาง 133 กม. นำท่านชม ซีออแกน (Sea Organ) เป็นผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินที่มีชื่อว่า นิโคล่า บาซิช  เป็นผลงานด้านเสียงเพลงจากการทำแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝั่ง แล้วน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ทำให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ

ชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ โดแนท (St. Donatus church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) ระยะทาง 75 กม. เมืองริมทะเลอะเดรียติก นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์มากมาย ชม โบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinac

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split)  ระยะทาง 80 กม. เมืองสำคัญใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน

วันที่ 5 สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเซี่ยน – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเที่ยวชม เมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 ชมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น  Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 หอคอยของมหาวิหารSt.Dujinoโบสถ์ St.Dominik ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (Mali Ston) ระยะทาง 167 กม. ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน เข้าสู่ประเทศบอสเนีย บริเวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม (Neum) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน

นำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่าง ๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก (ท่านละ 3 ตัว) พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ          ***(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)***

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  ระยะทาง 50 กม. ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชียจากซีรี่ย์ชื่อดัง Game of Throne

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย

วันที่ 6 ดูบรอฟนิค – คัฟถัต - สนามบินดูบรอฟนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และ รูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

ช่วงบ่ายเป็นเวลาอิสระให้ท่านให้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นเที่ยวชมในย่านเมืองเก่า หรือสนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งสินค้า ของฝากพื้นเมือง ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัฟถัต (Cavtat) ระยะทาง 20 กม. เมืองเล็กๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเล ที่มีชายหาดยาวถึง 15 กิโลเมตร ไม่ว่าจะนอนกลิ้งปิ้งแดดที่หาดหรือเดินทอดน่องสูดอากาศ เมืองนี้ก็เหมาะยิ่งนัก นอกจากนี้คัฟถัต ก็ยังมีประวัติยาวนานและมีสถานที่อันเก่าแก่ น่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในโครเอเชีย อย่าง โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikolas Church) สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวสำหรับนั่งฟังสวด ที่สร้างขึ้นตามแบบสปาร์ตัน ตรงข้ามแท่นบูชายังมีภาพวาดสำคัญ Our Lady of Cavtat ซึ่งวาดโดยศิลปินชื่อดังชาวดูบรอฟนิคได้เวลาอันสมควร ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค

20.45 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK440

23.40 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 7 อิสตันบูล – กรุเทพฯ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม…

 


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม
  1. Hotel Pineta Rovinj หรือเทียบเท่า 1 คืน
  2. Hotel Macola Keronica หรือเทียบเท่า 1 คืน
  3. Hotel San Antonio Split หรือเทียบเท่า 1 คืน
  4. Hotel Adria Dubrovnik หรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 10 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 4 มื้อ มื้อกลางวัน 3 มื้อ มื้อเย็น 3 มื้อ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น ประเทศโครเอเชีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

 •  มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 39,999 บาท ชำระภายในวันที่ 19 ก.พ. 2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
  -ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
  -ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
  -ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  -ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
14/03/2022 20/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA
เดินทาง 14/03/2022 20/03/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/03/2022 27/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA
  เดินทาง 21/03/2022 27/03/2022
  *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   14/03/2022 20/03/2022
   59,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA
   เดินทาง 14/03/2022 20/03/2022
   *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
   *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    21/03/2022 27/03/2022
    59,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์โครเอเชีย PARADISE IN CROATIA
    เดินทาง 21/03/2022 27/03/2022
    *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
    *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Thai Smile Airways (WE)
     • ม.ค.65 - เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 41 ครั้ง
     เริ่มต้น 8,999 บาท
     • ก.พ.65 - เม.ย.65
     • 8 วัน 5 คืน
     • 44 ครั้ง
     เริ่มต้น 109,999 บาท
     รหัส 036-0250
     8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 109,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64 - ต.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 31 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,300 บาท
     รหัส 019-0324
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,300 บาท
     ชื่นชอบ