• ชมสวนลาเซียนสกี้ สวนแสนสวย พร้อมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้ และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง
 • ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์ เมืองหลวง ประเทศโปแลนด์ และเข้าชมพระราชวังหลวง 
 • ชมเมืองกดังส์ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์
 • ชมปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 • ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป
 • ชมเมืองบิซดิกอส เมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่ถูกเรียกว่า ลิตเติ้ลเบอร์ลิน ของประเทศโปแลนด์
 • ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย
 • ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม
 • ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
 • ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า Hi-light ชมโบสถ์เซนต์คิงกา ที่ทำขึ้นมาจากเกลือ  
 • ชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ ค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่
 • ชมเมืองซาโกพาเน่ เมืองหลวงแห่งฤดูหนาว ของประเทศโปแลนด์
ทัวร์โปแลนด์
รหัส 063-1382
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

20.00 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa)  แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันด้วยเที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง) ทางสายการบินฯ มีบริการอาหาร ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองมิวนิค

วันที่ 2
มิวนิค – วอร์ซอว์

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อต่อเครื่องไปยัง กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LH1610 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว์ (WAW) กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์  และนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านชม สวนลาเซียนกี้ (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอร์ซอว์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โชแปงค์ (Chopin Memorial Monument) นักเปียโนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienski Palace) หรือที่รู้จักกัน  ในนามพระราชวังกลางน้ำ (Palace on the Isle) พระราชวังฤดูร้อนสไตล์บารอกที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1674 โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื่อใช้เป็นโรงอาบน้ำ และถูกต่อเติมเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนในปีค.ศ. 1766 โดยกษัตริย์ Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา และได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส นอกจากนี้พระราชวังแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จrพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ครั้นเสด็จประพาสยุโรป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวังหลวง โบสถ์ และตลาด ที่ได้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ถูกบรูณะขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ นำท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์เมโซเวียน-โกธิก ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ปราสาทที่ตั้งอยู่ใน คาสเซิล สแควร์ (Castle Square) จตุรัสที่ใช้เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวและชาวเมือง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และชุมนุม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1598 ในแบบสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นที่พำนักของกษัตริแห่งโปแลนด์  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Warsaw Centrum **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ปราสาทมัลบอร์ก – กดังส์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 311 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  เมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลางโดยกลุ่มอัศวินของศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมพลของอัศวิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยอัศวินของศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค ซึ่งรูปแบบของปราสาทนั้นเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงศิลปะคลาสสิกของป้อมปราการในยุคกลางเพื่อรับการโจมตีของศัตรู และเป็นมหาวิหารของนิกาย โดยได้สร้างจนแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1406 มีอาคารหลัก 2 ทิศ คือทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งช่วงหลังเมื่อนิกายทอยโทนิคได้เสื่อมลง บางจุดในปราสาทจึงถูกทำลายไปบ้าง แต่ก็ได้รับการปรับปรุงและบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 19-20 และถูกดูแลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังมีความสวยงามอลังการอยู่ ปราสาทมอลบอร์กมีความกว้างใหญ่ รอบนอกเป็นพิพิธภัณฑ์ ข้างในมีลานกว้าง อยู่ติดกับแม่น้ำ เป็นทัศนียภาพที่สมบูรณ์ จึงไม่แปลกใจที่ปราสาทแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในมรดกโลก และเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งประเทศโปแลนด์อีกด้วย นอกจากนี้ปราสาทมัลบอร์กยังเป็นปราสาทที่สร้างด้วยอิฐซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  นำท่านเดินทางสู่เมืองกดังส์ (Gdansk) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลโปแลนด์ โดยมีการร่างต้นฉบับแบบเมืองไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1343 ชาวโปแลนด์จึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็นผลสำเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งแรกที่การดำเนินการเรียกร้องใดๆของกลุ่มคนงานสามารถทำได้อย่างเสรี ด้วยเหตุนี้เมืองกดังส์จึงถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งเสรีภาพ” วงแหวนของเมืองเต็มไปด้วยเสียงเซ็งแซ่หลากหลายภาษาของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกมุมโลก นำท่านเดินชมย่านจตุรัสเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Gdansk Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
โทรุน – บิซดิกอส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองยุคกลางและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ภายในมีการจัดแสดงแกลลอรี่ที่เกี่ยวกับศิลปะโกธิคและนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเมืองโทรุน นำท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นหนึ่งในอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และยังถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีห้องโถงสูงที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองเก่าโทรุนยังถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี 2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ได้จัดอันดับให้ ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบิซดิกอส (Bydgoszcz) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ โกธิก นีโอ-โกธิก นีโอ-บารอค นีโอคลาสสิค โมเดิร์นนิส และอาร์ทนูโว่ จนถูกตั้งฉายาว่า “ลิตเติ้ล เบอร์ลิน” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านทรงทิมเบอร์ เฟรม (Timber-framed) มากที่สุดในประเทศโปแลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งบิซดิกอส (Bydgoszcz Cathedral) โบสถ์สไตล์โกธิก ที่สร้างจากอิฐแดงในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นมหาวิหารในปีค.ศ. 2004 โดยพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมเมืองบิซดิกอส และอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Sepia **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
พอซนัน – วรอตสวัฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 142 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา (Warta River) และเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสีสันสวยงาม และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอีกด้วย  นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งพอซนัน (Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก และบารอก ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 996  นอกจากนี้ภายในยังตกแต่งได้อย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันสมัยศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และศาลาว่าการ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมืองพอซนัน (Poznan City Hall) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และถูกใช้งานจนถึงปีค.ศ. 1939 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 182 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองแห่งความหลากหลาย และเปี่ยมล้นไปด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ อันเป็นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังถูกใช้เป็นจุดนัดพบอีกด้วย เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมัน นอกจากนี้เมืองวรอตสวัฟ ยังถูกยกให้เป็น 1 ใน 8 เมืองแห่งสีสันที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนอีกด้วย  นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองวรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรระดับโลกและชนะรางวัลโนเบลมาแล้วถึง 10 คนด้วยกันในช่วงปี 100 ปีฝ่านมา จากนั้นนำท่านชมความงามของเมืองวรอตสวัฟ ที่ถูกเรียกว่าเมืองแห่งสีสันที่ต้องมาเยือนเมืองนึงของโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Mercure Wroclaw Centrum **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ค่ายกักกันเอาชวิตช์ – ซาโกพาเน่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ค่ายกักกันเอาชวิตช์ (Auschwitz Concentration Camp) (ระยะทาง 228 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  ค่ายกักกันที่ได้ชื่อว่าเป็นค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของกองทัพนาซีที่ทำการระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใช้เพื่อกักขังเชลยศึกในช่วงสงครามเพื่อ กักขัง ทารุณ ใช้แรงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม ภายในค่ายกักกันนี้มีอาคารอยู่ถึง 20 อาคาร นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายและของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่โดนกักขังอยู่ในค่ายแห่งนี้  ปัจจุบันค่ายแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่คนรุ่นหลังถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียดชังของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้ง จากนั้นได้เวลานำท่านเข้าชมค่ายกักกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาโกพาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทางใต้ของประเทศโปแลนด์ และตั้งอยู่ใต้เทือกเขาทาทรา (Tatra Mountain) จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว และนักปีนเขาในช่วงฤดูร้อน และนักสกีในช่วงฤดูหนาว จึงถูกเรียกว่า “เมืองหลวงในฤดูหนาว ของประเทศโปแลนด์” อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนคนเดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Kasprowy **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ยอดเขากูบาวุฟก้า – คราคูฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซาโกพาเน่ และเทือกเขาทาทราที่โอบล้อมเมืองไว้ แบบพาโนราม่า นำท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1038-1596  จึงทำให้คราคูฟถูกยอมรับให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดอันจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ โรมาเนสก์, โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค, นีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโวและเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1978

