แพ็คเกจไอซ์แลนด์ UcanGo!! ICELAND: Experience the Blue Lagoon

เรคยาวิก-บลูลากูน(หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์)

แพ็คเกจไอซ์แลนด์ UcanGo!! ICELAND: Experience the Blue Lagoon

รหัส 014-0203
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเรคยาวิก – บลูลากูน – เมืองเรคยาวิก

เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก

รถรับท่านเดินทางสู่บลูลากูน ให้ท่านได้เพลิดเพลินและสัมผัสการลงแช่บ่อน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดจากใต้ดินที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ สุขภาพและช่วยทำให้ผ่อนคลาย ท่านจะรู้สึกประทับใจแบบไม่รู้ลืม ได้เวลาสมควรรถรับท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองเรคยาวิก

วันที่ 2 เมืองเรคยาวิก

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในเมืองเรคยาวิกด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเดินเล่นถนนช้อปปิ้งหลักเลากาเวเกอร์ (Laugavegur) และสโกลาโวรัสติเกอร์ (Skolavoroustigur) ถนนแห่งศิลปะและหัตถกรรม, ชม Harpa อาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ชั้นนำและศูนย์ประชุม ตัวอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสร้างด้วยกระจก ซึ่งทำให้สะท้อนแสงแดดอย่างสวยงามโดดเด่นอยู่ริมท่าเรือ, ถ่ายภาพอาคารรัฐสภาอัลทิงกิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881

วันที่ 3 เมืองเรคยาวิก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในเมืองเรคยาวิกด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวและชมสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ อุทยานแห่งชาติ Thingvellir, น้ำตก Gulfoss อันงดงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของไอซ์แลนด์ ต่อด้วยการเที่ยวชมน้ำพุร้อน Strokkur ซึ่งจะปะทุทุกๆ 3 – 7 นาที

วันที่ 4 สนามบินเรคยาวิก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


เงื่อนไข
 • รถรับส่งเที่ยวเดียวจากสนามบินไปบลูลากูน
 • รถรับส่งเที่ยวเดียวจากบลูลากูนไปโรงแรม
 • โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าบลูลากูน (ระดับ Comfort)
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เรคยาวิก-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน KLM+ICELAND AIR ราคาตั๋วเริ่มต้น 25,710 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ไกด์ท้องถิ่น
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินและโรงแรม
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบิน
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • รถรับส่งจากโรงแรมไปสนามบิน
 • ทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 7,000 ISK / ท่าน หรือ 47 EUR / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป    เลือกวันเดินทางได้เอง    พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง   พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

(ยกเว้นช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่ 23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 24,000.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 19,900.-  บาท

 

เดินทาง   กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันตรุษจีน 1 ก.พ.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 25,300.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 20,900.-  บาท

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
 • หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน(100%) โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด โดยทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแพคเกจทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

 หมายเหตุ

 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศไอซ์แลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • ก่อนเดินทางเข้าไอซ์แลนด์ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอซ์แลนด์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://visit.covid.is/
 • เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
 • กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
จำนวนการเข้าชม 53 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 55 ครั้ง
เริ่มต้น 3,190 บาท
รหัส 030-0159
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,190 บาท
 • รถโค้ช
 • มี.ค.65 - เม.ย.65
 • 4 วัน 2 คืน
 • 32 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 003-0329
4 วัน 2 คืน
รถโค้ช
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 39 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 001-0369
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 5 วัน 3 คืน
 • 70 ครั้ง
เริ่มต้น 31,500 บาท
รหัส 027-0109
5 วัน 3 คืน
Thai Airways (TG)
เริ่มต้น 31,500 บาท
ชื่นชอบ