เมืองอิสตันบูล ศูนย์กลางจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่รุ่งเรือง ด้วยการผสมผสานของสองศาสนาอย่างลงตัว
เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนปล่องนางฟ้า ภูมิประเทศแปลกตาดุจสรวงสวรรค์ 

 

แพ็คเกจตุรกี FREE & EASY PACKAGE , BUDDY TRAVEL
รหัส 035-0784
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
46,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี บินตรง โดยเที่ยวบินที่ TK69 สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หาก

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – โรงแรมที่พัก – เมืองอิสตันบูล

05.10 น. : เดินทางถึงสนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักโดยรถบริการส่วนตัว (ขนาดรถขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)   

วันที่ 3
เมืองอิสตันบูล

เช้า : มีบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

อิสระท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล 

วันที่ 4
อิสตันบูล – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย

เช้า  ซ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล

10.40 น. : ออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK2016

12.00 น. : ถึงสนามบินสนามบินไคเซอรี่ (Kayseri Airport) ใกล้เมืองคัปปาโดเกีย นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โดยรถบริการส่วนตัว  (รถประเภทซีดาน)

มีบริการอาหารเช้า และอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 6 มื้อ

เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)

ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระทำของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย

วันที่ 5
ทัวร์คัปปาโดเกียเต็มวัน

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก  ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่าง และแชมเปญ (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาท่านละ 190 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท และกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน แต่บริษัทฯ ที่ให้บริการบอลลูน รวมประกันอุบัติเหตุไปแล้วกับราคาการบริการ”

09.00 น. : พบไกด์ท้องถิ่น (Driver Local Guide with License) ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวนครใต้ดิน (Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมัคลี (Kaymakli Underground City)  พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ

บ่าย : นำท่านชมหุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอดีต ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีทั้งรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขาเพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยในอดีต นำชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

วันที่ 6
คัปปาโดเกีย

อิสระในเมืองคัปปาโดเกีย

***หมายเหตุท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tours ต่างๆ ได้จากโรงแรมที่พัก เช่น นั่งรถ 4WD ชมพระอาทิตย์ตก / ขี่อูฐชมเมือง / ขี่ม้าชมพระอาทิตย์ตก / ขับรถ ATV เที่ยวชมหุบเขา / ชมโชว์พื้นเมืองของตุกรี พร้อมบุปเฟ่ต์อาหารค่ำ / พาราไกลด์ดิ้ง / สปาโคลนบำรุงผิว / เตอร์กิช บาธ การอาบน้ำแบบโบราณ และอีกมากมาย***

วันที่ 7
คัปปาโดเกีย – สนามบินไคเซอรี่ – สนามบินอิสตันบูล

17.30 น. : พบคนขับรถ ณ โรงแรมที่พัก เพื่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคเซอรี่ (Kayseri Airport)

20.15 น. : ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ TK2015

21.45 น. : ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

01.45 น. : ออกเดินทางอีกครั้งโดยเที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  รายชื่อโรงแรม
  1.Hotel Vicenza Istanbul หรือเทียบเท่า 2 คืน
  2.Hotel Ramada Cappadocia หรือเทียบเท่า 3 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 8 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 5 มื้อ มื้อค่ำ 3 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • Driver Guide สำหรับวันที่มีทัวร์ที่คัปปาโดเกีย
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ของชำรวยพื้นเมือง (Exclusive 1 Apple Tea Set and 1 Evil Eye Keychain)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ตรวจที่ต่างประเทศ ราคาประมาณท่านละ 35 USD)
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ

2 -12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ

2 -12 ปี

พักกับ 2

ผู้ใหญ่

(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
มีนาคม 2565 46,999.- 46,999.- 46,999.- 46,999.- 8,500.-
เมษายน-ตุลาคม 2565 50,999.- 50,999.- 50,999.- 50,999.- 8,500.-

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ 5 USD/ วัน (วันที่มีบริการคนขับหรือไกด์) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่าที่แจ้งไว้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 14,999 บาท
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 69,999 บาท