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชมพระราชวังวาเวล (Wawel Royal Castle) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Market Square) จตุรัสอันเป็นดังหัวใจของเมืองคราคูฟที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในสมัยยุคกลาง นอกจากนี้ตามถนนต่างๆยังเต็มไปด้วยร้านค้าและอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ห้างซูเคียนนีส (Sukiennice) อันเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์แมรี่ (Church of St. Mary) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 อันโดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สูงถึง 81 เมตร อีกทั้งภายในโบสถ์ยังตกแต่งได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท่นบูชายาว 13 เมตรที่มีลวดลายแกะสลักเป็นตำนานที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
เหมืองเกลือ – วอร์ซอว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประวัติการทำเหมืองยาวนานมากกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแร่ถูกยกเลิกในปี 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่ำและน้ำท่วมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโมงค์ขนาดโหญ่มาก ประกอบไปด้วย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใต้ดินรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่ แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร่จากสมัยกลางจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงามของ Chapel of Saint Kinga ที่มีขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกว้าง 15 เมตร วิหารที่ตกแต่งผนังด้วยภาพประติมากรรมที่แกะสลักด้วยเกลือ ตามตำนานจากพระคัมภัร์ รวมไปถึงพื้นและโคมระย้า ต่างก็ทำมาจากเกลือเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปีค.ศ. 1978

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 291 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยกรุงวอร์ซอ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) จากเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian mountains) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่สำคัญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้แล้ว กรุงวอร์ซอยังเป็นที่รู้จักของนานาชาติจากสนธิสัญญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอนั่นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Warsaw Centrum **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
พระราชวังวิลานอฟ – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวงสไตล์บารอคที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญของประเทศโปแลนด์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ซอว์ (WAW) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

วันที่ 10
กรุงเทพฯ

14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน )
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 ยูโร)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรม SHA+/ AQ 1 คืน ตามมาตราการรัฐ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์

เงื่อนไขการชำระค่าบริการและการจองทัวร์

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
 7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-4 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 8. ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 9. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 11. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี เข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
 1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
 3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
ช่วงเดินทาง
21/10/2022 21/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
89,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์
เดินทาง 21/10/2022 21/10/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/11/2022 04/12/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์
  เดินทาง 25/11/2022 04/12/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2022 11/12/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   89,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์
   เดินทาง 02/12/2022 11/12/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